Publikasjoner

NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs bibliotek.

2020

Sammendrag

I rapporten undersøkes og diskuteres hvilke skogtyper innen det Europeiske Natura 2000 systemet som Norge synes å ha et særlig ansvar for. Data fra Landsskogtakseringen sammenlignes med data fra EU på areal av de ulike skogtypene. Det konkluderes med at Norge har et svært høyt ansvar for oseaniske skogtyper, et høyt ansvar for Nordiske skogtyper, og et middels til lavt ansvar for sydlige skogtyper.

Sammendrag

Alle skadedyr kan utvikle resistens mot kjemiske midler dersom det sprøytes for ensidig og ofte. Dette temaarket gir informasjon om hvordan risikoen for resistens kan reduseres hos jordbærsnutebille, veksthusspinnmidd og jordbærmidd.

Til dokument

Sammendrag

Rapporten presenterer resultater fra en undersøkelse av arealer registrert som MiS-livsmiljøet Rik bakkevegetasjon i tre områder på Østlandet. De overordnete målene var å undersøke om arealene tilfredstilte kravene til vegetasjonstyper som definerer livsmiljøet, og om de utvalgte arealene satt av som nøkkelbiotoper skilte seg ut fra arealer utenfor nøkkelbiotopene på samme bonitet og skogtype med hensyn på forekomster av arter innen karplanter og jordboende sopp. Prøveflater (50x50m) i tilfeldig utvalgte nøkkelbiotoper inneholdt Rik bakkevegetasjon i 92% av tilfellene, og hadde en høyere andel av kalklågurtskog og høystaudeskog enn referanseflatene. Det ble funnet et høyere antall karplanter i MiSflatene enn i referanseflatene, men ikke jordboende sopp. For sopp på rødlisten ble det funnet et stort antall rødlistearter, et noe høyere antall arter i MiS-flatene enn i referanseflatene, og at fem av seks flater med >10 rødlistete sopp var MiS-flater. Forskjeller i sammensetningen av arter på flatene var i hovedsak knyttet til geografisk beliggenhet og til vegetasjontyper. Flater i middelaldret kulturskog hadde færre karplanter, men minst like mange arter sopp (inkludert rødlistearter) som naturlig forynget skog. Resultatene viser at nøkkelbiotoper basert på MiS-registreringer fanger opp de vegetasjonstypene og arter som definerer livsmiljøet, men at bruk av skillearter innen karplanter for å lokalisere kalklågurtskog ikke alltid fungerer i tett skog med lite karplanter.

Til dokument

Sammendrag

It is commonly known that the pretreatment of complex substrates yields higher biogas production in anaerobic digestion (AD) by improving hydrolysis. However, it is still questioned whether all solubilized fractions after pretreatment can be used for CH4 production during AD. In this study, the relationship between increased solubilization and AD efficiency in response to different pretreatment conditions of lipid-extracted microalgae waste (LEMW) was investigated. The individual pretreatment (acid and ultrasonic) and combined pretreatment were applied to assess the solubilization of LEMW. A biochemical methane potential (BMP) test was subsequently performed to determine the AD efficiency. Combined pretreatment of LEMW (60 min of irradiation + pH 1) showed the highest performance, achieving CH4 production of 1245 ± 28 mL CH4/L with increased solubilization of 50.4%. However, it was found that increased solubilization did not proportionally increase CH4 productivity. The assessment of the origin of produced CH4 through biomass fractionation supports this finding in that the soluble fraction that does not contribute to CH4 production increased at more severe pretreatment conditions.

Til dokument

Sammendrag

Shallot (Allium cepa var. aggregatum), a small bulb onion, is widely grown in the world. We previously reported a droplet-vitrification for cryopreservation of in vitro-grown shoot tips of shallot genotype ‘10603’. The present study further evaluated rooting, vegetative growth, bulb production and contents of biochemical compounds, as well as genetic stability in cryo-derived plants. The results showed no significant differences in rooting, vegetative growth, bulb production and contents of soluble sugars and flavonols between the cryo- and in vitro-derived plants. Analyses of ISSR and AFLP markers did not detect any polymorphic bands in the cryo-derived plants. These results indicate rooting and vegetative growth ability, biochemical compounds and genetic stability were maintained in cryo-derived plants. The present study provides experimental evidences that support the use of cryopreservation method for long-term preservation of genetic resources of shallots and other Allium species.