Utprøving av plantevernmidler i Norge

NIBIO tilbyr godkjenningsprøving og andre typer forsøk som for eksempel utviklingsprøving og markedsføringsforsøk. Vi tilbyr forsøk med alle typer midler i de fleste kulturer og på mange ulike lokaliteter rundt om i landet. Forsøk kan gjennomføres i felt, i veksthus eller innendørs, og vi tilbyr også analyse av rester av plantevernmidler fra planter jord eller vann.

Tørråtesprøyting i potet
Tørråtepøyting i potet Foto: H. Eikemo
Om NIBIO

NIBIO har 690 ansatte fordelt på 5 ulike divisjoner og 15 ulike lokaliteter spredt over hele landet. Arbeid med utprøving av plantevernmidler blir koordinert av Divisjon for bioteknologi og plantehelse på Ås. Her finnes forskere med kompetanse innen planteskadegjørere i alle de viktigste kulturene i Norge. Forsøk gjennomføres også ved flere andre av NIBIO sine enheter, enten alene eller i samarbeid med Divisjon for bioteknologi og plantehelse. 

Middelprøvingsforsøk

NIBIO utfører forsøk i henhold til GEP-standard (Good Experimental Practice, God Effektivitets Prøving) og europeiske retningslinjer (EPPO-retningslinjer). Norge følger EUs regelverk for godkjenning av plantevernmidler og er en del av nordisk sone i EU. Vi har GEP-sertifikat og kan utføre middelprøvingsforsøk i ulike kulturer. Vi utfører feltforsøk i samarbeid med regionale NLR-enheter og andre NIBIO forskningsstasjoner innen alle viktige dyrkingsområder og kulturer i Norge. Vi dekker hele landet, med forskjellige jordtyper og værforhold og dyrking ved høyere breddegrader som innebærer høy lysintensitet og lange dager gjennom vår/sommer og lav lysintensitet og kortere dager høst/vinter. For noen skadegjørere kan vi utføre smitteforsøk i felt ved enkelte av NIBIO sine forskningsstasjoner, for å sikre infeksjon av plantene.

Vi kan gjøre forsøk med kjemiske plantevernmidler, vekstregulerende midler og mikro- og makrobiologiske produkter innen alle relevante kulturer i Norge. Forsøk kan gjennomføres i felt eller i veksthus eller klimakammer, og det kan utføres tester in vitro i laboratoriet hvis ønskelig. Det kan utføres som effektivitetsforsøk (effekt på skadegjørere, fytotoksisitet og avling) eller selektivitetsforsøk (fytotoksisitet og avling), og det kan også gjøres restanalyseforsøk i små kulturer med GEP-kvalitet på feltdelen og akkrediterte restanalyser.

Restanalyseforsøk

NIBIO har høy kompetanse på og et avansert laboratorium for restanalyser av plantevernmidler i planter, jord og vann. Laboratoriet har vært akkreditert siden 1997 og er av Mattilsynet utpekt som nasjonalt referanselaboratorium for plantevernmidler (NRL). Laboratoriet kan påvise mer enn 350 plantevernmidler i planteprøver ved bruk av multimetoder og en rekke spesialmetoder.

Forsøksplanlegging og rapportering

Forsøk kan gjennomføres etter kundens forsøksplan, men vi tilbyr også hjelp til oppsett. For analyse og rapportering av forsøk benyttes programmet ARM (Agricultural Research Manager) og/eller andre programmer som Minitab, SAS, NFTS (Nordic Field Trial System). Endelige rapporter sendes kunden som fysisk rapport og elektronisk fil (pdf). 

Vær oppmerksom på at for alle forsøk med ikke-godkjente plantevernmidler eller ikke-godkjent bruksområde, må NIBIO søke Mattilsynet om dispensasjon for å bruke preparater i forsøk. Det tar minimum tre uker å få vedtak fra Mattilsynet. For å sikre tilstrekkelig tid til innhenting av tillatelse og til å finne egnede felt, er det ønskelig med kontakt før 15. februar.

Tjenester

Analyser av plantevernmidler

Trygg mat er fokus for oss og i forbindelse med Mattilsynets overvåkingsprogram for rester av plantevernmidler i vegetabilske næringsmidler er laboratoriet ansvarlig for alle analyser, oppfølging av prøveuttak og rapportering.

Mer informasjon Til tjenesten

Publikasjoner

Sammendrag

Skadedyr: I 2021 er det utført forsøk med skadedyrmidler i eple, pære, plomme, prydrogn og jordbær. Her er det testet ulike midler mot blodlus, teger, plommevikler, rognebærmøll og bladlus. I tillegg er det utført forsøk for å vurdere om feromon-forvirring kan brukes som planteverntiltak mot viklere i eple. Det er også undersøkt forekomst av sviskade på epleblad etter bruk av vegetabilsk olje. Sjukdommer: Det er utført forsøk med soppmidler i bygg, løk, gulrot og eple. I bygg er det testet ulike varslingsmodeller i VIPS mot byggbrunflekk. I løk er det testet ulike beisemidler. I gulrot er det utført forsøk mot gropflekk og mot ulike lager- og bladflekksjukdommer. I eple er det gjort forsøk for å finne nye midler mot lagersjukdommer.

Sammendrag

Det ble i 2020 utført forsøk mot soppsjukdommer i grønnsaker, potet, plomme, bringebær og korn. I potet ble det gjort forsøk mot tørråte, i plomme mot plommepung og i bringebær mot rust. I korn ble det testet nye sprøytestrategier mot bladflekksjukdommer i bygg og vårhvete, og i grønnsaker ble det gjort forsøk mot lagringssjukdommer i gulrot og løk. Det er utført et forsøk med biologiske og kjemiske skadedyrmidler mot kålmøll i kinakål og et forsøk med pluggbehandling av kålplanter (hodekål) før utplanting for beskyttelse mot kålflueangrep. Det er også utført forsøk med kjemiske middel mot bringebærbille i bringebær, kirsebærmøll i kirsebær og mot plommevikler i plomme. I tillegg har NIBIO utført forsøk for å vurdere om feromonforvirring kan brukes som planteverntiltak mot eplevikler og sju andre viklerarter i økologisk epleproduksjon.

Sammendrag

I denne rapporten presenteres resultater fra biologisk veiledningsprøving av soppmidler i bygg, hvete, setteløk, gulrot og solbær. Det er også presentert et forsøk med skadedyrmidler mot kålmøll i kinakål. I tillegg er det rapportert et forsøk mot bringebærbarkgallmygg og ferskenbladlus, et forsøk med kairomonfeller mot skadedyr i eple, og et forsøk med vekstregulering av juletrær.

Til dokument

Sammendrag

I denne rapporten presenteres resultater fra biologisk veiledningsprøving av ugrasmidler i grasfrøeng, vår- og høstkorn, potet, blomkål, gulrot under plast og på friland, pastinakk, rotpersille, bønne og jordbær, samt en test av avdriftreduserende dyser.

Sammendrag

I denne rapporten presenteres resultater fra biologisk veiledningsprøving av soppmidler i bygg, hvete, setteløk, gulrot og kinakål. Det er også presentert forsøk med skadedyrmidler i hodekål og kinakål. I tillegg er det rapportert et forsøk med kairomonfeller mot skadedyr i eple, og et forsøk med vekstregulering av juletrær.