Prosjekter

NIBIO lever av prosjekter - vi henter inn rundt 100 millioner kroner årlig i prosjektinntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Vi har høy aktivitet innen EU- og EØS-prosjekter og vi deltar også i forskningsprosjekter i Asia, Afrika og Latin Amerika. NIBIO leder flere store internasjonale prosjekter med fokus på matsikkerhet og klimaendringer. Prosjektlisten er ikke fullstendig.

Prosjekter

ef-20070809-140859 Landøyda

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

Overvåkingsprogram for plantetoksiner i vegetabilsk mat


Prosjektet fremskaffer kunnskap om forekomst av plantetoksiner i vegetabilske matvarer som spises her til lands, til nytte for Mattilsyn, landbruksbasert matnæring og forbrukere. For at EU-kommisjonen skal kunne sette grenseverdier for plantetoksiner i mat, trengs det kunnskap og data om nivåene av de naturlige toksinene i maten vi spiser. 

Aktiv Sist oppdatert: 21.03.2019
Slutt: jan 2027
Start: mars 2017
Project image

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Klimagassutslipp fra dyr på beite – hvilke tiltak kan bringe oss nærmere klimavennlig (klimanøytral) kjøtt og melkeproduksjon


Anvendt forskning gjennom måling av CH4 fra sau og melkeku på beite.
Målet er å undersøke klimaavtrykk fra husdyr i ulike beitesystemer. Det gjøres i tre delmål:
1. Gi et review av eksisterende litteratur og samle data relatert til klimagassutslipp i beitesystemer med sau og melkeku
2. Undersøke utslipp av enterisk metan fra sau og melkeku fra ulike typer beite med ulik dyretetthet per areal og beitevarighet
3. Måle karbon og jordfysiske egenskaper under ulike beitestrategier
4. Skissere klimavennlig beitestrategier basert på resultater i p.2

Aktiv Sist oppdatert: 30.07.2019
Slutt: aug 2023
Start: sep 2019
Project image

Divisjon for kart og statistikk

Bønder og byen: Økt verdiskaping og bærekraft gjennom optimalisert ressursbruk i byer og bynære områder (URBANFARMS)


Hvordan kan gårdbrukere i byer og bynære strøk øke verdiskapingen fra sin produksjon på en bærekraftig måte ved å utnytte nettopp nærheten til byen? Prosjektet skal avdekke 1) hvor arealressurser ikke brukes optimalt, 2) finne frem til forretningsmodeller som utnytter byens marked og kjøpekraft i nærheten, 3) skaffe kunnskap for å redusere hindringer og flaskehalser langs verdiskapingskjeden fra produsent til forbruker og 4) gi råd om hvordan integrere gårdsdriften bedre i byens kretsløp av næringsstoffer og organisk materiale gjennom gjenvinning av organisk avfall og produksjon av nye varer.

Aktiv Sist oppdatert: 26.04.2019
Slutt: mars 2023
Start: apr 2019