Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Utnyttelse av trefiber og avfallsstrømmer for bærekraftige og sirkulære dyrkingsmedier i hagebruket (‘SUBTECH 2.0’)

Aktiv SIST OPPDATERT: 15.03.2024
Slutt: des 2027
Start: jan 2024

Hovedmål for SUBTECH 2.0 er å utvikle miljøvennlige løsninger for fremtidens planteproduksjon i dyrkingsmedier av trefiber og kompostbaserte materialer.

Status Pågående
Start- og sluttdato 01.01.2024 - 31.12.2027
Prosjektleder Anita Sønsteby
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Frukt og grønt

Delmål:

1. Utvikling av torvfrie dyrkingsmedier basert på trefiber og kompost til proff- og privathagebruket.

2. Optimalisering av egenskapene til trefiber og kompost for en vellykket bærekraftig plantedyrking.

3. Nye prototype av dyrkingsputer og potter tilpasset forskjellige plantearter.

4. Tilpasset dyrkingsteknikk for planteproduksjon i nye vekstmedier.

 

‘SUBTECH 2.0’ fokuserer på utvikling og testing av nye miljøvennlige dyrkingsmedier basert på trefiber av norsk gran og et utvalg av avfallsstrømmer, i hovedsak ulike typer kompostprodukter. I 2022 fremmet Miljødirektoratet et forslag om at uttak av torv fra myrer skulle forbys i løpet av 15 år, og kombineres med importrestriksjoner på torv. Direktoratet antar at det vil kunne utvikles egnede torvfrie dyrkingsmedier i løpet av perioden for planlagt utfasing av torv i vekstmedier, men pr. i dag mangler slike bærekraftige alternativer i markedet. NIBIO har gjennomført en rekke utprøvinger av ulike trefiber-baserte dyrkingsmedier med godt resultat. Undersøkelsene har avdekket behov for å utvikle mer universelle og egnede dyrkingsmedier, der en utnytter ulike avfallsbaserte materialer, i første rekke kompostprodukter, som en integrert del av nye, bærekraftige løsninger. Målsettingen for SUBTECH 2.0 er derfor å utvikle miljøvennlige trefiber- og kompostbaserte dyrkingsmedier, og i tillegg nye typer dyrkingssekker (puter og potter) basert på trefiber og biologisk nedbrytbar plast.

I dialog med industripartnere har en prioritert følgende forskings- og utviklingsoppgaver: 1) Evaluering av modifiserte produksjonsprosesser for trefiber og kompost, der vi vil gjennomføre omfattende fysiske og kjemiske analyser av de ulike test-materialene og velge ut de mest lovende prototypene for videre testing. 2) I samarbeid med våre industripartnere vil vi designe og utvikle nye prototyper av dyrkingsmedier for proff- og amatørhagebruket, inkludert nye dyrkingssekker for bær og grønnsakdyrking. 3) Utvikle gjødslings- og vanningsstrategier som er tilpasset kjemiske og fysiske egenskaper hos de nye dyrkingsmediene og behovet ulike plantearter har i relevante produksjonssystemer. 4) For å teste ut de nye dyrkingsmediene i praktisk bruk, vil en gjennomføre uttesting hos yrkesdyrkere. Tilbakemeldinger fra disse vil bli nyttet til å foreta ytterligere forbedring av produktene, slik at disse kan lanseres på markedet med god sikkerhet for at de egner seg til profesjonell og privat plantedyrking.

Konsortiet i ‘SUBTECH 2.0’ er bredt sammensatt og omfatter bedrifter innen avfallsbehandling, treforedlingsindustri, og forskere innen hagebruk, dyrkingsmedier, presisjonsjordbruk og treteknologi. Den praktiske tilknytning med motiverte yrkesdyrkere og veiledere innen hagebruksnæringen vil bidra til å få resultatene fra prosjektet raskt implementert i næringa.