Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for matproduksjon og samfunn

WINGS - Pollinatorvennlige kulturlandskap: Løsninger for forvaltning av leveområder under press

Foto: Liv Jorunn Hind
Aktiv SIST OPPDATERT: 14.06.2024
Slutt: okt 2027
Start: nov 2023

Pollinatorene er truet. Dette får konsekvenser både for det biologiske mangfoldet og matsikkerheten vår. I WINGS skal vi utvikle løsninger for å etablere mer pollinatorvennlige kulturlandskap.

Marie Vestergaard Henriksen_IMG_0380.JPG
Slik ser insektsfellene ut. Foto: Marie Vestergaard Henriksen

 

Status Pågående
Start- og sluttdato 01.11.2023 - 31.10.2027
Prosjektleder Line Johansen
Prosjektansvarlig, NIBIO Marie Vestergaard Henriksen
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Kulturlandskap og biomangfold

Pollinatorer som bier og blomsterfluer, er helt avgjørende for de fleste blomstrende planter som formerer seg med frø. Dette gjelder også for mange av matplantene våre. Faktisk blir rundt 30 % av all maten vi spiser direkte eller indirekte påvirket av at pollinatorene gjør jobben sin.

Trusselen mot ville pollinatorer er i stor grad knyttet til tap eller redusert kvalitet av viktige leveområder i kulturlandskapet, som slåttemark, kystlynghei, naturbeitemark og artsrike veikanter. Arealendringer, som intensivering av landbruket, er hovedårsaken til at disse leveområdene reduseres. 

For å ivareta ville pollinatorer er det et hovedmål i WINGS å utvikle løsninger for å forvalte og restaurere pollinatorvennlige kulturlandskap i alle våre landsdeler. Løsninger rettet mot ville pollinatorer skal ta hensyn til både ulike interesser innen involverte sektorer som landbruk, næringsliv og miljø, samt kulturlandskapets ulike sammensetninger rundt om i Norge.

Delmålene i prosjektet er å:

(i) identifisere og samle eksisterende data om hvor i kulturlandskapet det finnes ressurser som er viktige for pollinatorer

(ii) vurdere kvaliteten av leveområder som er påvirket av ulike matproduksjonssystemer og kulturlandskap

(iii) forbedre tilskuddsordninger som skal ivareta ville pollinatorer

(iv) skape bærekraftige løsninger for pollinatorvennlige jordbrukslandskap

(v) formidle løsninger for pollinatorvennlige tiltak til samfunnet.

WINGS er et samarbeidsprosjekt mellom forskning, forvaltning, næringsliv, landbruk og miljøorganisasjon, alle med en felles interesse om å ivareta pollinatorer. Partnere er NIBIO (prosjekteier), Norsk Landbruksrådgivning, Statsforvalteren i Nordland, Norsk Kylling, Sabima, NINA, NMBU og Aarhus Universitet.

 

Kartlegging av leveområder i 2024

Sommeren 2024 kartlegger vi leveområder for pollinatorer i Leifjord, Verdal, Levanger og Inderøy kommuner. Kartleggingen vil gjennomføres i løpet av juni – august av ansatte i NIBIO, Avdeling for kulturlandskap og biologisk mangfold.

Kartleggingen innebærer at vi undersøker mengden av blomster på utvalgte steder. Vi skal også undersøke andre egenskaper ved landskapet som er bra for insektene. På utvalgte plasser setter vi ut insektfeller. Fellene fanger bare opp en liten andel av insektene som finnes i landskapet, men er et viktig verktøy i arbeidet med å undersøke status for pollinatorer og deres leveområder.