Gjødslingshåndbok

I gjødslingshåndboka finner du grunnlagsmaterialet for gjødslingsrådgivninga. Den inneholder gjødslingsnormer for vekstene korn, oljevekster, erter, potet, grønnsaker, eng og fôrvekster, frukt og bær. Videre finner du korreksjonstabeller for jordas bidrag av næringsstoff og forventet gjødseleffekt av husdyrgjødsla.

DSC_0516
Foto:

Gjødslingsplanlegging

Forskriften for gjødslingsplanlegging pålegger utarbeiding av gjødslingsplan for alle driftsenheter som er berettiget produksjonstillegg. Hensikten er å sikre en næringsforsyning tilpasset plantenes behov, samtidig som en sikrer en miljøvennlig drift. I dette arbeidet er det av stor betydning at grunnlagsmaterialet for gjødslingsrådgivningen er best mulig. Knyttet til ulike prosjekt er det NIBIOs oppgave å bidra til kontinuerlig oppfølging og kvalitetssikring av dette grunnlagsmaterialet. Dette omfatter utarbeiding av gjødslingsnormtall (normer) og korreksjoner for jordanalyser, som legger grunnlag for en god gjødslingspraksis. Denne gjødslingshåndboka er et ledd i dette arbeidet.

 

Gjødslingsplanlegging i en eller annen form har bøndene gjennomført i alle år. Men systematisering av dataene ved hjelp av dataprogram kom for alvor i gang på 80-tallet. For eksempel startet Hedmark forsøksring utvikling av et EDB-program for gjødslingsplanlegging vinteren 1984-85. Dette programmet ble brukt på mange garder i 1986. En sentral person i dette arbeidet var ringleder Hans Torpen.

 

Våren 1986 ble det i regi av Statens Fagtjeneste for landbruket satt i gang arbeid med et tilsvarende program. Et utvalg bestående av representanter for Institutt for jordkultur, Institutt for jordbunnslære, Statens Fagtjeneste for landbruket, Norsk Hydro og Hedmark forsøksring deltok i dette arbeidet. Dette programmet fikk navnet GJPLAN, og professor Øyvind Nissen var ansvarlig for programmeringen. Datagrunnlaget ble tilrettelagt av Institutt for jord- og vannfag, med professor Gotfred Uhlen som en sentral bidragsyter.

 

Fra 1994 ble ansvaret for programmet overtatt av Statens forskingsstasjoner i landbruk, (senere Planteforsk). GJPLAN eksisterer ikke lenger som edb-program, men grunnlagsmaterialet lever videre i nyere gjødslingsplanprogram. Kildene til grunnlagsmaterialet for gjødslingsplanlegging finner en innen institusjonene som er nevnt foran. Og det må presiseres at materialet som presenteres i denne tjenesten ikke er utviklet av Bioforsk alene, men er materiale som Bioforsk går god for og ser det som viktig å formidle til ulike brukergrupper.

 

Tjenesten skal stimulere til riktig gjødsling, som er mest mulig tilpasset plantenes behov. Målet er en gjødslingspraksis som er miljøvennlig og samtidig sikrer produktenes kvalitet og gir dyrkerne best mulig lønnsomhet.

Tjenester

Nitrogenkalkulatorer

Her finner du tre nitrogenkalkulatorer som kan brukes til støtte og veiledning ved gjødsling med nitrogen.

Mer informasjon Til tjenesten