Hopp til hovedinnholdet

Langsiktige feltforsøk i skog

Data fra feltforsøk innen skogbehandling med lange tidsserier.

For å kunne si noe om hvordan ulike skogtyper vokser og effekter av ulik skogbehandling på skogens fremtidige utvikling, kvalitet og produksjon kreves et godt empirisk datagrunnlag. I skog, som kan ha en omløpstid på mer enn 100 år fra foryngelse til sluttavvirkning, er man i stor grad avhengig av å kunne følge forsøksfelter med lange tidsserier der man utfører regelmessige målinger. Slike data er grunnlaget for å kunne utvikle modeller og prognoseverktøy som beskriver skogbestandets tilstand og utvikling gitt ulike forutsetninger.
 
NIBIO har opp igjennom årene anlagt en rekke langsiktige feltforsøk. Det eldste forsøket som fortsatt er intakt, felt nr. 131 Sletmoen, Norderhov prestegårdsskog i Ringerike, ble anlagt i 1915. Det eldste bestandet vi i dag har forsøk i - bestemt ut fra bestandets etableringsår, er felt nr. 120, Skaiddegæcci i Karasjok. Furuskogen i dette bestandet etablerte seg i 1782, det vil si at det er ca 235 år gammelt. I dag ivaretas datainnsamling, revisjoner, kontroll og tilrettelegging av Nibio.
WMS-tjeneste Langsiktige feltforsøk