Arbeidspakke 7: Syntese og integrering av kunnskap

Denne arbeidspakken skal sikre flyten av informasjon innad i prosjektet.

Sammenfatninger av vitenskapelige nyvinninger

De største vitenskapelige nyvinningene og pågående forskningsaktivitet innen EJP Soil skal sammenfattes. Informasjon om forskning utenfor Europa som sammenfaller med EJP Soils mål vil også samles inn. Det vil bli gjort en vurdering av hvilke behov for forskning som har blitt dekket og hvilke som ikke er dekket.

 

Nettverk av langvarige forsøksfelt

Det har blitt identifisert mer enn 250 langvarige, europeiske forskningsfelt der jordbruksmetoder slik som vekstskifte, dekkvekster, pløyefri dyrking og gjødsling med husdyrgjødsel har blitt undersøkt i over ti år. Ut fra hvor nyttige de er i sammenheng med bærekraft, vil det velges ut forsøksfelt for å etablere et nettverk.

Transnasjonal tilgang til utvalgte forskningsstasjoner vil skapes i samarbeid med LTER Europa, ANAEE Europa og feltlederne. Et europeisk nettverk av jordlaboratorier vil grunnlegges og settes i gang i samarbeid med GLOSOLAN og SOPHIE.

Anbefalinger om oppskalering av bærekraftige jordbruksmetoder

Jordbruksmetoder som er beviselig bærekraftige for jord, og som har blitt funnet fram til ellers i prosjektet, vil forskes på ved å bruke eksisterende forsøksfelt. For metoder som anses for nyttige i sammenheng med bærekraftmålene og andre mål i EU internasjonalt og nasjonalt, vil det utvikles et design for implementering på større nivå. Jordbrukssektoren vil være involvert i å kartlegge behov som må tas hensyn til.

 

BIOS/BOKU i Østerrike leder arbeidet med arbeidspakken.