Arbeidspakke 9: Kommunikasjon

Denne arbeidspakken innebærer å spre informasjon om arbeidet og resultatene fra EJP Soil, blant annet via prosjektets nettside, slik at løsningene man finner fram til kan tas i bruk. Det avholdes også årlige vitenskapsdager, der deltagerne i EJP Soil møtes og presenterer sitt arbeid. I Norge er Adam O'Toole fra NIBIO nasjonal kommunikasjonsrepresentant.

EJP Soil national hubs

Deltagerlandene i EJP Soil kan velge å opprette nasjonale nettverk tilknyttet prosjektet - såkalte "national hubs". Disse gir tilbakemeldinger og innspill til EJP Soil (deriblant nasjonale behov, som meldes til prosjektets lederråd og dermed kommer inn i «den europeiske prosessen»), definerer og uttrykker et felles nasjonalt syn på forvaltning av jordbruksjord, lærer fra arbeidet som gjøres i EJP Soil, deltar på idéverksteder og i spredningen av kunnskap om EJP Soils gjøren og laden.

Norge har valgt å opprette et slikt nettverk. Medlemmene foreslås av NIBIO i samråd med Forskningsrådet.
NIBIO har ansvaret for å levere en rapport om hvordan det går med de nasjonale EJP Soil-nettverkene i deltagerlandene.

Den norske "hub'en" består per i dag av 16 medlemmer:

Bondelaget
Landbruksdirektoratet
Mat- og Landbruksdepartementet
Miljødirektoratet
MINA
Mære landbruksskole
NIBIO
Norges landbruksrådgivning sentralt
Norges Vel
Norsk Biokullnettverk
NORSØK
Småbrukarlaget
To individuelle bønder
Yara
Økologisk Norge

 

Aarhus Universitet i Danmark leder arbeidet med arbeidspakken. TAGEM i Tyrkia er assisterende leder.