Divisjon for miljø og naturressurser

European Joint Programme for Soil

Foto: Kathrine Torday Gulden
Aktiv SIST OPPDATERT: 14.05.2020
Slutt: jan 2025
Start: feb 2020

European Joint Progamme on Soil:
Mot klimasmart- og bærekraftig jordforvaltning i EU/EEA land

Prosjektet har 9 arbeidspakker

AP1: Koordinasjon

AP2: Veikart for klimasmart jordforvaltning

AP3: Internutlysninger

AP4: Eksternutlysninger

AP5: Utdanning, opplæring og kapasitetsoppbygging

AP6: Harmonisering av jorddata tvers EU/EEA

AP7: Syntese og kunnskap integrasjon

AP8: Jordvern/bruk politikk analyse

AP9: Kommunikasjon

Eksternt prosjektnettsted EJP Soil - European Joint Programme
Start- og sluttdato 01.02.2020 - 31.01.2025
Prosjektleder Claire Chenu, L'Institut national de la recherche agronomique
Prosjektansvarlig, NIBIO Daniel Rasse
Divisjon Divisjon for miljø og naturressurser
Avdeling Biogeokjemi og jordkvalitet
Totalt budsjett Totalbudsjett: 800 mill NOK
Finansieringskilde EU

26 institusjoner fra 24 europeiske land har slått seg sammen for å finne frem til bærekraftige løsninger for hvordan forvalte landbruksjord. Håpet er at samarbeidet bidrar til å løse noen av samfunnsutfordringene knyttet til fremtidig matproduksjon i et endret klima. 

Jord tilfører viktige næringsstoffer til planter og planterøtter, og ikke minst vann. God og fruktbar jord er helt nødvendig for maten vi spiser og for dyrefôr, tømmer og annen biomasse. Det biologiske mangfoldet som finnes i jordsmonn er dessuten viktig for et bredt spekter av økosystemtjenester, og jord utgjør det største karbonlageret vi har på land.

Dessverre har det seg slik at jord en begrenset ressurs, og erosjon, næringsstofftap, forurensning og nedbygging utgjør betydelige trusler. Intensivt jordbruk som følge av stadig større etterspørsel etter mat og biomasse bidrar også til forringelse av jordkvaliteten i mange land.

På bakgrunn av disse utfordringene, ble European Joint Programme EJP SOIL stiftet i mars 2020. Plattformen består av forskere fra 26 institutter i 24 europeiske land, hvorav Norge er representert av NIBIO. Målet er å samle inn og utvikle ny kunnskap fra deltakerlandene, samt finne verktøy og metoder på tvers av disipliner for klimasmart og bærekraftig forvaltning av landbruksjord.

Klimasmart jordforvaltning kan også bidra til å redusere klimaeendringene ved at jorda lagrer karbon. For å finne frem til de beste metodene, må vi imidlertid få oversikt over jordbrukspraksisen og ikke minst -forskningen på tvers av land og regioner. 

Skal utvikle strategisk veikart om jord

Hvordan man går frem for å iverksette klimasmart og bærekraftig jordforvaltning, er nemlig avhengig av region, produksjonstype og jordtype. Noe av det første EJP SOIL skal gjøre, er å få identifisere kunnskapshull og forskjeller mellom eksisterende regionale og nasjonale aktiviteter. Når grunnlaget er satt, og tilgjengelig kunnskap og verktøy i deltakerlandene er kjent, vil dette hjelpe nettverket til å identifisere hva de bør prioritere først i forskningen.

Når statusen over situasjonen for alle land er klar, skal det etableres et veikart for hvordan forvalte jord best mulig som vil kunne brukes strategisk blant beslutningstakere over hele Europa, 

Videre skal nettverket utvikle samkjørt og lett tilgjengelig informasjon om jord, og slik bidra til bredere og mer formidling om europeisk landbruksjord til blant annet bønder. Ved å samle inn kunnskap fra ulike land, er håpet at jordforskningsmiljøet på tvers av fag blir styrket og at man lettere når frem til forvaltningen og næringen ved å inkludere dem i arbeidet.

Med FNs bærekraftsmål for øyet

Ved å samle kompetanse og jobbe på tvers fag og land, kan det være lettere å oppnå flere av FNs bærekraftsmål, deriblant bærekraftig matproduksjon, robuste økosystemer, bevaring av biomangfold og vern av naturressurser – og da særlig jord.

Forskerene vil å se på hvordan jordforskningen kan samkjøres i de ulike landene, så at man kan lettere sammenligner resultater. I tillegg, skal eksisterende politikk som rører vern om jordressurser analyseres.  Fra dette, vil forskere sammen med stakeholdere identifiserer strategier og metoder for bedre forvaltning av europeiske landbruksjord.

DAL-20080512-140208-Jordbruk.jpg
Foto: Lars Sandved Dalen