Presisjonstiltak mot ugras

Ugress er ofte ujevnt fordelt i åkeren. Derfor kan tiltak for å fjerne ugraset avgrenses til der det er et reelt behov. Slike presisjonstiltak mot ugras er mulig hvis sensorteknologi og agronomisk kunnskap settes sammen.

presisjonsugras
Presisjonstiltak mot ugras kan deles inn i tre hovedtrinn: 1. Gjenkjenning og kartlegging av ugras (og/eller nytteplante) 2. Beslutningsmodell (f.eks. ugrasmengde som ikke gir avlingsnedgang) 3. Presisjonstiltak (f.eks. ingen eller full dose av frøugrasmiddel) Foto: Therese W. Berge, Illustrasjoner: Roar Lågbu

Presisjonstiltak mot ugras er ikke noe nytt. Håndluking er et eksempel på presisjonstiltak. Vår definisjon av presisjonstiltak mot ugras inkluderer ny teknologi: Sensorer, maskinsyn og GPS for automatisk gjenkjenning og kartlegging av ugras. Teknologien kan også ligge i ugrasredskapet, for eksempel seksjonsinndeling av åkersprøyten eller utformingen av skjær for radrensing. Som hovedregel krever presisjonstiltak mot ugras også en beslutningsmodell som oversetter sensormålingene til en fornuftig agronomisk beslutning.

Presisjonstiltak mot ugress kan sees på som en gren innen presisjonsjordbruk men også som et tiltak innen  Integrert plantevern (jfr. IPV-prinsipp nr. 6). Miljøhensyn er viktigste argument for presisjonstiltak mot ugras, men kanskje kan dyrkeren også spare noen utgifter til ugrasmiddel og diesel også?

Her finner du lenker til noen av våre prosjekter og publikasjoner innen presisjonstiltak mot ugras, som spenner fra robot som avsetter enkeltdråper av ugrasmiddel på frøugras i planteraden av sådde grønnsaker til kamerabasert kartlegging av åkertistel i hvete fra treskeren.

Publikasjoner

Sammendrag

Glyfosat er det aktive stoffet i flere ugrasmidler (f.eks. Roundup Eco) og er det mest brukte plantevernmidlet i Norge og globalt. I kornproduksjonen brukes det til å bekjempe ugras i stubbåker, men også i modent bygg mot bl.a. det flerårige grasugraset kveke (Elymus repens). Fordi ugras ofte opptrer flekkvis på åkeren, bør man sprøyte glyfosat flekkvis for å spare miljø og ressurser. Hensikten med dette forprosjektet var å teste om flekksprøyting kan automatiseres ved bruk av kommersielt tilgjengelig sensor-teknologi (WeedSeeker, Trimble Navigation Ltd.). Enkelt forklart er WeedSeeker en integrert enhet bestående av sensor, lyskilde, ventil og dyse. WeedSeeker ble opprinnelig utviklet for automatisk flekksprøyting av ugras på harde flater som grusganger, asfalt o.l. Sensoren kan ikke skille mellom plantearter, ei heller ugras og nytteplanter (inkl. prydplanter). Unntaket er hvis det er vesentlig forskjell mellom nytteplantenes og ugrasets evne til å reflektere rødt og nær-infrarødt lys. Det er åpenbart en relativt stor forskjell i denne evnen mellom korn og mange ugras når det nærmer seg tresketid, men også i stubbåker. Vi undersøkte derfor om automatisk flekksprøyting (WeedSeeker) med glyfosat til å bekjempe ugras fungerer i modent bygg og i stubbåker (om høsten). Resultatene gjelder to feltforsøk i modent bygg og to feltforsøk i stubbåker utført over to år. Bruk av WeedSeeker ga 17- 80 % ugraskontroll i modent bygg. I stubb ble det bedre effekt, 67 – 98 %. Til sammenligning ga ordinær breisprøyting 95-100 prosent effekt. I moden bygg ga WeedSeeker 57-63 % reduksjon i glyfosat-forbruket. I stubbåker ble besparelsen større, 79-82 %. Kommersielt tilgjengelig sensor-teknologi for automatisk flekksprøyting medførte en vesentlig reduksjon i forbruk av glyfosat. Men virkningen, spesielt på kveke, var til dels betydelig dårligere enn ordinær breisprøyting. Effekten på ugraset ville sannsynligvis blitt bedre og mindre variabel med mer erfaring med teknologien og et mer praksisnært oppsett enn det var mulig å bruke i dette forprosjektet.

Til dokument

Sammendrag

The adoption of site-specific weed management (SSWM) technologies by farmers is not aligned with the scientific achievements in this field. While scientists have demonstrated significant success in real-time weed identification, phenotyping and accurate weed mapping by using various sensors and platforms, the integration by farmers of SSWM and weed phenotyping tools into weed management protocols is limited. This gap was therefore a central topic of discussion at the most recent workshop of the SSWM Working Group arranged by the European Weed Research Society (EWRS). This insight paper aims to summarise the presentations and discussions of some of the workshop panels and to highlight different aspects of weed identification and spray application that were thought to hinder SSWM adoption. It also aims to share views and thoughts regarding steps that can be taken to facilitate future implementation of SSWM.

Til dokument

Sammendrag

I denne utredningen har vi søkt å kartlegge omfanget av presisjonsjordbruk (PA) i Norge i dag og beregne potensiell miljømessig gevinst og kost-nytte-verdi ved å implementere slike metoder. PA blir ofte definert som en jordbrukspraksis der en bruker ny teknologi til å tilpasse behandlingen av jord og vekst etter behovet som ofte varierer mye innenfor samme jordet. Dette omfatter bl.a. variabel rate-teknologi (VRT), som innebærer at en kan fordele innsatsfaktorer som bl.a. kalk, gjødsel og plantevernmidler med varierende, stedsspesifikk dosering. PA utgjør dermed et alternativ til vanligste praksis i dag, der innsatsfaktorene tildeles jevnt over hele jordet (ensartet) ut fra gjennomsnittsbetraktninger.

Til dokument

Sammendrag

Vegetables and other row-crops represent a large share of the agricultural production. There is a large variation in crop species, and a limited availability in specialized herbicides. The robot presented here utilizes systematic growing techniques to navigate and operate in the field. By the use of machine vision it separates seeded vegetable crops from weed. Each weed within the row is treated with individual herbicide droplets, without affecting the crop. This results in a significant reduction in herbicide use, and allows for the use of herbicides that would otherwise harm the crop. The robot is tailored to this purpose with cost, maintainability, efficient operation and robustness in mind. The three-wheeled design is unconventional, and the design maintains maneuverability and stability with the benefit of reduced weight, complexity and cost. Indoor pot trials with four weed species demonstrated that the Drop-on-Demand system (DoD) could control the weeds with as little as 7.6 μg glyphosate or 0.15 μg iodosulfuron per plant. The results also highlight the importance of liquid characteristics for droplet stability and leaf retention properties. The common herbicide glyphosate had no effect unless mixed with suitable additives. A field trial with the robot was performed in a carrot field, and all the weeds were effectively controlled with the DoD system applying 5.3 μg of glyphosate per droplet. The robot and DoD system represent a paradigm shift to the environmental impact and health risks of weed control, while providing a valuable tool to the producers.

Sammendrag

2 siders handout ifm "Grøna møten: Framtidsspaning för hållbart lantbruk i Norden" arrangert av Agroväst Livsmedel AB (Skara)på Naturbruksskolan Uddetorp, Skara, Sverige, 6. desember 2018

Til dokument

Sammendrag

Image analysis is essential through a wide range of scientific areas and most of them have one task in common, i.e. object detection. Thus automated detection algorithms had generated a lot of interest. This proposal identifies objects with similar features on a frame. The inputs are the image where to look at, and a single appearance of the object we are looking for. The object is searched by a sliding window of various sizes. A positive detection is given by a cascaded classifier that compares input patches from sliding window to the object model. The cascaded classifier has three stages: variance comparison, layers of pixel comparisons and patch correlation. Object model is a collection of templates which are generated from scales and rotations of the first appearance. This algorithm is capable to handle change in scale, in plane rotation, illumination, partial occlusion and background clutter. The proposed framework was tested on high cluttered background aerial image, for identifying palm oil trees. Promising results were achieved, suggesting this is a powerful tool for remote sensing image analysis and has potential applications for a wide range of sciences which require image analysis.

Til dokument

Sammendrag

The success of precision agriculture relies largely on our ability to identify how the plants’ growth limiting factors vary in time and space. In the field, several stress factors may occur simultaneously, and it is thus crucial to be able to identify the key limitation, in order to decide upon the correct contra-action, e.g., herbicide application. We performed a pot experiment, in which spring wheat was exposed to water shortage, nitrogen deficiency, weed competition (Sinapis alba L.) and fungal infection (Blumeria graminis f. sp. tritici) in a complete, factorial design. A range of sensor measurements were taken every third day from the two-leaf stage until booting of the wheat (BBCH 12 to 40). Already during the first 10 days after stress induction (DAS), both fluorescence measurements and spectral vegetation indices were able to differentiate between non-stressed and stressed wheat plants exposed to water shortage, weed competition or fungal infection. This meant that water shortage and fungal infection could be detected prior to visible symptoms. Nitrogen shortage was detected on the 11–20 DAS. Differentiation of more than one stress factors with the same index was difficult.

Sammendrag

With the Directive 2009/128/EC on sustainable use of pesticides, reductions in herbicide use is a European target. The aim of this study was to compare the fi eld-specifi c herbicide use resulting from simulated integrated weed management (IWM) with farmer’s actual use. Two IWM tools applicable for cereals were explored: VIPS – a web-based decision support system, and DAT sensor – a precision farming technology for patch spraying. VIPS (adaptation of Danish “Crop Protection Online”) optimizes herbicide – and dose to weed species densityand growth stage (including ALS-herbicide resistant populations), temperature, expected yield, cereal species- and growth stage. Weeds were surveyed (0.25 m2, n=23-31) prior to post-emergence spraying in spring 2013 (six fi elds) and 2014 (eight fi elds). DAT sensor enables automatic patch spraying of annual weeds within cereals. It consists of an RGB camera and custom-made image analysis. DAT sensor acquired more than 900 images (0.06 m2) per fi eld. Threshold for simulated patch spraying was relative weed cover (weed cover/ total vegetation cover) = 0.042. Treatment frequency index (TFI, actual dose/maximum approved dose summed for all herbicides) was calculated. Without resistance strategy, average TFI for VIPS was higher for winter wheat (0.96) than for spring cereals (0.38). Spring cereal fi elds with resistance strategies gave an average TFI of 1.45. Corresponding TFI for farmer’s applications were 1.40, 0.90 and 1.26, respectively. For one fi eld wherein both tools were explored in 2013 and 2014, TFI values for VIPS were 1.86 and 1.50 due to resistant Stellaria media, while TFI for farmer’s sprayings were around 1.00. DAT sensor simulated herbicide savings of 69% and 99%, corresponding to TFI values of 0.58 and 0.01, respectively. As measured by TFI, DAT sensor showed a higher potential in herbicide savings than VIPS. VIPS is available without costs to end-users today, while DAT sensor represents a future tool.

Til dokument

Sammendrag

Asterix-prosjektet utvikler en selvgående robot for automatisk ugraskontroll i radkulturer. Med et slikt system vil forbruket av ugrasmiddel bli svært lavt, i størrelsesorden 5-10% av vanlig praksis (breisprøyting). Presisjonsjordbruk er et konsept hvor innsatsmidler eller dyrkningstiltak tilpasses den romlige variasjonen i behov for f.eks. gjødsel, plantevernmidler, vann og mekanisk ugraskontroll innen en åker. Presisjonsjordbruk kan gi økt avling og bedre kvalitet da innsatsmidler og tiltak optimaliseres, samtidig reduseres miljøpåvirkningen ved at f.eks. unødig sprøyting unngås.

Til dokument

Sammendrag

Vehicles which operate in agricultural row crops, need to strictly follow the established wheel tracks. Errors in navigation where the robot sways of its path with one or more wheels may damage the crop plants. The specific focus of this paper is on an agricultural robot operation in row cultures. The robot performs machine vision detecting weeds within the crop rows and treats the weeds by high precision drop-on-demand application of herbicide. The navigation controller of the robot needs to follow the established wheel tracks and minimize the camera system offset from the seed row. The problem has been formulated as a Nonlinear Model Predictive Control (NMPC) problem with the objective of keeping the vision modules centered over the seed rows, and constraining the wheel motion to the defined Wheel tracks. The system and optimization problem has been implemented in Python using the Casadi framework. The implementation has been evaluated through simulations of the system, and compared with a PD controller. The NMPC approach display advantages and better performance when facing the path constraints of operating in row crops.

Sammendrag

In Europe there is an on-going process on implementing regulations aimed at reducing pollution from agricultural production systems, i.e. the Water Framework Directive and the Framework Directive for Sustainable Use of Pesticides. At the same time, there is an increasing focus on food security possibly leading to continued intensification of agricultural production with increased use of external inputs, such as pesticides and fertilizers. Application of sustainable production systems can only be achieved if they balance conflicting environmental and economic effects. In Norway, cereal production is of large importance for food security and reduction of soil and phosphorus losses, as well as pesticide use and leaching/runoff in the cereal production are of special concern. Therefore, we need to determine the most sustainable and effective strategies to reduce loss of top soil, phosphorus and pesticides while maintaining cereal yields. A three-year research project, STRAPP, is addressing these concerns. A catchment area dominated by cereal production is our common research arena within STRAPP. Since 1992 a database (JOVA) with data for soil erosion, nutrient and pesticide leaching/runoff (i.e. concentrations in stream water), yield, and agricultural management practices (fertilization, use of pesticides, soil tillage and rotations) has been established for this catchment allowing us to compare a unique diversity in cropping strategies in a defined location. An important part of STRAPP focuses on developing ‘best plant protection strategies’ for cereal fields in the study area, based on field inventories (manual and sensor based) of weeds and common diseases, available forecast systems, and pesticide leaching risk maps. The results of field studies during the growing seasons of 2013 and 2014 will be presented, with a focus on possible integrated pest management (IPM) strategies for weeds and fungal diseases in cereal production. We will also present the project concept and methods for coupling optimized plant protection strategies to (i) modelling of phosphorus and pesticide leaching/runoff, as well as soil loss, and (ii) farm-economic impacts and adaptations. Further, methods for balancing the conflicting environmental and economic effects of the above practices, and the evaluation of instruments for increased adoption of desirable management practices will be outlined.

Til dokument

Sammendrag

The purpose of our study is to explore the possibility to use proximate RGB imagery as basis for site-specific management of perennial weeds in small grain cereals. The targeted species are the broadleaved weeds Cirsium arvense (L.) Scop. (Creeping thistle) and Sonchus arvensis L. (Perennial sowthistle) and the grass weed Elymus repens (L.) Gould. (Common quackgrass). These are the main challenges for perennial weed control in cereals in Norway and temperate zone. The overall idea is to make weed maps based on images acquired during harvest in autumn (August/September) and use these maps for site-specific weed management when these species are normally managed in Norway, i.e. 3-4 weeks after harvest (E. repens) or in the following spring, i.e. late May/early June (C. arvense and S. arvensis). An on-the-go weed detection and glyphosate application in one operation before harvest is also a possible usage of our image-based method where this timing of glyphosate application is allowed. Images were acquired with a consumer grade camera mounted on a 3 m pole and tilted to mimic images acquired from the roof of a combine harvester. Images were acquired few days before harvest, a period where the cereals are yellowish and weed leaves and stalks are still green. Plots, 8 m by 8 m, were established in cereals to cover a wide range in weed pressure- and flora. The four plot corners were marked with white styrofoam balls mounted on sticks prior imaging and recorded with GPS (10 cm accuracy). The machine vision algorithm performs first a geometrical transform to represent the images as pseudo-orthonormal to the ground plane. This transform is aided by white styrofoam balls marking the corners of the plot with known distance. In the intended practical use, the transform can be done by obtaining the camera-angle and heading from inertial and GPS measurements and assuming level ground. The classification algorithm starts by segmenting the image into a class for green parts of the weeds (leaf, stalk), and three classes for flower heads (yellow, white and purple), by using threshold filters in the HSV colour space. A connected components analysis is then performed on each of the binary images, where the very small regions are filtered out. The area and centre of each region is calculated for comparison with ground truth observations. Two types of ground truth data for evaluation of the algorithm are available: Manual assessment of weed coverage from computer display of images and weed maps based on GPS measurements at the time for their management. Machine vision algorithm outputs versus ground truth data will be presented.

Til dokument

Sammendrag

Vehicles which operate in agricultural row crops, need to strictly follow the established wheel tracks. Errors in navigation where the robot sways of its path with one or more wheels may damage the crop plants. The specific focus of this paper is on an agricultural robot operation in row cultures. The robot performs machine vision detecting weeds within the crop rows and treats the weeds by high precision drop-on-demand application of herbicide. The navigation controller of the robot needs to follow the established wheel tracks and minimize the camera system offset from the seed row. The problem has been formulated as a Nonlinear Model Predictive Control (NMPC) problem with the objective of keeping the vision modules centered over the seed rows, and constraining the wheel motion to the defined Wheel tracks. The system and optimization problem has been implemented in Python using the Casadi framework. The implementation has been evaluated through simulations of the system, and compared with a PD controller. The NMPC approach display advantages and better performance when facing the path constraints of operating in row crops.

Til dokument

Sammendrag

The Asterix project develops an autonomous robot for automatic weed control in row-crops. The system will only apply a fraction of the herbicide used in conventional application. The Food and Agriculture Organization of the United Nations estimate that the worlds food production needs to increase by 60 % by to feed the growing world population. This cannot be ful lled by conventional agricultural methods on the worlds available farm lands. Precision Agriculture (PA) is the concept of measuring eld variability and introducing this information as a feed-back to the crop management. PA can increase yields and optimize the resource inputs, and reduce environmental damages by avoiding excess use of herbicides, pesticides and fertilizers. The Asterix project is an ultra-precise weed control approach, where individual weed leaves are controlled by herbicide droplets. The droplets are dispensed by an 18 cm wide array of drop-on-demand nozzles (DoD).

Til dokument

Sammendrag

Arable weeds are generally distributed in patches, while herbicides are applied uniformly. Herbicides can be saved if only the patches are sprayed, i.e. patch spraying (PS). Bottlenecks for cost-effective PS are weed monitoring technology and valid technology-based decision rules for PS (thresholds). The novel machine vision algorithm Weedcer has been developed as an efficient weed monitoring tool for PS. Weedcer estimates the proportions of young weed leaves and cereal leaves in high resolution red–green–blue images. We conducted field trials to test relative weed cover (RWC) and relative mayweed cover (RMC) estimated by Weedcer as decision rules for PS. RWC is the total weed cover divided by the total plant cover and RMC is the mayweed cover divided by the total plant cover. The main criterion for evaluation and basis of these thresholds was the measured grain yield. Images (about 0.06-m2) were acquired with a GPS guided autonomous field robot in spring, the normal time for spraying seed-propagated broadleaf weeds in both winter – and spring cereals in Norway. Three map-based trials (weed monitoring and spraying in two separate operations) showed that mean RWC per management unit (12.0 × 12.5-m) was generally adequate. In winter wheat heavily infested with scentless mayweed (Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip.) and/or scented mayweed (Matricaria recutita L.), the mean RMC per management unit was more adequate. Progress during the project allowed three additional trials conducted in real-time (weed monitoring and spraying in the same operation). These were conducted with the robot in spring cereals, and showed that a weighted moving average of RWC per image was adequate. The sprayed and unsprayed management units in these trials were minimum 3.0 × 3.0-m and 0.5 × 3.0-m, respectively. Results indicated that the Weedcer-based thresholds should be lower in wheat (Triticum aestivum) than in barley (Hordeum vulgare).

Sammendrag

Utvikling av skadeterskler basert på nyutviklet bildeanalyseprogram for presisjonssprøyting (flekksprøyting; sprøyting etter behov; stedsspesifikk sprøyting) mot frøugras i korn

Sammendrag

Ugras vokser ofte flekkvis og sprøyting gir ikke meravling i alle deler av kornåkeren. Derfor er sprøyting etter behov, eller flekksprøyting, en god løsning. For å praktisere flekksprøyting er kamerabasert styring av åkersprøyta nødvendig. Foredraget gir innblikk i et KMB prosjekt som utvikler kamerabaserte skadeterskler for flekksprøyting av frøugras i korn.

Til dokument

Sammendrag

Lack of automatic weed detection tools has hampered the adoption of site-specific weed control in cereals. An initial object-oriented algorithm for the automatic detection of broad-leaved weeds in cereals developed by SINTEF ICT (Oslo, Norway) was evaluated. The algorithm ("WeedFinder") estimates total density and cover of broad-leaved weed seedlings in cereal fields from near-ground red-green-blue images. The ability of "WeedFinder" to predict 'spray'/'no spray' decisions according to a previously suggested spray decision model for spring cereals was tested with images from two wheat fields sown with the normal row spacing of the region, 0.125 m. Applying the decision model as a simple look-up table, "WeedFinder" gave correct spray decisions in 65-85% of the test images. With discriminant analysis, corresponding mean rates were 84-90%. Future versions of "WeedFinder" must be more accurate and accommodate weed species recognition.

Til dokument

Sammendrag

A possible cost-effective real-time patch spraying implementation against seed-propagated broad-leaved weeds in cereals is a camera mounted in front of the tractor taking images at feasible distances in the direction of travel, on-board image analysis software and entire boom switched on and off. To assess this implementation, manual weed counts (0.25 m(2) quadrats) in a 1.5 m x 2 m grid, were used to simulate camera outputs. Each quadrat was classified into 'spray' and 'not spray' decisions based on a threshold model, and the resulting map defined the 'ground truth'. Subsequently, 'on/off' spraying at larger control areas where sizes were given by the boom width and image distance, and spraying decision controlled by weed status at the single quadrat simulating the camera's view, were simulated. These coarser maps were compared with 'ground truth', to estimate mapping error (area above threshold not sprayed), spraying error (area below threshold sprayed), total error (sum of mapping and spraying error) and the herbicide reduction. Three levels of the threshold model were tested. Results were used to fit models that predict errors from boom width and image distance. Size of control area did not on average affect the magnitude of the simulated herbicide reductions, but the bigger the control area the higher the risk that the simulated herbicide reduction deviate from the reduction in 'ground truth'. Mean simulated herbicide reductions were 42-59%, depending on threshold level. Only minor differences due to threshold level were seen for mean mapping and spraying errors at given spraying resolutions. Using original threshold level and image distance 2 m, predicted total errors for boom widths 2 m, 6 m, 20 m and 40 m would be 6%, 10%, 16% and 17%, respectively. Results indicate that control area should not exceed about 10 m 2 if acceptable total error is maximum 10%.

Sammendrag

A major obstacle to patch spraying of broad-leaved weeds in cereals is a cost-effective method to assess within-field heterogeneity of the weed population. One method could be a camera mounted in front of the spraying vehicle, online image analysis, and field sprayer shifting between "on" and "off" as the predefined weed damage threshold level is reached. Because such a camera will capture a very limited area (

Sammendrag

Varying size of the management unit (MU, to be sprayed or not) were simulated for an envisaged implementation of image-based patch spraying based on mapped weed data. The simulations showed that the size of the MU had a great influence on the mapping errors (area above weed damage threshold, but unspared by big MU) and the spraying errors (area below threshold, but sprayed by the bigger MUs). If MU size is 10 m2, these errors would sum up to about 10%.

Sammendrag

Generelt er ugras hverken homogent eller tilfeldig fordelt i en åker, men klumpvis på en eller annen skale. Dette bør utnyttes til presisjonssprøyting (PS). En viktig hindring for gjennomføring av presisjonssprøyting mot frøugras i korn i dag er at gårdbrukeren ikke vet om ugrasmengden i området han kjører i, er over eller under skadeterskelen. En relativt enkel løsning er å montere et digital-kamera foran på traktoren, koble dette til PC med hurtige bildeanalyse-algoritmer og skadeterskler, og la PC"n styre åkersprøyta på/av automatisk. Ettersom dette kameraet vil fange opp et svært begrenset areal i forhold til hele sprøytebomsbredden, undersøkte vi hvor representativ informasjonen fra én telleramme på 0,25 m2 (simulert sprøytebredde). Tjue kornfelt a 192 tellerammer i 2001 og 2002 lagt i de viktigste korndistriktene i Norge ble analysert. Vi estimerte også hvor store areal som ikke ville blitt sprøyta ved PS, og dermed hvor mye herbicid korndyrkeren (og samfunnet) kunne spart med PS. Studien konkluderer med at én observasjon per bombredde, altså ett kamera, virker fornuftig, og at ca. 60 % av undersøkt kornareal var under skadeterskelen, og dermed unødvendig å sprøyte.

Sammendrag

Site-specific weed management (SSWM) of annuals will probably only be adopted by Norwegian cereal farmers if a cheap SSWM design becomes available. This could be one camera mounted in front of tractor taking images along a narrow path at the middle of sprayer boom, and nozzles automatically and collectively switched on as economic damage threshold is reached. We tested the suitability of this design ("SSWM, Low") by comparing spraying decisions ("spray"/"not spray") of this low resolution (about 16-m) with a high resolution (about 2-m) design ("SSWM, High"). Study concluded that one camera per spray boom (about 16-m wide) seems suitable because mean spraying error, as compared to "SSWM, High", was only 10%. Mean herbicide reductions were c. 60% for both SSWM designs.

Prosjekter

IMG_20220516_103457

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

PresiHøstkorn: Redusert forbruk av ugrasmidler i korn - skadeterskler for presisjonssprøyting i høstkorn


Ugras er svært ofte flekkvis fordelt i åkeren. Korn er en konkurransesterk kultur og tåler en god del frøugras før det får negative konsekvenser. Det vil si at det eksisterer skadeterskler som angir hvor i åkeren ugrastiltak er nødvendig. Presisjonssprøyting (automatisk sensor-basert flekksprøyting) er å ta hensyn til den flekkvise utbredelsen av ugraset i åkeren. Dette vil redusere forbruket av ugrasmiddel betydelig i forhold til vanlig praksis (breisprøyting). På sikt forventes presisjonssprøyting å redusere forbruket av frøugrasmiddel med minst 50 %.

Aktiv Sist oppdatert: 16.02.2024
Slutt: des 2024
Start: mars 2020
ef-20080906-121830

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

SOLUTIONS: Nye løsninger for nedvisning av potetris, bekjempelse av ugras og utløpere i jordbær og ugraskontroll i eplehager


Håndtering av ugress og andre plantevernutfordringer er viktig for å unngå avlingstap i landbruket. Tilbudet av norske rå-, mat- og fôrvarer påvirkes av at bonden lykkes med sin innsats i åker og frukthager. Et nylig forbud mot plantevernmiddelet dikvat og den usikre framtida til glyfosat – begge viktige innsatsfaktorer i norsk jord- og hagebruk – fordrer nye løsninger. Gode alternativ til ordinære plantevernmidler er dessuten velkomne som verktøy i integrert plantevern (IPV). Norske dyrkere er siden 2015 pålagt å følge IPV. Hensikten med IPV er blant annet redusert risiko ved bruk av plantevernmidler på helse og miljø.

Aktiv Sist oppdatert: 29.01.2024
Slutt: des 2024
Start: jan 2021
DSCN0914

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

AC/DC-weeds: Applying and Combining Disturbance and Competition for an agro-ecological management of creeping perennial weeds


Målsetningen med prosjektet AC/DC-weeds er å utvikle metoder for bærekraftig kontroll av flerårig vandrende ugras (rotugras) som kveke, åkerdylle og åkertistel i landbruket. Målet er å redusere behovet for intensiv jordarbeiding som pløying og å finne alternativer til bruk av ugrasmiddelet glyfosat. Nye metoder for bærekraftig kontroll av rotugras krever at en kombinerer flere typer av både forebyggende og direkte bekjempingstiltak. Kunnskap fra prosjektet vil formidles til viktige målgrupper som rådgivere, bønder og andre relevante mottakere. Rostock Universitet (Tyskland) ved Prof. Dr. Bärbel Gerowitt er prosjektkoordinator. NMBU ved Prof. Dr. Lars Olav Brandsæter administrerer aktiviteten i Norge.

INAKTIV Sist oppdatert: 31.10.2022
Slutt: feb 2022
Start: mars 2019