Mattrygghet

Mattrygghet er en forutsetning for god folkehelse, og det er en viktig samfunnsoppgave å sørge for at befolkningen har tilgang på trygg mat uten for høyt innhold av helseskadelige stoffer.

Atj2015-5490-lite
Foto: Anette Tjomsland Spilling
Matloven, offentlig kontroll og nasjonale referanselaboratorier

 • Matloven - Lov om matproduksjon og mattrygghet- har som formål å sikre helsemessig trygge næringsmidler på det norske markedet. Loven omfatter spesielle krav og forpliktelser til næringsmiddeltrygghet, innsatsvaretrygghet (fôr), plantehelse og dyrehelse.  
 • Forskrift om offentlig kontroll på matområdet skal sikre etterlevelse av regelverket for mat, fôr, plantevernmidler, dyrehelse og dyrevelferd. I henhold til dette regelverket har Mattilsynet utpekt nasjonale referanselaboratorier (NRL) for en rekke analyser av næringsmidler og fôr samt for undersøkelser innen dyrehelse og plantehelse.
  Informasjon om de norske referanselaboratoriene innen mattrygghet finner du på Mattilsynets nettsider
 • NIBIO er nasjonalt referanselaboratorium (NRL) for analyse av plantevernmidler og plantetoksiner. Gjennom EUs referanselaboratorier (EURL) deltar NIBIO i det europeiske nettverket og drar nytte av kompetanse, metodeutvikling og kvalitetssikring via dette.  EURL innen NIBIOs arbeidsområder for kjemisk mattrygghet inkluderer EURL for pesticider og EURL  for mykotoksiner og plantetoksiner

NIBIO ser mattrygghet som en tverrfaglig utfordring. Våre aktiviteter knyttet til kjemisk mattrygghet i mat og fôr inkluderer forskning og overvåking rettet mot:

 • å avdekke utfordringer med plantevernmidler, plantetoksiner og mykotoksiner
 • å utvikle analysemetoder for plantevernmidler og plantetoksiner
 • å forbedre produksjonsmetodene i landbruket
 • samfunnsøkonomiske vurderinger
 • regelverksutvikling
 • avveininger og handlingsmønstre hos produsenter og forbrukere


Kjemisk mattrygghet - Plantevernmidler og naturlige toksiner

Kunnskapsgrunnlaget for Mattilsynets arbeid med å sikre mat- og fôrtryggheten i Norge er under stadig utvikling. Overvåkings- og kontrollprogrammer (OK-programmer) samt kartleggingsprogrammer er viktige virkemidler i dette arbeidet.

Plantevernmidler er blant de uønskede stoffene i mat og fôr som pr. i dag har et omfattende regelverk og virkemiddelapparat. Det gjennomføres årlige OK-programmer for plantebasert mat og mat av animalsk opprinnelse, samt fiskefôr og fôr til landdyr.

Det europeiske regelverket for grenseverdier og overvåking knyttet til naturlige toksiner som plantetoksiner og mykotoksiner er av mindre omfang og under utvikling. Det er imidlertid økende bevissthet om de utfordringene som er knyttet til de naturlig forekommende uønskede stoffene i mat.


Ulike kilder til uønskede stoffer

Det er store forskjeller mellom de ulike stoffgruppene som forekommer i mat og fôr, både med tanke på hvordan de oppstår og hvordan de fordeler seg i produktet.

Plantevernmidler er en gruppe stoffer som tilføres i landbruksproduksjonen på jevnlig basis og gjerne ved sprøyting av hele kulturen. Regelverket for bruk av plantevernmidler og regelverket for rester av plantevernmidler i næringsmidler henger tett sammen.

Mykotoksiner produseres av sopp som infiserer kulturen under bestemte forhold, og med til dels store forskjeller mellom år og regioner. Giftige ugras produserer plantetoksiner som kan følge med ved innhøstingen og forurense maten eller fôret. Giftige ugras i beitemark kan også være en utfordring.


NIBIO har flere roller

NIBIO er Nasjonalt Referanselaboratorium (NRL) for analyse av plantevernmidler og plantetoksiner i landbasert mat og fôr og er del av det europeiske nettverket av referanselaboratorier i EU og EØS-området.

NIBIO gjennomfører OK-program for rester av plantevernmidler og plantetoksiner i næringsmidler på oppdrag fra Mattilsynet, samt yter kunnskapsstøtte innen områdene til forvaltningsmyndigheter, næring og samfunn.

NIBIO er en hovedaktør innen forskning på hvordan klima/værforhold og produksjonspraksis påvirker forekomst av soppsjukdommer og soppgifter (mykotoksiner) i norsk landbruksproduksjon.

NIBIO har for øvrig landets største samlede kompetanse innen plantehelse og plantevern for matproduksjon. Utviklingen av en stadig bedre verktøykasse for integrert plantevern er en forutsetning for å sikre produksjon av trygg mat.


Integrert plantevern og redusert bruk av kjemiske plantevernmidler i jordbruket

Godt plantehelsearbeid med gode tiltak for integrert plantevern (IPV), både kjemiske, biologiske og dyrkingstekniske, og en målrettet og tilstrekkelig overvåking er avgjørende for å minimere risikoen for forhøyet og potensielt helseskadelig innhold av uønskede stoffer i mat.

Integrert plantevern er en overordnet strategi som kombinerer kjente metoder og teknikker for kontroll av planteskadegjørere. Kjemisk bekjempelse har en viktig plass i integrert plantevern, men skal kun benyttes hvis andre forebyggende og direkte tiltak ikke gir ønsket virkning, og hvis systematisk overvåking av planteskadegjørere og de naturlige kontrollfaktorene viser at dette er nødvendig.

NIBIOs forskningsaktivitet på dette feltet inkluderer:

 • biologiske bekjempingsmetoder og andre alternativer til kjemisk plantevern
 • friskt plantemateriale og andre forebyggende tiltak
 • modeller og varslingstjenester for planteskadegjørere
 • presisjonsteknologi for redusert bruk av sprøytemidler


Samfunnsøkonomiske vurderinger – forvaltning, dyrker og forbruker

Samfunnsøkonomiske vurderinger er et svært viktig verktøy for at flest mulig tar i bruk en ny og bedre driftspraksis og sikre mattrygghet i hele produksjonskjeden. NIBIO har et tverrfaglig forskningsmiljø med både naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig ekspertise og forskningsaktivitet knyttet til mattrygghetsutfordringer i hele matproduksjonskjeden – fra produsent til forbruker.


Nye tiltak må kunne gjennomføres

Nye tiltak for en bedre driftspraksis med tanke på mattrygghet må være gjennomførbare innenfor rammebetingelsene for dyrkerne, og det må kontinuerlig arbeides for å legge best mulig til rette for at ny og bedre driftspraksis tas i bruk.


Viktig med forskningsbasert formidling

Både dyrkere og forbrukere gjør ulike avveininger og beslutninger basert på hvor god kunnskap de har. God og bred formidling av et forskningsbasert kunnskapsgrunnlag om mattrygghet er svært viktig. Det viser seg at økt kunnskap om mattrygghet og produksjons-/plantevernpraksis også gir økt tillit blant forbrukerne.


Nye utfordringer

I en samfunnsutvikling med et stadig økende fokus på sirkulær økonomi, resirkulering av bioressurser, utvikling av nye råvarer for mat og fôr og andre nyvinninger, er det et stadig behov for mer kunnskap om mattrygghet.

I prosessen med å skape nye muligheter må man også ta hensyn til risikoen for nye utfordringer. Opptak i planter av forurensninger fra resirkulering av bioressurser og mattrygghetsutfordringer knyttet til bruk av insekter, mikro- og makroalger som nye råvarer for mat og fôr, er blant NIBIOs forskningstemaer innen dette området.

 

Les mer om NIBIOs hovedaktiviteter knyttet til kjemisk mattrygghet i lenker til temaartikler og tjenester her:

Analyser av plantevernmidler og andre organiske stoffer Integrert plantevern Fusarium og mykotoksiner Plantetoksiner En helse i landbruks- og matproduksjonen

Tjenester

Analyser og kvantifisering av naturlige bioaktive stoffer

Vi har analyseinstrumentering og kompetanse for kvantifisering av en rekke bioaktive naturstoffer i planter, sopp og vegetabilske matvarer.

Mer informasjon
Analyser av plantevernmidler

Trygg mat er fokus for oss og i forbindelse med Mattilsynets overvåkingsprogram for rester av plantevernmidler i vegetabilske næringsmidler er laboratoriet ansvarlig for alle analyser, oppfølging av prøveuttak og rapportering.

Mer informasjon Til tjenesten
Plantevernleksikonet

Nettside med nyttig og relevant informasjon om biologi og bekjempelse av planteskadegjørere (ugras, sykdommer og skadedyr). Du finner også informasjon om biologien til en del nyttedyr av plantevernbetydning.

Mer informasjon Til tjenesten
Plantevernguiden

Plantevernguiden er en nettbasert tjeneste som gir deg en samlet oversikt over godkjente kjemiske og biologiske plantevernmidler. Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Mattilsynet og NIBIO.

Mer informasjon Til tjenesten