Hopp til hovedinnholdet

MaxRoot C

Jorde_ktg

Varighet: November 2021-November 2024

Prosjektleder: BIOS/BOKU i Østerrike
 

Å øke tilførselen av karbon fra rotsystemer til jord kan være et viktig klimatiltak, særlig fordi karbon fra røtter blir værende i jorda dobbelt så lenge som karbon fra skudd. I det interne EJP Soil-prosjektet MaxRoot C er målet å finne ut hva slags faktorer som fører til at det dannes mer rotmasse i viktige sorter av monokulturer og dekkvekster i Norge og Europa. Prosjektet har også som mål å finne ut hvilke faktorer som leder til tilførsel av karbon til jord fra røtter, og å modellere potensialet for karbonlagring i jord fra røtter både nasjonalt og europeisk. NIBIO deltar med feltforsøk, analyse av europeisk data på rotmasse og rotkarbon, og modellering.

 

MaxRoot C sammenligner tretten sorter av høsthvete i feltforsøk for deres evne til å produsere store rotsystemer uten negative effekter på avlingene. Sortene som er valgt ut for prosjektet dyrkes i forskningsfelt i medlemslandene, og vurderes for avling og rotmasse. Man håper å finne sorter som gir god avling samtidig som de har stor rotmasse.

NIBIO har det nordligste feltet i prosjektet, og bidrar dermed til den gode spredningen av forsøksfeltene. Alle sortene blir testet ut fra klima, jordtype og driftsform i monokultur. Dyrkingen foregår slik den ville skjedd på gårder, slik at resultatene skal kunne si noe om den reelle verdien av sortene i jordbruket.

 

En annen del av MaxRoot C går ut på å analysere rot-til-skudd-databasen som NIBIO utvikler som del av et annet EJP-Soil-prosjekt, CarboSeq. Oppgaven her er å analysere databasen for å finne sammenhenger mellom forholdet rot-til-skudd og andre faktorer som inngår i databasen, slik som gjødsling, jordtype og klima.

 

Modeller er et svært nyttig verktøy for å oppskalere data til europeisk nivå. Hvis vi for eksempel kan identifisere arter med større rotsystemer, kan vi beregne hvordan bruken av disse vil påvirke karbonlagring i norsk og europeisk landbruksjord. Et av hovedmålene i prosjektet er å vurdere hvordan eksisterende modeller tar hensyn til rotkarbon. I MaxRoot C undersøker man hvorvidt – og i så fall hvordan – modellene simulerer den såkalte skjebnen til karbonet som har blitt tilført fra røtter (hva som slippes ut til atmosfæren igjen, hva som bindes i jorda og hvor stabilt det lagrede karbonet er).