Publikasjoner

NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs bibliotek.

2022

Sammendrag

Det er en global nedgang i ville pollinatorer, og også i Norge er mange arter truet. Hovedårsaken til dette er store landskapsendringer som har ført til at viktige leveområder for pollinerende insekter har forsvunnet. Dette er en trussel mot både det biologiske mangfoldet og sunne økosystemer som er nødvendig for en sikker matproduksjon. Et viktig tiltak for å ivareta pollinatorer er å sikre gjenværende gode leveområder som vi fremdeles har i dag og i tillegg etablere nye.

Sammendrag

NIBIO har i samarbeid med Sállir Natur AS kartlagt fem verneområder i Nordland i 2021 etter kartleggingsmetodikken Natur i Norge (NiN). Rapporten oppsummerer forhold som kommer dårlig frem i kartobjekter og egenskapsdata som har blitt registret og rapportert via NiNapp. Rapporten inneholder generelle faglige vurderinger, eventuelle observerte forvatningsrelevante problemstillinger, praktiske utfordringer i felt, eventuell usikkerhet knyttet til kartleggingsenheter og viser noen utvalgte bilder for verneområdene.

Sammendrag

The diversity and abundance of pollinating insects is declining on a global scale and urgent action is needed. This is a brief film about the importance of pollinators, what is being done in Norway to counteract pollinator decline, and how you can help. Together, we can make a difference.

Sammendrag

This report describes some of the most unique and characteristic natural features and interdependencies between species and nature types at the Vega world heritage site, and how these habitats are intertwined with the continuity of human intervention. Foreseeable threats and change scenarios are then presented and discussed for the key natural features in Vega.

Til dokument

Sammendrag

NIBIO har i samarbeid med Sállir Natur kartlagt fem verneområder i Troms og Finnmark i 2021 etter kartleggingsmetodikken Natur i Norge (NiN). Rapporten oppsummerer forhold som kommer dårlig frem i kartobjekter og egenskapsdata som har blitt registret og rapportert via NiNapp. Rapporten inneholder generelle faglige vurderinger, eventuelle observerte forvatningsrelevante problemstillinger, praktiske utfordringer i felt, eventuell usikkerhet knyttet til kartleggingsenheter og viser noen utvalgte bilder for verneområdene.

Sammendrag

Midt-Troms Grønt A/S dyrker økologiske jordbær i tunell ved Rossfjordstraumen i Finnsnes kommune og opplever i enkelte år store skader på avling, planter og infrastruktur fra vånd. I prosjektet har en sett på tiltak for å motvirke slike skader. Tiltakene som er vurdert er inngjerding, skjøtsel av nærområder og bruk av lydsignal. Stor nedgang i våndbestanden i området i forsøksåret innebar få skader og lite press fra vånd mot jordbærfeltet, slik at det ikke var mulig å påvise noen effekt av tiltakene.

Sammendrag

Conservation of species associated with semi-natural grasslands, a threatened habitat, is dependent on their ability to disperse between the few and fragmented patches remaining in the landscape. To maintain metapopulations dynamics and reduce the risk of regional extinction, it is essential to know whether other, more widespread, habitats can act as alternative habitat for the biodiversity associated with threatened habitats. Here, we study how four widespread habitat types in boreal landscapes—forest, permanent grassland, abandoned grassland and road verge—can contribute to the conservation of plant species found in semi-natural grasslands which is a species-rich ecosystem important for plant and pollinator diversity that has experienced extensive reduction, fragmentation and isolation. We compare richness of all vascular plants, insect-pollinated plants and semi-natural grassland specialists among habitat types in two regions is Norway where semi-natural grasslands are few and fragmented. Based on overlap in community composition and local species richness, road verges were the most promising alternative habitat for both insect-pollinated plants and semi-natural grasslands specialists. Several habitat specialist species were, however, only found in semi-natural grasslands and, for these species, no other habitat can be considered suitable as alternative habitat. Our results highlight that a holistic management perspective is needed to maintain biodiversity associated with semi-natural grasslands. Thus, both the protection of remaining patches of the primary, threatened habitats as well as management of widespread, alternative habitats in the landscape should be prioritized.

Til dokument

Sammendrag

Naturtypen artsrik slåttemark er sterkt truga i følgje «Norsk rødliste for naturtyper», og vart i 2011 utvald naturtype (UN) med eit visst vern gjennom «Naturmangfaldlova». I 2021 fekk Norsk Landbruksrådgiving Rogaland v/Birgitt Harstad i oppdrag frå Statsforvaltaren i Rogaland å revidere skjøtselsplanen frå 2010, inkl. NIN-kartlegging og registrering i Naturbase, for den 16 dekar store slåttemarka Bakkane, Sogndalstrand i Sokndal kommune. Slåttemarka ligg innanfor det freda kulturmiljøet Sogndalstrand som blei freda i 2005 (Forskrift om freding av Sogndalstrand kulturmiljø 2005). Området blei registrert i 2009 av Trond Magne Storstad, og ligg som naturtype slåttemark i naturbase med svært viktig verdi, ID BN00069216. NLR Rogaland v/B. Harstad gjorde avtale med NIBIO v/Sven Emil Hinderaker om NIN-kartlegging av slåttemarka, innlegging i Naturbase og bistand med faglege innspel til skjøtselsplanen. Under feltarbeidet 15. juli 2022 blei det gjort ein oppsummering av 12 års skjøtsel frå førige skjøtselsplan i 2010, og tilstanden til engarealet. Den revidera skjøtselsplanen oppsummerar dette og gjev vidare restaurerings skjøtselråd for åra framover. Skjøtselsplanen er utarbeidd i samarbeid med grunneigar Bent Arvid Ræg.

Til dokument

Sammendrag

Understanding the mechanisms of ecological community dynamics and how they could be affected by environmental changes is important. Population dynamic models have well known ecological parameters that describe key characteristics of species such as the effect of environmental noise and demographic variance on the dynamics, the long-term growth rate, and strength of density regulation. These parameters are also central for detecting and understanding changes in communities of species; however, incorporating such vital parameters into models of community dynamics is challenging. In this paper, we demonstrate how generalized linear mixed models specified as intercept-only models with different random effects can be used to fit dynamic species abundance distributions. Each random effect has an ecologically meaningful interpretation either describing general and species-specific responses to environmental stochasticity in time or space, or variation in growth rate and carrying capacity among species. We use simulations to show that the accuracy of the estimation depends on the strength of density regulation in discrete population dynamics. The estimation of different covariance and population dynamic parameters, with corresponding statistical uncertainties, is demonstrated for case studies of fish and bat communities. We find that species heterogeneity is the main factor of spatial and temporal community similarity for both case studies.