Analyser av plantevernmidler og andre organiske stoffer

NIBIO, ved Avdeling for pesticider og naturstoffkjemi, er nasjonalt referanselaboratorium for analyse av plantevernmiddelrester i vegetabilske matvarer. Trygg mat er fokus for oss og i forbindelse med Mattilsynets overvåkingsprogram for rester av plantevernmidler i vegetabilske næringsmidler er laboratoriet ansvarlig for alle analyser, oppfølging av prøveuttak og rapportering. I samarbeid med Mattilsynet utarbeider vi prøvetakingsplaner, prøvetakingsinstruks, årsrapporter og EU-rapporter. Vi gjennomfører overvåkingsprogram for plantetoksiner i utvalgte kornbaserte produkter på oppdrag for Mattilsynet.

KONTAKTPERSON
Medarbeidere