Morten Günther

Kommunikasjonsrådgiver

(+47) 419 09 837
morten.gunther@nibio.no

Sted
Ås - Bygg H7

Besøksadresse
Høgskoleveien 7, 1433 Ås

Sammendrag

Denne rapporten presenterer resultatene fra 25 år med faste vannfugltellinger i Øvre Pasvik. Undersøkelsene er gjort i og omkring Pasvik naturreservat – et våtmarksområde som på grunn av sin rike og spesielle vannfuglfauna fikk internasjonal vernestatus som Ramsarområde i mars 1996. Vannfuglfaunaen i området har blitt kartlagt etter stort sett samme metode siden 1996. Som vedlegg til rapporten har vi laget en oppdatert statusoversikt for alle vannfugler som er påtruffet på norsk side i Pasvikdalen sør for Skrukkebukt. For hver art gis opplysninger om forekomst og trekkforhold. Her presenteres også ekstremumsobservasjoner vår og høst, spesielle observasjoner, samt observasjoner av store antall.

Sammendrag

Du har sikkert både sett og hørt gåseploger som flyr kaklende forbi i spiss formasjon - nordover om våren og sørover om høsten. Det kan være et mektig syn når de kommer, men i kjølvannet av gåsetrekket sliter mange bønder med store beiteskader på innmark.

Til dokument

Sammendrag

For å redusere behovet for kjemiske plantevernmidler er det viktig å øke kunnskapen om de ulike skadegjørernes naturlige fiender. I sitt doktorgradsarbeid har Stéphanie Saussure undersøkt hvordan insektpatogene sopp kan påvirke bestanden av bladlus i korn.

Sammendrag

Som en del av «Fugleturismeprosjektet for Midt- og Øst-Finnmark» søkte man i 2010 et samarbeid med Pasvik zapovednik (PAZ) om å bygge en kunstig hekkeplattform på russisk side av Pasvikelva, på Tyskerbrua som ble sprengt av tyskerne når de trakk seg ut av Litsafronter i 1944. PAZ takket nei til samarbeidet og Bioforsk Svanhovd (Nå NIBIO Svanhovd) søkte i 2013 Fylkesmannen i Finnmark om midler til tiltaket som ble innvilget i 2016 og bygget samme år.

Sammendrag

Dette heftet er laget som en del av prosjektet “Fugleturisme i Midt- og Øst-Finnmark”. Målet var å lage en praktisk veiledning for turistbedrifter og andre som ønsker å legge til rette for gode fugleopplevelser gjennom bygging av publikumsanlegg i naturområder. Vi tror at det er viktig å legge til rette for gode naturopplevelser for folk flest. Gode opplevelser knytter folk og natur tettere sammen, og vi tror at mennesker som får gode naturopplevelser også vil bidra til å ta vare på naturen. Vi har valgt å legge vekt på de enklere skjulene og tårnene slik at kostnadene ved bygging skal bli så lave som mulig. De fleste turistbedriftene innen naturbasert turisme i Norge har lite penger å investere i publikumsanlegg. Enkle anlegg gir kanskje ikke de største estetiske opplevelsene i seg selv, men de gir like fine naturopplevelser som dyrere anlegg. Fuglene er ikke først og fremst opptatt av anleggenes utseende, men at de er plassert og utformet slik at de ikke forstyrrer fuglene.

Til dokument

Sammendrag

The overall goal is to professionalize and strengthen the disseminating and communicating elements of protected areas in Vietnam in order to increase the impacts of projects, and to establish a set of “best practise” recommendations/manual that can be common protected areas. A workshop and a training course has been conducted, and the manual is planned to be completed and tested late 2013.

Sammendrag

Denne rapporten presenterer resultatene fra ti år med vannfuglregistreringer i Pasvik naturreservat. Til sammen er det gjennomført 31 tellinger i perioden 1996-2005 (20 om våren og 11 om høsten). 52 arter av vannfugler er registrert under tellingene, 16 av disse er oppført på Norsk Rødliste 2006. Antall registrerte individer har variert mellom 334 og 1056 om våren, og 324 og 1147 om høsten.

Sammendrag

Sommeren 1999 ble minst fem reir av dvergmåke funnet på en holme utenfor Svanvik i Sør-Varanger. Selv om man i en årrekke hadde hatt mistanke om hekking av dvergmåke ved Varangerfjorden ble det altså i Pasvik man første gang kunne dokumentere vellykket hekking i Finnmark. I denne rapporten oppsummeres forekomsten av dvergmåke i vårt nordligste fylke og de tilgrensende områdene i Barentsregionen. Teksten er en oppdatert og utvidet versjon av artikkelen "Første hekkefunn av dvergmåke Larus minutus i Finnmark" som ble publisert i Vår Fuglefauna 23 (2): 82-84.