Publikasjoner

NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs bibliotek.

2021

Sammendrag

Fosforkvaliteten i 15 organiske gjødselprodukter ble undersøkt med hjelp av kjemiske analysemetoder, og i potte- og feltforsøk. Husdyrgjødsel viste bedre fosforeffekt enn fiskeslam og biokull. Struvitt viste også god effekt sammenlignet med mineralfosfor. Fosfor i de organiske produktene forelå hovedsakelig som ulike kalsiumfosfater, og det var godt samsvar mellom fosforkvaliteten og opptak i planter. Andelen bikarbonat (NaHCO3)-løselig fosfor i organiske gjødselprodukter kan brukes som indikator på fosforkvaliteten (lav, medium, høy) men kan ikke brukes for nøyaktig predikering.

Til dokument

Sammendrag

Conservation and management of large carnivores requires knowledge of female and male dispersal. Such information is crucial to evaluate the population’s status and thus management actions. This knowledge is challenging to obtain, often incomplete and contradictory at times. The size of the target population and the methods applied can bias the results. Also, population history and biological or environmental influences can affect dispersal on different scales within a study area. We have genotyped Eurasian lynx (180 males and 102 females, collected 2003–2017) continuously distributed in southern Finland (~23,000 km2) using 21 short tandem repeats (STR) loci and compared statistical genetic tests to infer local and sex-specific dispersal patterns within and across genetic clusters as well as geographic regions. We tested for sex-specific substructure with individual-based Bayesian assignment tests and spatial autocorrelation analyses. Differences between the sexes in genetic differentiation, relatedness, inbreeding, and diversity were analysed using population- based AMOVA, F-statistics, and assignment indices. Our results showed two different genetic clusters that were spatially structured for females but admixed for males. Similarly, spatial autocorrelation and relatedness was significantly higher in females than males. However, we found weaker sex-specific patterns for the Eurasian lynx when the data were separated in three geographical regions than when divided in the two genetic clusters. Overall, our results suggest male-biased dispersal and female philopatry for the Eurasian lynx in Southern Finland. The female genetic structuring increased from west to east within our study area. In addition, detection of male-biased dispersal was dependent on analytical methods utilized, on whether subtle underlying genetic structuring was considered or not, and the choice of population delineation. Conclusively, we suggest using multiple genetic approaches to study sex-biased dispersal in a continuously distributed species in which population delineation is difficult.

Sammendrag

Denne studien hadde til formål å karakterisere den genetiske variasjonen i fenologi og vekst mellom og innen granpopulasjoner fra ulike høydelag i to dalfører på Østlandet. Trær fra frø samlet inn på mortrær i naturlige populasjoner av gran (Picea abies (L. Karst)) på fem høydelag i Østerdalen og i tre høydelag i Hemsedal ble testet i to kortidsforsøk og i to feltforsøk sammen med trær fra frø fra handelsprovenienser og frøplantasjer. Målinger ble gjort av høyde og bedømmelser ble gjort av tidlighet, høstskudd og skader og feil. For høyde var det klare forskjeller mellom populasjonene. Trehøyde var sterkt korrelert med høydelag for populasjoner i samme dalføre; de mer lavereliggende populasjonene hadde best høydevekst på alle felt. I korttidsforsøket startet skuddskytingen litt senere i populasjonene fra de laveste høydelagene enn i de fra større høyder, mens forskjellene var mindre i feltforsøkene som hadde senere skuddskyting. For alle egenskaper var det store forskjeller mellom familier innen populasjoner. Denne variasjonen var noe mindre i populasjoner nærmere skoggrensa enn i de fra lavere høydelag.

Sammendrag

Året 2020 vil gå inn i historien som et spesielt og annerledes år – koronaåret. Dette har selvsagt også preget NIBIO. Men til tross for det, så har vi mye å vise til av faglig produksjon og formidling, fordelt over et stort spekter av områder med betydning for mange i det norske samfunnet. Året 2020 er spesielt også av en annen grunn – det var det året NIBIO fylte fem år. Fusjoner tar tid, kan være krevende, men skaper også rom for utvikling og nødvendig omstilling. NIBIO har i så måte kommet langt på disse fem årene. Med en omfattende faglig aktivitet landet rundt, og mer og mer også utenfor landets grenser. Vårt brede fundament i produksjonsfaglige problemstillinger og verdiskaping, og ressurs- og miljøfaglige problemstillinger med økonomi og samfunnsfag inkludert, gjør at vi har de beste forutsetninger for å si at «NIBIO gir bærekraft mening». Dette er kjernen i vårt samfunnsansvar. Altså at vår kompetanse skal bidra til et godt samfunn, der de bærekraftige løsningene gjerne avhenger av at man både evner, og har tilstrekkelig faglig innsikt til å balanse ulike hensyn. Med stort mangfold og over 1000 prosjekter i porteføljen vil det knapt være mulig å gi et heldekkende bilde av den faglige aktiviteten i NIBIO. Vi presenterer derfor i dette heftet et lite knippe av artikler, som gir det man gjerne kan kalle små smakebiter fra vår faglige virksomhet i 2020. Og så håper vi at disse utvalgte smakebitene er tilstrekkelig fristende til at du søker mer kunnskap om NIBIO og alt det spennende av prosjekter og faglig utvikling våre 700 ansatte bidrar med.