Hopp til hovedinnholdet

NIBIO POP

NIBIO POP er en serie med kortfattede presentasjoner av resultater, aktuelle saker og spesielle tema. Målgruppen er veiledere, offentlige myndigheter, de som bruker kunnskapen i praksis og allmennheten. 

Sammendrag

Dette fjellskog- og lågfjellslandskapet på vestsida av Valdresdalføret har gjennom tidene vore svært hardt nytta. Sjølv om utmarksbruken framleis står sterkt og området har mange aktive stølar, skjer det ei tilgroing på tidlegare opne areal. Skal det historiske landskapet med verdiar knytt til beite, biologisk mangfald og oppleving takast vare på, må det også haustast.

Sammendrag

Soner for pollinerende insekter i form av striper med blomster langs jordbruksareal, kom inn som et eget tiltak under regionalt miljøtilskudd i landbruket (RMP) i 2019. Hensikten er å bedre levevilkårene for ville pollinerende insekter. Tiltaket ble først iverksatt på Østlandet og i Rogaland, men senere har det også blitt tatt i bruk i flere fylker. Her beskriver vi hvordan tiltaket har vært brukt, både med hensyn til kontinuitet over tid og hvor vi finner blomsterstripene.

Sammendrag

Lysforurensing har blitt et økende problem mange steder i verden – med uheldige konsekvenser for naturen. De siste årene har internasjonal forskning vist at kunstig belysning kan bidra til nedgang i insektbestander. I et forskningssamarbeid mellom NIBIO, Statens vegvesen og Universitet i Sørøst-Norge undersøkes det hvordan vegbelysning påvirker flyvende insekter.

Til dokument

Sammendrag

Nord-Noreg har dei største utmarksbeiteressursane i landet både i kvalitet og mengde. Men bruken av ressursen er liten og har ei negativ utvikling. Dette går fram av ein rapport frå NIBIO som for første gong gjev ei samla oversikt over utmarksbeite for husdyr i heile landet og for kvart fylke.

Til dokument

Sammendrag

Umbrisol er selvdrenert jordsmonn med over seks prosent organisk materiale i overflatesjiktet. Jorda er utviklet fra næringsfattig opphavsmateriale.

Til dokument

Sammendrag

Stagnosol er jordsmonn som er periodevis vannmettet av overflatevann. Arealer med denne jorda er ofte svært produktive, men det er behov for velfungerende dreneringssystemer.

Til dokument

Sammendrag

Regosol er selvdrenert jordsmonn uten jordsmonnutvikling. Utover disse fellestrekkene er dette en svært heterogen jordgruppe med ulike betingelser for plantedyrking.

Til dokument

Sammendrag

Podzol er jordsmonn med rustrødt til svartfarget utfellingssjikt og næringsfattig opphavsmateriale. Jordgruppa er svært heterogen med hensyn til egenskaper.

Til dokument

Sammendrag

Planosol er jordsmonn som er periodevis vannmettet og har en brå økning i leirinnhold innen en meters dybde. Jorda er svært produktiv under forutsetning av at det er velfungerende dreneringstiltak.