Nitrogenkalkulatorer

Disse tre kalkulatorene kan brukes til støtte og veiledning ved gjødsling med nitrogen. Kalkulatorene gir ikke noe fasitsvar, men bidrar til kunnskap og informasjon som kan benyttes i gjødslingsplanleggingen, og ved justering av nitrogengjødslingen i vekstsesongen.

Kalkulator: Husdyrgjødsel N-kalkulator 

Husdyrgjødsel N-kalkulator beregner opptak av nitrogen i ulike kulturvekster ved ulike spredemetoder og spredningsforhold av husdyrgjødsel. Tap av nitrogen til omgivelsene vises også.

Beregningene er basert på innhold av nitrogen og tørrstoff i gjødsla, spredemåte, værforhold etter spredning og risiko for utvasking. Utvasking av nitrogen beregnes etter gasstap.

Kalkulator: Optimal N-gjødsling til korn

Denne kalkulatoren brukes for beregning av økonomisk og miljømessig optimal N-gjødsling til korn, basert på resultater av 300 gjødslingsforsøk utført i perioden 1991-2014. 

Kalkulatoren beregner optimal N-mengde til ulike kornslag, basert på estimat av forventet avlingsnivå og gjeldende korn- og gjødselpriser. Opptak av N og proteininnhold i kornet beregnes.   

Kalkulator: N-status i vekstsesongen

Tjenesten gir en enkel og rask oversikt over tilgang på nitrogen i jord for korn, potet og engvekster i vekstsesongen.

Beregningene er basert på informasjon om vekst og sådato, gjødsling og forventet avling. Værdata hentes automatisk inn fra valgt klimastasjon og kalkulatoren gir veiledende informasjon om nitrogenstatus i jord utover i vekstsesongen.