Hopp til hovedinnholdet

Publikasjoner

NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs bibliotek.

2024

2023

Til dokument

Sammendrag

Det er en global nedgang av ville pollinatorer, og hovedårsaken til dette er at leveområdene deres er under press og går tapt på grunn av urbanisering og andre arealendringer. I BE(E) DIVERSE prosjektet har vi derfor studert hvordan artsmangfoldet og samspillet mellom planter og ville pollinatorer påvirkes av urbanisering og hvordan dette ivaretas i beslutningsprosesser på lokalt nivå og gjennom konkrete forvaltningstiltak. Vi har hatt ett spesielt fokus på artsrike semi-naturlige enger og veikanter. Oppsummert så viser resultatene fra BE(E) DIVERSE at det viktigste tiltak for å ivareta pollinatorer og deres blomsterressurser er å sikre gjenværende leveområder med høy kvalitet, som semi-naturlige enger, i både urbane og rurale områder. Både semi-naturlig eng og alternative leveområder som veikanter, må skjøttes riktig og inngå i en helhetlig landsapsforvaltning i kommunens arealplanlegging.

Sammendrag

Rapporten inneholder ei sammenstilling av kunnskap om status for miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft i norsk jordbruksproduksjon og er svar på et oppdrag som NIBIO fikk fra Landbruks- og matdepartementet i november 2022. Bærekraft er operasjonalisert som jordbrukets evne til å vedvare. Det bestemmes igjen av om det drives på en måte som ikke kommer i konflikt med seg sjøl og sitt eget produksjonsgrunnlag og heller ikke med livsvilkår og ressurser for mennesker og hensyn til naturmiljøet utenfor sektoren. Det er også forutsatt at norsk jordbruk skal levere goder og tjenester i tråd med mål fastlagt i norsk landbrukspolitikk. Dette betyr ikke at konservering av status er et mål. Det kan tvert imot være slik at endringer nettopp er en avgjørende forutsetning for at jordbruket i Norge kan bestå og levere godt i all framtid. Dette skal analyseres i en etterfølgende del 2 av oppdraget. Hovedpunkt fra gjennomgangen av kunnskapskilder og ei sluttvurdering av status for bærekraft finnes i et sammendrag sist i rapporten.

Sammendrag

A process-based model was developed to predict dry matter yields and amounts of harvested nitrogen in conventionally cropped grassland fields, accounting for within-field variation by a node network design and utilizing remotely sensed information from a drone-borne system for increased accuracy. The model, named NORNE, was kept as simple as possible regarding required input variables, but with sufficient complexity to handle central processes and minimize prediction errors. The inputs comprised weather data, soil information, management data related to fertilization, and a visual estimate of clover proportion in the aboveground biomass. A sensitivity analysis was included to apportioning variation in dry matter yield outputs to variation in model parameter settings. Using default parameter values from the literature, the model was evaluated on data from a two-year study (2016–2017, 264 research plots in total each year) conducted at two locations in Norway (i.e. in South-East and in Central Norway) with contrasting climatic conditions and with internal variation in soil characteristics. The results showed that the model could estimate dry matter yields with a relatively high accuracy without any corrections based on remote sensing, compared with published results from comparable model studies. To further improve the results, the model was calibrated shortly before harvest, using predictions of above ground dry matter biomass obtained from a drone-borne remote sensing system. The only parameters which were hereby adjusted in the NORNE model were the starting values of nitrogen content in soil (first cut) and the plant available water capacity (second cut). The calibration based on the remotely sensed information improved the predictive performance of the model significantly. At first cut, the root mean square error (RMSE) of dry matter yield prediction was reduced by 20% to a mean value of 58 g m−2, corresponding to a relative value (rRMSE) of 0.12. For the second cut, the RMSE decreased by 13% to 66 g m−2 (rRMSE: 0.18). The model was also evaluated in terms of the predictions of amounts of nitrogen in the harvested crop. Here, the calibration reduced the RMSE of the first cut by 38%, obtaining a mean RMSE value of 2.1 g N m−2 (rRMSE: 0.28). For the second cut, the RMSE reduction for simulated harvested N was 16%, corresponding to a mean RMSE value of 2.3 g N m−2 (rRMSE: 0.33). The large improvements in model accuracy for simulated dry matter and nitrogen yields obtained through calibration by utilizing remotely sensed information, indicate the importance of considering spatial variability when applying models under Nordic conditions, both for yield predictions and for decision support for nitrogen application.

Sammendrag

The resilience of global food security is a critical concern. Facing limited access to land and potential disruption of the food markets, alternative, scalable, and efficient production systems are needed as a complementary buffer for maintenance of food production integrity. The purpose of this study was to introduce an alternative hydroponic potato growing system where potatoes are grown in bare wood fiber as a growing medium. A system utilizing drip irrigation and plastic bags as containers was tested for three different types of wood fiber, two cultivars and two fertigation strategies. Implementation of the system resulted in ~300% higher tuber production when compared to the local conventional farming. Mineral composition of the tubers obtained from hydroponic system was similar to the composition of tubers grown in the field and revealed potential for biofortification. In addition, a fertigation strategy where the two application points were separated across the root zone resulted in tubers with dry matter content comparable to the potatoes grown in soil. The recyclability, reusability, and simplicity of this solution may encourage its application for improving security of food production in selected areas of the world as well as its utilization in urban agriculture.