Hopp til hovedinnholdet

Publikasjoner

NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs bibliotek.

2023

Til dokument

Sammendrag

The H2020 OPTAIN project involves both, catchment-, and field-scale modelling of the transport of water and nutrients. The catchment-scale modelling is performed at fourteen case study catchments across Europe using the SWAT+ model. At seven OPTAIN case studies, field-scale modelling is applied using the SWAP model. The aim of the SWAP modelling is to provide data on soil water balance elements using a more detailed (at field-scale) soil hydrological model and to cross-validate this data with the relevant fields in SWAT+. As the official manual from the SWAP model developers is rather detailed and complex, the OPTAIN SWAP modelling protocol focuses on practical issues, without overwhelming the modellers with information unnecessary for their case-studies. It also describes new tools, such as rswap, developed within the OPTAIN project for reference data quality check, model calibration and visualisation of the model results.

Til dokument

Sammendrag

Soil loss by erosion threatens food security and reduces the environmental quality of water bodies. Prolonged and extreme rainfalls are recognized as main drivers of soil erosion, and climate change predictions for large parts of the world foresee such increases in precipitation. Erosion rates are additionally affected by land use, which may change as a result of the shift from a fossil fuel-based economy to an economy relying on using renewable biomass, a “Bioeconomy”. In this study we aimed at investigating, through modelling, i) if future changes in land use, due to a bioeconomy, would increase the risk for soil loss and enhance suspended sediment yields in streams and ii) if these changes, when combined with climate change effects, would further aggravate suspended sediment conditions in a catchment. We used hydrological and bias adjusted climate models to compare the effect of seven land use pathways on discharge and sediment transport relative to a baseline scenario under present and future climate conditions. The study was carried out based on data from a small headwater stream, representative for cereal production areas of S-E Norway. By modelling our scenarios with the PERSiST and INCA-P models, we found that land use change had a greater influence on both future water discharge and sediment losses than a future climate. Changes from climate showed strongest differences on a seasonal basis. Out of the modelled land use pathways, a sustainable pathway manifested the least occurrence of extreme flood and sediment loss events under future climate; whereas a pathway geared towards self-sufficiency indicated the highest occurrence of such extreme events. Our findings show that careful attention must be placed on the land use and soil management in the region. To maintain freshwater quality, it will be increasingly important to implement environmental mitigation measures.

Til dokument

Sammendrag

Rapporten gir en oversikt over resultater fra overvåking av bekker, elver og innsjøer i Vannområde Morsa i perioden 1. november 2021 – 31. oktober 2022. Resultatene inkluderer oversikt over konsentrasjoner av næringsstoffer og suspendert sediment i alle stasjoner, samt tarmbakterier i elver og bekker, og klorofyll og algetellinger i innsjøer. I 2022 ble alle innsjøene i nedbørfeltet undersøkt. Årsperioden var svært tørr, og tilførslene av næringsstoff var derfor lave. Et faktaark oppsummerer resultatene (Vedlegg 7).

Til dokument

Sammendrag

Avrenning av nitrogen fra sprengstein gir forhøyede konsentrasjoner av nitrat og ammonium i vassdrag. Avhengig av deponert volum og type masser kan det skje avrenning av store mengder nitrogen, i størrelsesorden 10-70 gram nitrogen per anbrakt kubikkmeter stein. For vassdrag kan tilstanden for nitrogen midlertidig endres fra «svært god» til «svært dårlig». Tilførslene kan gi økologiske effekter i ferskvann, og bidrar til uønsket eutrofiering i sjøvann. Etablering av effektive rensetiltak for fjerning av nitrogen i avrenning fra sprengstein og tunnelarbeid har blitt vurdert som vanskelig, og har ikke blitt prøvd ut i Norge tidligere. For E16 Bjørum-Skaret har Statsforvalteren stilt krav om at det skal etableres et forsøksanlegg for rensing av nitrogen fra sprengsteinsfyllinga i Nordlandsdalen. Rapporten presenterer resultater og erfaringer fra et fullskala forsøksanlegg for rensing av nitrogen fra en stor steinfylling i Nordlandsdalen i Hole kommune gjennom 2022.

Sammendrag

På oppdrag fra Statens vegvesen og prosjektet E16 Bjørum - Skaret har NIBIO med samarbeidspartnere utført vannkjemiske og biologiske undersøkelser i vannforekomstene berørt av anleggsvirksomheten i prosjektet. Tunneldriving og deponering av sprengstein har ført til økning av nitrogen, spesielt i Damtjernbekken som mottar tunneldrivevannet fra Sollihøgdtunnelen, og i Nordlandsbekken som ligger nedstrøms sprengsteinfyllinga og nitrogenrenseanlegget i Nordlandsdalen. De fleste bekkene hadde lave konsentrasjoner av tungmetaller. I Damtjernbekken var det noen vannprøver med forhøyede konsentrasjoner av krom. De biologiske undersøkelsene viste god eller svært god tilstand for bunndyr og fisk i alle bekkene, men moderat for begroingsalger i Rustanbekken. Samlet vurdering av økologisk tilstand ble vurdert som moderat i alle bekkene på grunn av forhøyede konsentrasjoner av totalnitrogen.

Sammendrag

NIBIO gjennomførte etterundersøkelser av vannkvalitet, bunndyr og fisk i Sandviksvassdraget etter ferdigstilling av ny vei mellom Sandvika og Wøyen i 2021. Vassdraget har tidvis hatt noe økte konsentrasjoner av næringsstoffer og havner innenfor «moderat» tilstand basert på totalnitrogen, men tilstanden er ikke forandret fra forundersøkelsene. Konsentrasjonene av de undersøkte tungmetallene var lave og innenfor «god» eller «svært god» tilstand. Bunndyrprøvene viste «moderat» økologisk tilstand. Fiskeundersøkelsene viste «svært god» tilstand for ungfisk av laksefisk både i 2020 og 2021, selv om tettheten var betydelig lavere i 2021 enn i 2020. Samlet sett viser etterundersøkelsene at utbyggingen ikke har hatt vesentlig påvirkning på undersøkt vannkjemi eller biologi i Sandvikselva.

Til dokument

Sammendrag

The present work aims to study the influence of ammonium-quaternary monomers and chitosan, obtained from different sources, upon the effect of semi-interpenetrating polymer network (semi-IPN) hydrogels upon the removal of waterborne pathogens and bacteria from wastewater. To this end, the study was focused on using vinyl benzyl trimethylammonium chloride (VBTAC), a water-soluble monomer with known antibacterial properties, and mineral-enriched chitosan extracted from shrimp shells, to prepare the semi-IPNs. By using chitosan, which still contains the native minerals (mainly calcium carbonate), the study intends to justify that the stability and efficiency of the semi-IPN bactericidal devices can be modified and better improved. The new semi-IPNs were characterized for composition, thermal stability and morphology using well-known methods. Swelling degree (SD%) and the bactericidal effect assessed using molecular methods revealed that hydrogels made of chitosan derived from shrimp shell demonstrated the most competitive and promising potential for wastewater (WW) treatment.

Sammendrag

swap is an R-package designed to help interface and work with SWAP4 model. It consists of a variety of functions that assist the user in otherwise tedious and repetitive tasks.