Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for miljø og naturressurser

CARBO-FERTIL: Biokullgjødsel som en vinn-vinn-løsning for klima og matproduksjon i Norge

INAKTIV SIST OPPDATERT: 15.11.2022
Slutt: des 2022
Start: mars 2018

I 2020 meldte Norge inn et forsterket klimamål for 2030 under Paris avtalen, på 50- 55% sammenliknet med 1990-nivå. Dersom Norge skal oppfylle dette klimamålet må det drastiske utslippskutt til. En måte å løse denne utfordringen på er å øke karbonmengden i jord.

Status Pågående
Start- og sluttdato 01.03.2018 - 31.12.2022
Prosjektleder Daniel Rasse
Divisjon Divisjon for miljø og naturressurser
Avdeling Biogeokjemi og jordkvalitet
Totalt budsjett 20994000
Finansieringskilde Forskningsrådets Bionæringsprogram

Jord er det største reservoaret av karbon som eksisterer på land. Selv en relativt beskjeden økning av karbonlageret i jord vil ha positive effekter på fremtidige klimaendringer. Storskala produksjon av biokull basert på overskuddsmaterialer fra jordbruks- og skogbruksavfall anses som tiltaket med størst potensial for å binde karbon i landbruksjord.

For norske bønder vil utstrakt bruk av biokull være et konkret tiltak som bidrar til å bremse klimaendringer, samt opprettholde eller øke landets landbruksproduksjon, i motsetning til metoder som vil kreve omfattende endringer i norsk matvareproduksjon og -forbruk.

Siden 2018 har CARBO-FERTIL identifisert sentrale flaskehalser som har hindret en fullskala implementering av biokull som et alternativ for karbonlagring. For det første er man nødt til å strømlinjeforme produksjonsprosessen, slik at man sikrer lønnsomhet for involverte aktører. Videre må man heve kvaliteten på produktet, samt komme til enighet om en implementeringsplan for lagring av karbon i landbruksjord i Norge.

I et forsøk på å heve kunnskapsgrunnlaget for både industri og landbrukssektoren, kartlegger og formidler CARBO-FERTIL relevante teknologier for jordbruksnæringen, som blant annet har bidratt til dannelsen av Norsk Biokullnettverk. CARBO-FERTIL arbeider aktivt for å fremheve verdien av biokull produsert i Norge, særlig ved å undersøke nye typer biokullgjødsel som minsker tap av næringsstoffer fra åkerjord og øker avlinger.

Sammenlignet med andre metoder for karbonbinding i jord, viser vår forskning at biokullgjødsel har det unike potensialet til også å redusere utslipp av klimagassen N2O. I tråd med politiske føringer, ny beregningsmetodikk fra IPCC (2019) og teknologiske fremskritt er CARBO-FERTIL godt i gang med å evaluere fremtidige scenarioer for bruk av biokull som et konkret tiltak for å redusere klimagassutslipp, samt tilrettelegge for et mer bærekraftig norsk jordbruk.

Nyheter