Tjenester

NIBIO utvikler og drifter en rekke tjenester og verktøy for å forenkle hverdagen til aktører innen næringsliv og forvaltning. Bruk søkefeltet eller skroll nedover i listen for å finne det du leter etter.

Kart

Ajourhold av MiS-data

Denne siden inneholder lenke til ajourholdsløsningen for MiS-data, samt annen informasjon knyttet til ajourholdsløsningen.

Mer informasjon Til tjenesten
Kilden

Kilden er NIBIOs hovedkartløsning. Her er alle instituttets data samlet på ett sted sammen med et utvalg andre sentrale, nasjonale datasett.

Mer informasjon Til tjenesten
Opplasting av MiS-data

Denne siden inneholder lenke til opplasting av MiS-data etter NiN-metoden, samt annen informasjon knyttet til opplasting av MiS-data.

Mer informasjon Til tjenesten
Driftsmeldinger kart

Tekniske endringer og feilsituasjoner som gjelder for tjenester knyttet til kart vises her. Det er også mulig å abonnere på varsling om tekniske endringer, feilsituasjoner og nedetid ved å sende en epost til gisdrift@nibio.no, med tittelen "Driftsmeldinger".

Mer informasjon
Rapportering i Kostra

Et kartverktøy for å beregne dyrka jord og dyrkbar jord for rapportering i Kostra ligger under verktøy-menyen i Kilden.

Mer informasjon Til tjenesten
WFS-tjenester

WFS-tjenestene (Web Feature Service) er nedlastningstjenester for våre kartdata på vektorformat.

Mer informasjon
WMS-tjenester

WMS-tjenestene (Web Map Service) kan brukes til å implementere våre karttjenester i egne løsninger.

Mer informasjon

Statistikk

Offisiell statistikk

NIBIO er produsent av offisiell statistikk innenfor rammene av det nasjonale statistikkprogrammet som er forankret i Statistikkloven av 2019. Den offisielle statistikken skal være grunnlag for analyse, forskning, beslutninger og generell samfunnsdebatt. Offisiell statistikk følger strenge krav til objektivitet og uavhengighet. NIBIO har ansvar for tre offisielle statistikker: Totalkalkylen for jordbruket, Driftsgranskinger i jord- og skogbruk og Genetiske ressurser i landbruket

Mer informasjon
Telemålinger og snømålinger - Kise, Hedmark

Teledybde og snødybde ved værstasjonen på Kise (Nes på Hedmark, 127 moh) måles jevnlig i vinterhalvåret. Her finner du info om situasjonen fra 2010 og frem til i dag. For perioden 1960-2010 er det lagt inn middelverdier for snø og nedre telegrense.

Mer informasjon
Beitestatistikk for sau i utmark

Beitestatistikken viser dyretall og tap på utmarksbeite for sau organisert i beitelag under tilskuddsordninga "Organisert beitebruk" (OBB). Dette omfatter om lag 75 prosent av sau sleppt i norsk utmark. Tall vises for hvert år siden 1981 og på tre geografiske nivå. Fra 2002 er det laget kart over områder som beitelaga bruker. Kart for forrige beitesesong ligger på Kilden.

Mer informasjon Til tjenesten
Telemålinger og snømålinger - Holt

Teledybde og snødybde på Holt måles hver uke i vinterhalvåret. Her finner du info om situasjonen fra 2013 frem til i dag.

Mer informasjon
Jordsmonnstatistikk

Kommuner og fylker der over 50 prosent av fulldyrka og overflatedyrka jord er jordsmonnkartlagt får utarbeidet statistikk over viktige egenskaper ved jordsmonnet.

Mer informasjon Til tjenesten
Arealbarometer

Arealbarometeret viser produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk i Norge. Samtidig viser det hvordan jordbruksarealene brukes.

Mer informasjon Til tjenesten
Arealressursstatistikk

Statistikken gir samlet arealtall for arealklasser i AR5, samt for arealklasser, skog og snaumark i AR50.

Mer informasjon
Jordregister

Jordregister er en kommunevis arealstatistikk per landbrukseiendom for bruk i landbruksforvaltningen. Her kan du bestille nytt jordregister.

Mer informasjon Til tjenesten
Totalkalkylen

Oversikt over de totale inntekter, kostnader, og arbeidsforbruk i jordbruket, samt forbruket av jordbruksprodukter.

Mer informasjon Til tjenesten
Resultatkontrollen

Formålet med resultatkontrollen er å finne ut om utviklingen i jordbruket har gått slik som Stortinget har forutsatt i landbrukspolitikken.

Mer informasjon
Driftsgranskingane i jordbruket - alle tabellar

Formålet med driftsgranskingane er å vise økonomisk status og utvikling i landbruket, og på gardsbruk der ein vesentleg del av inntekta kjem frå jord- og skogbruk.

Mer informasjon Til tjenesten
Prisindeks for maskiner og reiskapar i jordbruket

NIBIO utarbeidar prisindeksar for gruppene: Traktorar, skurtreskarar og andre maskiner og reiskapar, samt ein totalindeks. Prisindeksen er basert på prisoppgåver frå forhandlarane.

Mer informasjon
Volum- og prisindeksar

For visse føremål er det av interesse å vite korleis prisar (og tilskot) har utvikla seg over tid, uavhengig av endringar i mengdene av produserte varer/tenester eller bruken av innsatsfaktorar.

Mer informasjon
Referansebruk

Referansebrukene viser inntektsutviklingen for ulike produksjoner, bruksstørrelser og områder, samt virkninger av endringer i jordbruksavtalene.

Mer informasjon
Månedlig utvikling i matpriser på forbruker-, engros- og produsentnivå fra 1998

NIBIO følger internasjonal og norsk prisutvikling løpende. Hver måned publiserer vi tall for prisutviklingen for matvarer i Norge på ulike ledd i verdikjeden, og utviklingen i internasjonale matpriser

Mer informasjon Til tjenesten
Jordbrukets prisindeks

En del jordleiekontrakter med videre er knyttet opp til utviklingen i jordbrukets prisindeks. Indeksen har 2015 som basisår (= 100).

Mer informasjon

Analyser

Kjemisk analyse og sensorisk vurdering av sider

NIBIO tilbyr kjemiske og sensoriske analyser til juice- og siderprodusentar i heile landet. Me har eit mål om å vera ein aktiv støttespelar for ei ung næring i vekst.

Mer informasjon
DNA-laboratoriet ved Svanhovd

Vi tilbyr ulike genetiske analyser på en rekke pattedyr, fisk, insekter og mikroorganismer. Analysene kan brukes til individbestemmelse, kjønn– og artsbestemmelse, populasjonsanalyser og påvisning av genetiske markører. Vi tilbyr også utvikling av markørsett på nye arter eller studiesystemer.

Mer informasjon
Treteknologisk analyselab

Treteknologi kan tilby laboratorietjenester innenfor: Trevirkets holdbarhet, trevirkets kjemiske, fysiske og mekaniske egenskaper.

Mer informasjon Til tjenesten
Planteklinikken

Planteklinikken ved NIBIO er et diagnoselaboratorium som tilbyr identifisering av ulike organismer som er skadelige for planter. Riktig diagnose danner grunnlag for å vurdere riktige tiltak mot skadegjøreren.

Mer informasjon Til tjenesten
Analyser av plantevernmidler

Trygg mat er fokus for oss og i forbindelse med Mattilsynets overvåkingsprogram for rester av plantevernmidler i vegetabilske næringsmidler er laboratoriet ansvarlig for alle analyser, oppfølging av prøveuttak og rapportering.

Mer informasjon Til tjenesten
Analyser og kvantifisering av naturlige bioaktive stoffer

Vi har analyseinstrumentering og kompetanse for kvantifisering av en rekke bioaktive naturstoffer i planter, sopp og vegetabilske matvarer.

Mer informasjon
Uorganisk kjemi-laboratorium

Vi utfører karbon- og nitrogenanalyser samt uorganiske analyser av vann, planter og jord inkludert skogsjord.

Mer informasjon
Bestemmelse av sykdommer på gress til grøntanlegg

Identifikasjon av en skadegjører er det første trinnet i integrert plantevern.

Mer informasjon

Overvåkninger

Landbruksmeteorologisk teneste LMT

Meteorologiske data for varslingstenester og forsking frå dei viktigaste jord- og hagebruksdistrikt i landet.

Mer informasjon Til tjenesten
Skogskadeovervåking i Norge

Skogskadeovervåkingen i Norge er et essensielt verktøy i beredskapen for å kunne oppdage endringer i skogens helsetilstand og forebygge etablering av nye skadegjørere.

Mer informasjon Til tjenesten
Skogskader.no

Skogskader.no gir en løpende oversikt over forekomst av skogskader i Norge. Her kan du lese om mer enn 200 ulike skadetyper, se på kartfestete forekomster av skader og rapportere inn egne observasjoner.

Mer informasjon Til tjenesten
JOVA Jord- og vannovervåking

JOVA-programmet overvåker landbruksdominerte nedbørfelt i Norge. Nedbørfeltene representerer de viktigste jordbruksområdene i landet med hensyn til klima, jordsmonn og driftspraksis.

Mer informasjon Til tjenesten
Kuregisteret

Kuregisteret er en slektskapsdatabase for alle de bevaringsverdige norske storferasene; dølafe, sidet trønderfe og nordlandsfe, telemarkfe, vestlandsk fjordfe, vestlandsk raudkolle og østlandsk rødkolle.

Mer informasjon

Veiledere og kurs

Kurs i importkontroll og planteskadegjørere

På grunn av omlegging i plantehelseregelverket er ansvaret for kontroll av planteskadegjørere ved import overført til importørene. I den forbindelse oppfordrer Mattilsynet norske importører til å øke sin kompetanse.

Mer informasjon
AR5 og gårdskart - kurs

Kompetansetilbudet fra NIBIO passer godt for kommuner som er i gang med kontinuerlig ajourhold, både for ansatte i landbruksforvaltningen og for de som oppdaterer kartbasene.

Mer informasjon Til tjenesten
Nettkurs: Innføring i mindre avløpsrenseanlegg

Nettkurset «Innføring i mindre avløpsanlegg» har i mange år vært en del av et kompetansegivende kurs i mindre avløpsanlegg i regi av NIBIO og NMBU. Sammen med Norsk Vann har NIBIO og NMBU nå inngått et formelt kurssamarbeid for å utvikle nye kurs for de ulike aktører som jobber med mindre vann- og avløpsløsninger i spredt bebyggelse. I den forbindelse er nettkurset «Innføring i mindre avløpsanlegg» faset ut.

Mer informasjon
Kompetansegivende kurs i mindre avløpsanlegg

Kompetansegivende kurs i mindre avløpsrenseanelgg (<50 pe) - regelverk, planlegging og oppfølging

Mer informasjon Til tjenesten
Kompetansenettverket for lokalmat i nord

Dette er kurs for primærprodusenter og næringsmiddelbedrifter med mål om å utvikle, foredle og selge kvalitetsprodukter basert på lokale råvarer.

Mer informasjon Til tjenesten
Treforskerklubben - å lære med tre

"Treforskerklubben - å lære med tre" er et kurs for aktivitetsskoler (AKS) og skolefritidsordningen (SFO) rettet mot barn i 3. og 4. klasse.

Mer informasjon
Bruk av jordsmonndata

NIBIO holder kurs og foredrag i hele landet på forespørsel. Jordsmonndata er et viktig hjelpemiddel i arealplanlegging, rådgivning, driftsplanlegging og forskning. NIBIOs kurs og foredrag vil øke kompetansen og gi kunnskap som legger grunnlaget for gode beslutninger.

Mer informasjon
Veileder for miljø- og klimatiltak i landbruket

Tiltaksveilederen gir råd om vannmiljøtiltak, klimatilpasning og klimagassutslipp. Målgruppen omfatter landbruks- og miljøforvaltningen, landbruksrådgivingen og bønder.

Mer informasjon Til tjenesten
Gjødslingshåndbok

Gjødslingshåndboka gir en samlet fremstilling av grunnlagsmaterialet for gjødslingsrådgivning. Den inneholder gjødslingsnormer for vekstene korn, oljevekster, erter, potet, grønnsaker, eng og fôrvekster, frukt og bær. Videre er korreksjonstabeller for jordanalyser viktige tabeller i gjødslingshåndboka.

Mer informasjon Til tjenesten
Plantevernleksikonet

Nettside med nyttig og relevant informasjon om biologi og bekjempelse av planteskadegjørere (ugras, sykdommer og skadedyr). Du finner også informasjon om biologien til en del nyttedyr av plantevernbetydning.

Mer informasjon Til tjenesten
Plantevernguiden

Plantevernguiden er en nettbasert tjeneste som gir deg en samlet oversikt over godkjente kjemiske og biologiske plantevernmidler. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Mattilsynet og NIBIO.

Mer informasjon Til tjenesten
Standarder for koder i landbruket

NIBIO utvikler og og vedlikeholder standarder for produktkoder for norske landbruksprodukter, driftsgreinkoder for driftsformer i norsk landbruksproduksjon og kontoplan for landbruksregnskap.

Mer informasjon Til tjenesten
Skoghelse i bilder

Skoghelse i bilder er et oppslagsverk med fokus på organismer (sopper og insekter) som er viktig for skogens helsetilstand. Invaderende arter er også inkludert. Oppslagsverket består av en samling med bilder med tilhørende faglige tekster skrevet av norske spesialister.

Mer informasjon Til tjenesten

Kalkulatorer

Kartbasert klimagasskalkulator for arealbrukssektoren

NIBIO har utviklet en kartbasert klimagasskalkulator for beregning av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og arealbruksendringer.

Mer informasjon Til tjenesten
SYNOPS WEB Norge

TJENESTEN ER TATT NED I PÅVENTE AV OPPDATERING (februar 2024) - SYNOPS WEB Norge er et kartbasert modellverktøy for å gjøre en stedstilpasset risikovurdering av en planlagt eller gjennomført plantevernstrategi. Brukeren velger område og plantevernmiddelbruk som skal vurderes. Data fra digitalt jordsmonnkart, landbruksmeteorologisk tjeneste og Mattilsynets plantevernmiddeldatabase benyttes i beregningene.

Mer informasjon Til tjenesten
Transportkalkyle for grovfôr og gjødselspreiing

Dette verktøyet reknar kostnader knytt til køyring til og frå driftssenteret og ut til eige og leigd areal. Køyring på sjølve arealet er ikkje inkludert i utrekninga. Vidare er det berre køyring knytt til frakt av grovfôr og frakt av gjødsel som det vert kalkulert kostnader for.

Mer informasjon Til tjenesten
Grovfôrmodellen

Modellen skal undervegs i vekstsesongen gi støtte for val av høstetid i to- og treslåttsystem i eng som blir brukt til fôrproduksjon. Den er utvikla på grunnlag av data frå timoteidominert eng, men kan òg brukast på bestand dominert av fleirårig raigras.

Mer informasjon Til tjenesten
Nitrogenkalkulatorer

Her finner du tre nitrogenkalkulatorer som kan brukes til støtte og veiledning ved gjødsling med nitrogen.

Mer informasjon Til tjenesten
Maskinkostnader og laglighetskostnader i våronna

Modeller for beregning av maskinkostnader og laglighetskostnader for tre mekaniseringsalternativ i våronna. Resultatene vises i form av diagram i Excel.

Mer informasjon
Estimater basert på data fra Landsskogtakseringen

Ta i bruk Landsskogtakseringens data og lag dine egne estimater. Noen eksempler på mulige estimater er: skogareal, areal av ulike skogstyper eller aldersklasser og tømmervolum fordelt på ulike regioner.

Mer informasjon Til tjenesten
Forsyningskjede

Kalkulatoren er til hjelp når en vurderer ulike forsyningskjeder for skogsbrenselproduksjon. Den kan også benyttes til å gjøre egne estimater på maskinkostnader for skogsmaskiner og flishoggere.

Mer informasjon
Kalkyleverktøy for økologisk fruktdyrking

Vel ein av dei tilgjengelege kalkyletypane, og registrer grunnlagsdata. Resultatet vert så presentert.

Mer informasjon Til tjenesten

Annet

Utlekking av plantevernmidler i jordsmonnet

Tabeller for å vurdere sannsynligheten for utlekking av plantevernmidler i jordsmonnet. Et verktøy til hjelp ved planlegging av sprøyting

Mer informasjon
Verktøy for diagnose og utbedring av lavtytende områder i eng

Dette verktøyet for å diagnostisere og forbedre lavtytende områder i eng er utarbeidet som en del av forskningsprosjektet IMPRESS. Lavtytende områder kan identifiseres fra et avlingskart, fra satellitt- eller dronebilder eller gårdbrukerens egne erfaringer og observasjoner.

Mer informasjon
Større avløpsanlegg

Utslipp av renset avløpsvann er regulert i forurensningsforskriften del 4 (kap. 13-14). Deler av dette regelverket er basert på EUs avløpsdirektiv, som stiller minstekrav til rensing. I mange kommuner er det et stort oppgraderingsbehov innen avløp samtidig som kommunen ønsker å bygge boliger og hytter og å legge til rette for ny industri. Som en konsekvens av dette må mange kommuner nå utvide eller bygge nye renseanlegg.

Mer informasjon
Mindre avløpsanlegg

www.avlop.no er en informasjonsside for mindre avløpsanlegg, primært omfattet av kapittel 12 (<50 pe) i forurensningsforskriften. Informasjonen på nettsiden retter seg både mot saksbehandlere for mindre avløpsanlegg i kommunene, prosjekterende og utførende aktører i fht. mindre avløpsanlegg, samt privatpersoner som skal etablere eget avløpsrenseanlegg.

Mer informasjon Til tjenesten
Nedlasting av planleggingsprogrammet NORKAP

Herfra kan du laste ned planleggingsprogrammet NORKAP. Programmet er fritt tilgjengelig og ned lasting skjer uten brukernavn og passord.

Mer informasjon
Frø fra NIBIO til revegetering etter naturinngrep

I natur- og kulturlandskapet er det mange sår etter utbygging av vei og jernbane, kraftverk, kraftlinjer, hytteområder og alpinanlegg. Som et resultat av tidligere forskingsprosjekter har NIBIO satt sammen regionale frøblandinger til revegetering etter slike inngrep. Det gis også praktiske råd for økologisk restaurering slik at sårene i landskapet gror igjen og ikke blir så framtredende.

Mer informasjon
Søk om passord - kart

Nedlasting av Grunnkart for bruk i arealregnskap, Dyrkbar jord og DMK er tilgangsstyrte og krever passord. Bestilling av, og arkiv for, jordregister er også passordbelagt.

Mer informasjon
Verneområder i skog

Vernet skog i Norge bidrar til bevaring av genetiske ressurser hos en rekke treslag. Her finner du en oversikt over alle treslag som inngår i verneområder i ulike deler av landet. Databasen inneholder i tillegg informasjon om spesielt utvalgte bevaringsområder for genressurser.

Mer informasjon Til tjenesten
NIBIO Biblioteket

Bibliotekssamlingene i NIBIO er plassert på Ås og er hovedsakelig konsentrert rundt faglitteratur innen skog og plantehelse. Ta kontakt med oss hvis du er ute etter litteratur innen disse fagområdene, eller publikasjoner fra NIBIO og våre forgjengere.

Mer informasjon