Hopp til hovedinnholdet

NIBIO POP

NIBIO POP er en serie med kortfattede presentasjoner av resultater, aktuelle saker og spesielle tema. Målgruppen er veiledere, offentlige myndigheter, de som bruker kunnskapen i praksis og allmennheten. 

Sammendrag

JordbrukSat er et nasjonalt vektorkart som viser den geografiske fordelingen av ulike veksttyper på jordbruksareal, samt jordbruksareal som er nedbygd. Kartet framstilles fra satellittbilder og offentlig kartdata med bruk av maskinlæring og deler jordbruksarealet i seks klasser.

Til dokument

Sammendrag

Over three years, motivations of participants in a neighbourhood garden seemed to reflect the development of the garden from the start-up phase, through consolidation, until a state where further existence requires transitions in responsibility and funding.

Sammendrag

I perioden 2016–2021 ble det analysert 228 prøver av druer og 81 prøver av rosiner (alle fra konvensjonell produksjon) i overvåkingsprogrammet «Rester av plantevernmidler i næringsmidler » som NIBIO utfører på oppdrag av og i samarbeid med Mattilsynet. Resultatene viser at innholdet av rester av plantevernmidler i druer og rosiner på det norske markedet er lavt i forhold til gjeldende grenseverdier (MRL), og det er få funn over MRL. I 98 % og 94 % av prøvene av hhv. druer og rosiner er innholdet av plantevernmiddelrester innenfor de fastsatte grenseverdiene. Imidlertid er det vanlig å påvise rester av flere ulike plantevernmidler i samme prøve. Resultatene i perioden 2016–2021 viser at hhv. 75 % og 72 % av prøvene av druer og rosiner hadde to eller flere reststoffer i én og samme prøve. I tre prøver av rosiner ble det påvist så mange som 16 ulike stoffer i samme prøve.

Sammendrag

Utmarksbeitet representerer en svært viktig fôrressurs for landbruket i Nord-Norge. Vegetasjon med høy beitekvalitet gir god tilvekst på dyra og dermed bedre økonomi for bonden. Her kan du lese om hvordan bonden selv kan vurdere beitekvaliteten på utmarksbeitet.

Sammendrag

Vekstsesongen 2022 var preget av store kontraster mellom tørke og mye nedbør, både mellom landsdeler og gjennom sesongen. Mange steder var både arbeid på jordene og innhøsting vanskelig på grunn av store nedbørsmengder.

Sammendrag

Klimaendringer er i Norge ventet å gi en lenger vekstsesong, men også risiko for mer ekstremvær som tørke og episoder med store nedbørsmengder. Dette vil påvirke planteproduksjonen og behovet for tilpasninger. Dette faktaarket omhandler strategier for klimatilpasning for byggdyrking på lettleire i Hedmark.

Sammendrag

Klimaendringer er i Norge ventet å gi en lenger vekstsesong som kan øke muligheten for å etablere høstkorn i tide om høsten og dermed øke høstkornarealet. Det er også forventet mer ekstremvær som store nedbørsmengder og tørke. Det kan gi utfordringer i forhold til etablering av høstkornet, påvirke planteproduksjonen og behovet for tilpasninger. Dette faktaarket omhandler strategier for klimatilpasning for høstkornproduksjon på leirjord i Østfold.

Til dokument

Sammendrag

The City of Bristol has a long history and well-established practices in urban farming and city food system planning. Farms apply different urban business models that take advantage of the proximity to the city by providing food to city dwellers. Dedicated retailers and restaurants specialize in local food, and a variety of organisations facilitate and promote a resilient and sustainable urban food system.