Biografi

Jeg er utdannet Cand. Scient. i bioteknologi/miljømikrobiologi fra Norges landbrukshøgskole, nå NMBU (1995-2000) hvor hovedoppgaven omhandlet bioremediering av jord forurenset med PCB ved bruk av genmodifiserte bakterier (Pseudomonas putida). Etter dette jobbet jeg en kort periode som høgskolelektor ved Høgskolen i Telemark hvor jeg underviste i bl.a. grunnleggende toksikologi og fysiologi. Jeg har videre jobbet i vel 14 år i Landbrukstilsynet/Mattilsynet med miljøvurderinger (eksponeringsvurdering/modellering samt risikovurdering) og godkjenning av plantevernmdler før jeg startet i en stipendiatstilling her i NBIO i august 2015. PhD-prosjektet er en del av Smartcrop-prosjektet. Min PhD-avhandling ble ferdigstilt i januar 2019 og forsvart i disputas 14. mai 2019. Avhandlingens tittel er Effekten av frysing og tining på vanntransport og utlekking av plantevernmidler i delvis frossen jord. Fra 1. januar 2019 er jeg fast ansatt som forsker ved Avdeling pesticider og naturstoffkjemi. For tiden er jeg prosjektleder for prosjektene "Vegetasjonssoners effekt på avrenning av plantevernmidler", "Tabeller for utlekkingsrisiko til bruk ved planlegging av sprøyting" og "Utredning om de norske overflatevannscenariene", hvor alle avsluttes i løpet av 2021/22. Videre skal jeg lede prosjektene "Oppdatering av modellen WISPE og de norske overflatevannscenariene" og "Transport av plantevernmidler i vegetasjonssoner med makroporer". Alle disse prosjektene er finansiert over Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler 2016-2020. Jeg deltar også i flere andre større og mindre prosjekter der min rolle stort sett går på å bruke ulike eksponeringsmodeller for å vurdere hhv. utlekking, avrenning eller nedbrytning/persistens av plantevernmidler i miljøet.

Les mer
Til dokument Til datasett

Sammendrag

Field and laboratory studies show increased leaching of pesticides through macropores in frozen soil. Fast macropore flow has been shown to reduce the influence of pesticide properties on leaching, but data on these processes are scarce. The objective of this study was to investigate the effect of soil freezing and thawing on transport of pesticides with a range of soil sorption coefficients (Kf). To do this we conducted a soil column study to quantify the transport of bromide and five pesticides (2-methyl-4-chlorophenoxyacetic acid, clomazone, boscalid, propiconazole, and diflufenican). Intact topsoil and subsoil columns from two agricultural soils (silt and loam) in southeastern Norway were used in this experiment, and pesticides were applied to the soil surface in all columns. Half the columns were then frozen (−3°C), and the other half were left unfrozen (4°C). Columns were subjected to repeated irrigation events where 25 mm of rainwater was applied during 5 h at each event. Irrigations were followed by 14-d periods of freezing or refrigeration. Percolate was collected and analyzed for pesticides and bromide. Pesticide leaching was up to five orders of magnitude larger from frozen than unfrozen columns. Early breakthrough (<<1 pore volume) of high concentrations was observed for pesticides in frozen columns, indicating that leaching was dominated by preferential flow. The rank order in pesticide leaching observed in this study corresponded to the rank order of mean Kf values for the pesticides, and the results suggest that sorption plays a role in determining leaching losses even in frozen soil.

Til dokument Til datasett

Sammendrag

Limited knowledge and experimental data exist on pesticide leaching through partially frozen soil. The objective of this study was to better understand the complex processes of freezing and thawing and the effects these processes have on water flow and pesticide transport through soil. To achieve this we conducted a soil column irrigation experiment to quantify the transport of a non-reactive tracer and the herbicide MCPA in partially frozen soil. In total 40 intact topsoil and subsoil columns from two agricultural fields with contrasting soil types (silt and loam) in South-East Norway were used in this experiment. MCPA and bromide were applied on top of all columns. Half the columns were then frozen at −3 °C while the other half of the columns were stored at +4 °C. Columns were then subjected to repeated irrigation events at a rate of 5 mm artificial rainwater for 5 h at each event. Each irrigation was followed by 14-day periods of freezing or refrigeration. Percolate was collected and analysed for MCPA and bromide. The results show that nearly 100% more MCPA leached from frozen than unfrozen topsoil columns of Hov silt and Kroer loam soils. Leaching patterns of bromide and MCPA were very similar in frozen columns with high concentrations and clear peaks early in the irrigation process, and with lower concentrations leaching at later stages. Hardly any MCPA leached from unfrozen topsoil columns (0.4–0.5% of applied amount) and concentrations were very low. Bromide showed a different flow pattern indicating a more uniform advective-dispersive transport process in the unfrozen columns with higher con- centrations leaching but without clear concentration peaks. This study documents that pesticides can be pre- ferentially transported through soil macropores at relatively high concentrations in partially frozen soil. These findings indicate, that monitoring programs should include sampling during snow melt or early spring in areas were soil frost is common as this period could imply exposure peaks in groundwater or surface water.

Til dokument

Sammendrag

Difenoconazole is a widely used triazole fungicide that has been frequently detected in the environment, but comprehensive study about its environmental fate and toxicity of potential transformation products (TPs) is still lacking. Here, laboratory experiments were conducted to investigate the degradation kinetics, pathways, and toxicity of transformation products of difenoconazole. 12, 4 and 4 TPs generated by photolysis, hydrolysis and soil degradation were identified via UHPLC-QTOF/MS and the UNIFI software. Four intermediates TP295, TP295A, TP354A and TP387A reported for the first time were confirmed by purchase or synthesis of their standards, and they were further quantified using UHPLC-MS/MS in all tested samples. The main transformation reactions observed for difenoconazole were oxidation, dechlorination and hydroxylation in the environment. ECOSAR prediction and laboratory tests showed that the acute toxicities of four novel TPs on Brachydanio rerio, Daphnia magna and Selenastrum capricornutum are substantially lower than that of difenoconazole, while all the TPs except for TP277C were predicted chronically very toxic to fish, which may pose a potential threat to aquatic ecosystems. The results are important for elucidating the environmental fate of difenoconazole and assessing the environmental risks, and further provide guidance for scientific and reasonable use.

Sammendrag

Plantevernmidler er et viktig verktøy i dagens plantevernpraksis i jordbruket for å sikre gode avlinger. Miljørisikoen knyttet til det enkelte plantevernmiddel vurderes nøye før det godkjennes for bruk, men langvarig overvåking er nødvendig for å avdekke de faktiske miljøkonsentrasjoner og - effekter etter forskriftsmessig bruk av plantevernmidler. Sveriges nasjonale miljøovervåkingsprogram for plantevernmidler startet i 2002. Hovedmålet med programmet er å følge langtidstrender i påvirkningen av jordbrukets plantevernmiddelbruk på kvaliteten av overflate- og grunnvann, samt å bestemme miljøkonsentrasjonene av plantevernmidler i sediment, luft og nedbør. Formålet med denne evalueringen var å vurdere styrker og svakheter ved overvåkingsprogrammet, samt behov for endringer i den praktiske gjennomføringen, rapporteringsprosedyrer og målsetningen med programmet. Denne evalueringen vurderer også behovene hos de aktuelle sluttbrukergruppene for programmet som inkluderer svensk landbruks- og miljøforvaltning, rådgivningstjenesten i landbruket, bønder og bondeorganisasjoner mv.

Til dokument

Sammendrag

Preferential flow may become significant in partially frozen soils because infiltration can occur through large, initially air-filled pores surrounded by a soil matrix with limited infiltration capacity. The objectives of this study were to develop and evaluate a dual-permeability approach for simulating water flow and heat transport in macroporous soils undergoing freezing and thawing. This was achieved by introducing physically based equations for soil freezing and thawing into the dual-permeability model MACRO. Richards’ equation and the heat flow equation were loosely coupled using the generalized Clapeyron equation for the soil micropore domain. Freezing and thawing of macropore water is governed by a first-order equation for energy transfer between the micropore and macropore domains. We assumed that macropore water was unaffected by capillary forces, so that water in macropores freezes at 0°C. The performance of the model was evaluated for four test cases: (i) redistribution of water in the micropore domain during freezing, (ii) a comparison between the first-order energy transfer approach and the heat conduction equation, (iii) infiltration and water flow in frozen soil with an initially air-filled macropore domain, and (iv) thawing from the soil surface during constant-rate rainfall. Results show that the model behaves in accordance with the current understanding of water flow and heat transport in frozen macroporous soil. To improve modeling of water and heat flow in frozen soils, attention should now be focused on providing experimental data suitable for evaluating models that account for macropore flow.

Til dokument Til datasett

Sammendrag

Field and laboratory studies show increased leaching of pesticides through macropores in frozen soil. Fast macropore flow has been shown to reduce the influence of pesticide properties on leaching, but data on these processes are scarce. The objective of this study was to investigate the effect of soil freezing and thawing on transport of pesticides with a range of soil sorption coefficients (Kf). To do this we conducted a soil column study to quantify the transport of bromide and five pesticides (2-methyl-4-chlorophenoxyacetic acid, clomazone, boscalid, propiconazole, and diflufenican). Intact topsoil and subsoil columns from two agricultural soils (silt and loam) in southeastern Norway were used in this experiment, and pesticides were applied to the soil surface in all columns. Half the columns were then frozen (−3°C), and the other half were left unfrozen (4°C). Columns were subjected to repeated irrigation events where 25 mm of rainwater was applied during 5 h at each event. Irrigations were followed by 14-d periods of freezing or refrigeration. Percolate was collected and analyzed for pesticides and bromide. Pesticide leaching was up to five orders of magnitude larger from frozen than unfrozen columns. Early breakthrough (<<1 pore volume) of high concentrations was observed for pesticides in frozen columns, indicating that leaching was dominated by preferential flow. The rank order in pesticide leaching observed in this study corresponded to the rank order of mean Kf values for the pesticides, and the results suggest that sorption plays a role in determining leaching losses even in frozen soil.

Til dokument

Sammendrag

Freezing and thawing have large effects on water flow in soils since ice may block a large part of the pore space and thereby prevent infiltration and flow through the soil. This, in turn, may have consequences for contaminant transport. For example, transport of solutes contained at or close to the soil surface can be rapidly transported through frozen soils in large pores that were air filled at the time of freezing. Accounting for freezing and thawing could potentially improve model predictions used for risk assessment of contaminant leaching. A few numerical models of water flow through soil accounts for freezing by coupling Richards’ equation and the heat flow equation using of the generalized Clapeyron equation, which relates the capillary pressure to temperature during phase change. However, these models are not applicable to macroporous soils. The objective of this study was to develop and evaluate a dual-permeability approach for simulating water flow in soil under freezing and thawing conditions. To achieve this we extended the widely used MACRO-model for water flow and solute transport in macroporous soil. Richards’ equation and the heat flow equation were loosely coupled using the Clapeyron equation for the soil micropore domain. In accordance with the original MACRO model, capillary forces were neglected for the macropore domain and conductive heat flow in the macropores was not accounted for. Freezing and thawing of macropore water, hence, were solely governed by heat exchange between the pore domains. This exchange included a first-order heat conduction term depending on the temperature difference between domains and the diffusion pathlength (a proxy variable related to the distance between macropores) and convective heat flow. As far as we know, there are no analytical solutions available for water flow during freezing and thawing and laboratory data is limited for evaluation of water flow through macropores. In order to evaluate the new model approach we therefore first compared simulation results of water flows during freezing for the micropore domain to existing literature data. Our model was shown to give similar results as other available models. We then compared the first-order conductive heat exchange during freezing to a full numerical solution of heat conduction. Finally, simulations were run for water flow through frozen soil with initially air-filled macropores for different boundary conditions. Simulation results were sensitive to parameters governing the heat exchange between pore domains for both test cases.

Til dokument Til datasett

Sammendrag

Limited knowledge and experimental data exist on pesticide leaching through partially frozen soil. The objective of this study was to better understand the complex processes of freezing and thawing and the effects these processes have on water flow and pesticide transport through soil. To achieve this we conducted a soil column irrigation experiment to quantify the transport of a non-reactive tracer and the herbicide MCPA in partially frozen soil. In total 40 intact topsoil and subsoil columns from two agricultural fields with contrasting soil types (silt and loam) in South-East Norway were used in this experiment. MCPA and bromide were applied on top of all columns. Half the columns were then frozen at −3 °C while the other half of the columns were stored at +4 °C. Columns were then subjected to repeated irrigation events at a rate of 5 mm artificial rainwater for 5 h at each event. Each irrigation was followed by 14-day periods of freezing or refrigeration. Percolate was collected and analysed for MCPA and bromide. The results show that nearly 100% more MCPA leached from frozen than unfrozen topsoil columns of Hov silt and Kroer loam soils. Leaching patterns of bromide and MCPA were very similar in frozen columns with high concentrations and clear peaks early in the irrigation process, and with lower concentrations leaching at later stages. Hardly any MCPA leached from unfrozen topsoil columns (0.4–0.5% of applied amount) and concentrations were very low. Bromide showed a different flow pattern indicating a more uniform advective-dispersive transport process in the unfrozen columns with higher con- centrations leaching but without clear concentration peaks. This study documents that pesticides can be pre- ferentially transported through soil macropores at relatively high concentrations in partially frozen soil. These findings indicate, that monitoring programs should include sampling during snow melt or early spring in areas were soil frost is common as this period could imply exposure peaks in groundwater or surface water.

Sammendrag

Til tross for at lavdosemidler har vært brukt i Norge i flere tiår, vet vi lite om hvordan stoffene oppfører seg i miljøet under norske forhold. Våre forsøk viser at enkelte lavdosemidler og nedbrytingsprodukter er mobile og transporteres bort fra kornfeltet gjennom dren og avrenning. Målte konsentrasjoner er lave, men kan overstige norske verdier for miljøfarlighet.

Til dokument

Sammendrag

This is a final report for the project Norwegian Scenarios from the periods 1999-2002 and 2005- 2008, mainly focusing on the simulations done with the models MACRO and PRZM. The aim of this project was to improve the risk assessment work in Norway by establishing surface- and groundwater scenarios which could be representative for Norwegian conditions and to later use these for approval of new pesticides. This project has been a cooperation between Bioforsk Plantehelse, Norwegian University of Life Sciences and the Norwegian Food Safety Authority.

Til dokument

Sammendrag

This is a final report for the project Norwegian Scenarios II, part two, that has been performed in collaboration between Bioforsk Plant Health and Plant Protection, The Norwegian University of Life Sciences and the Norwegian Food Safety Authority. The aim of the project was to establish Norwegian scenarios for the models PRZM and MACRO and to use them for approval of new pesticides.

Sammendrag

Brukere av plantevernmidler ønsker å produsere trygg mat og forvalte naturressursene på en god måte. Kunnskap om riktig bruk og handtering av plantevernmidlene er en forutsetning for å oppfylle dette ønsket. Slike kunnskaper vil dessuten bidra til bedre økonomi i planteproduksjonen. Med "Handlingsplan for redusert bruk av plantevernmidler (1990-1994)" ønsket Stortinget å legge til rette for, og sikre slike kunnskaper hos alle brukere av plantevernmidler gjennom et organisert kursopplegg med avsluttende eksamen som gir rett til et personlig autorisasjonsbevis også kalt sprøytesertifikat. Etter evalueringg av handlingsplanen vedtok Landbruksdepartementet en ny handlingsplan "Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler (1998-2002)". I denne videreføres autorisasjonsordningen. Denne boka gir deg oppdatert basiskunnskap om riktig bruk og handtering av plantevernmidler. Boka inngår i kursmateriellet til autorisasjonsordningen for handtering og bruk av plantevernmidler.

20140613 Kålproduksjon i Heia

Divisjon for bioteknologi og plantehelse

LowImpact - ChiNor solutions for Low Impact climate smart vegetable production with reduced pesticide residues in food, soil and water resources


Biochar technologies show promise as tools for climate smart and environmentally friendly agricultural production, both as tools to improve soil quality and impact greenhouse gas emission from soils and to reduce pesticide pollution to the environment and pesticide residues in food. However, there is a lack of studies integrating these concerns and designing joint solutions.

Aktiv Sist oppdatert: 23.07.2021
Slutt: juni 2022
Start: jan 2019