Hopp til hovedinnholdet

Analysetjenester

Pesticidanalyser

Mat- og fôrtrygghet

Vi tilbyr analyse av plantevernmiddelrester i frukt, grønnsaker, korn og andre prøver av vegetabilsk opprinnelse. Vi tibyr også analyser av plantetoksiner i utvalgte prøvematerialer.

Vi benytter to store multimetoder som til sammen dekker mer enn 350 plantevernmidler inkludert noen nedbrytningsprodukter. Det anvendes også en rekke spesialmetoder. Våre analysemetoder dekker de vanligst brukte plantevernmidlene i Norge og internasjonalt.

Miljøprøver

Laboratoriet analyserer miljøprøver for rester av plantevernmidler både i forbindelse med forskjellige overvåkingsprogram (bl. a. JOVA) og ved mistanke om forurensning av plantevernmidler til f.eks. drikkevannskilder.

Analyse av overflatevann, grunnvann og liknende utføres med to multimetoder som til sammen dekker mer enn 125 plantevernmidler inkludert noen nedbrytningsprodukter. Analyse av jord og sediment gjøres med multimetoder tilsvarende de som benyttes for vegetabilsk mat.
 
Vi tilbyr også en rekke spesialanalyser for organiske miljøgifter med mer.

Forskningsanalyser

Laboratoriet tilbyr spesialtilpassede analyser og analysepakker til forskningsprosjekt. Vi tilbyr også veiledning av forskere og stipendiater i kjemisk analyse.

Ta kontakt dersom du har spørsmål, så hjelper vi så godt vi kan!

 

Prøvemottak

Tlf. 93490749

pesticidlab@nibio.no

 

Forespørsler om analyser og oppfølging av prøver kan sendes til Kari Stuveseth.

Overordnede spørsmål om metodeutvikling, regelverk og analyser sendes til Roman Florinski.

 

Laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag

Analyser, tolkninger og vurderinger utføres med god faglig standard. NIBIO kan imidlertid ikke utelukke feil konklusjon. Dersom det rapporteres funn av plantevernmiddel som er i strid med regelverk (eventuelt ved tilsvarende problemstilling for andre typer analyser), anmoder vi kunden om raskt å kontakte laboratoriet før det settes i verk eventuelle tiltak. NIBIO påtar seg kun i begrenset grad ansvar for økonomiske tap som evt måtte springe ut av analyseoppdrag.

Kundens videre bruk av analyseresultatene skjer i utgangspunktet på Kundens risiko og regning. Det er Kundens ansvar å gjøre sin egen vurdering av egnetheten for enhver bruk av tjenestene, det være seg rapporteringsgrenser og usikkerheter som ligger i standard testmetoder, eller rapporter og deres innhold. Alle analysedata gjelder kun den innleverte prøven. Det er opp til Kundens faglige vurdering og ansvar å vurdere prøvens egnethet i forhold til å representere massevolumer.

Se mer om ansvarsbegrensning i Alminnelige betingelser.

 

Alminnelige betingelser for utførelse av analyseoppdrag

0.1 MB pdf

Akkreditering Nasjonalt referanselaboratorium for kjemisk matttrygghet