Arbeidspakke 2: Veikart for klimasmart jordforvaltning

Denne arbeidspakken innebærer utviklingen av et veikart for forskning på jordforvaltning i Europa.

Veikartet er en strategisk agenda for forskning og innovasjon som bidrar med prioritering av nødvendig forskning og gir retning til utviklingen av forskningen på jordbruksjord.

Veikartet oppdateres årlig, med ambisjon om å bidra til videre strategisk planlegging etter prosjektets levetid.


Det utvikles også en oversikt over nåværende forskningsprogrammer og finansierte prosjekter i medlemslandene, og over utfordringer og løsninger for god, bærekraftig forvaltning av jordbruksjord og retningslinjer som dreier seg om jord.

Arbeidspakken bygger handlingsplaner med de nasjonale nettverkene tilknyttet EJP Soil. Disse vil ta hensyn til EUs felles landbrukspolitikk og forvaltning knyttet til klimaendringer og implementeringen av EUs jordtematiske strategi. De diskuteres og velges sammen med programeierne (i Norge er det Forskningsrådet) for å finne de beste handlingsplanene på EU-nivå, regionalt og nasjonalt nivå.
 

Stichting Wageningen Research i Nederland leder arbeidet med arbeidspakken. Aarhus Universitet i Danmark og INRA i Frankrike er assisterende ledere.