Plantetoksiner

Plantetoksiner, eller plantegifter, i mat kan være en forurensning fra giftige ugress som vokser i åkeren eller kan være toksiner som matplanten selv har produsert. Noen ugress produserer toksiner som er svært giftige for beitedyr. NIBIO analyserer plantetoksiner i mat, fôr og planter og gir råd på temaet.

Til Tema-siden
Foto:
atj-20200625-164207 Ormehode.jpg
Ormehode (Echium vulgare) sprer seg i tørre bakker og langs veier i Norge og inneholder giftige pyrrolizidin-alkaloider. Foto: Anette Tjomsland (NIBIO)

 

En flott database over giftige planter (>800) og deres plantetoksiner (>1500) er fritt tilgengelig på nettsiden til Agroscope i Sveits: TPPT-databasen

Mange planter, spesielt ugress, produserer forsvarsstoffer som er giftige for mennesker og dyr. Ikke alle plantetoksinene er like giftige men de giftigste kan gi både akutte og kroniske skader. Pyrrolizidin-alkaloider fra ugress i bl.a. svineblom- og ormehodeslekta kan for eksempel føre til leverkreft ved inntak over tid av ugressforurenset te, krydder og kosttilskudd. Pyrrolizidin-alkaloider i ugress er dessuten svært giftige for kyr og hest.

Maten vi spiser skal være trygg og ikke inneholde skadelige stoffer over tillatte grenseverdier. Men hvis giftige ugress følger med ved innhøstingen kan råvarene og maten bli forurenset med plantetoksiner. Enkelte matplanter produserer også plantetoksiner selv. For at EU-kommisjonen skal kunne sette grenseverdier for plantetoksiner i mat, trengs det kunnskap og data om nivåene av de naturlige toksinene i maten vi spiser. NIBIO, divisjon Bioteknologi og Plantehelse, er oppnevnt som nasjonalt referanselaboratorium for plantetoksiner i mat og fôr av Mattilsynet og bidrar til kunnskapsutvikling på dette fagområdet. Vi jobber også for å øke kunnskapsnivået om plantetoksiner i norske plantevekster i jordbruksnære områder og i beiteområder.

Vi har fokus på et bredt spekter av plantetoksiner hvorav de viktigste er tropane alkaloider i kornbasert mat, pyrrolizidinalkaloider i te og honning, quinolizidinalkaloider i lupinmel, glykoalkaloider i potet, opiumsalkaloider i valmuefrø, tetrahydrocannabinoler i hampprodukter og glukosinolater og erukasyre i vegetabilsk fett og olje.

Har du spørsmål om plantetoksiner, ta kontakt.

Publikasjoner

Til dokument

Sammendrag

Mange ugress produserer naturlig giftstoffer (plantetoksiner) som beskyttelse mot skadegjørere som insekter og planteetere. Dersom disse følger med under innhøstingen av matplantene, kan det føre til at helseskadelige plantetoksiner havner i maten vår. Tropane alkaloider finnes i store mengder i ugressfrø fra planter i piggepleslekten. Avlinger kan bli forurenset med disse frøene ved innhøsting, og tropane alkaloider kan derfor være et problem i korn- og frøbasert mat. Pyrrolizidine alkaloider (PA) finnes ofte i ugress i tropiske og sub-tropiske strøk, og te fra slike områder kan potensielt inneholde PA. Honning kan også inneholde PA dersom biene samler nektar fra PA-produserende planter. For å få en indikasjon på nivå av tropane alkaloider og PA i mat, har Mattilsynet tatt prøver av aktuelle matvarer solgt på det norske markedet i 2018. Prøvene er analysert av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Det tropane alkaloidet atropin ble funnet i 4 av 14 prøver av kornbasert barnemat, mens et annet, skopolamin, ble påvist i to av prøvene. I likhet med i 2017, ble de høyeste funnene gjort i skumpinner, hvor en av prøvene var over grenseverdien på 1 µg/kg. PA ble funnet i 8 av 10 prøver av te; de høyeste nivåene ble målt i grønn te. PA’ene jacobine og jacobineNOX ble målt i svært høye nivåer i en av prøvene. I honning ble det funnet PA i 9 av 15 prøver, og kun i lave nivåer.