Ås - Bygg O43

Oluf Thesens vei 43 (O43, tidligere kalt Jordforskbygningen), eies av Stiftelsen jord- og myrundersøkelser, og disponeres for største delen av Divisjon miljø og naturressurser. Her er det også laboratorium for jord, vann, avfall og filtermedium i ulike skalaer.

Det er etablert et jordfysisk laboratorium som kan tilby analysetjenester på en rekke jordhydrologiske og andre fysiske egenskaper ved jord. Forskningsstasjonen disponerer laboratorier og utstyr for karakterisering av organisk materiale, analyser av C og klimagasser i jord. Vi har i tillegg laboratoriefasiliteter for studier av økotoksikologiske effekter på flere trofiske nivåer i jord, av potensielt miljø- og helseskadelige kjemikalier, inkludert nanopartikler.

Mye av forskningen foregår ellers ute i felt, i overvåkingsfelt, og i andre forurensningsbelastede, påvirkede eller upåvirkede lokaliteter i terrestrisk miljø. Måleteknisk gruppe er spesialisert på miljøovervåkning og grunnvannsovervåkning, tilrettelegger måleprosesser når det gjelder valg av sensorer og loggere, og sørger for automatisk eller manuell innhenting av data. Gruppen tilbyr tjenester innen vannmengdemåling med moderne sensorteknologi, vannkvalitetssensorer for bruk i felt, datalogging og datapresentasjon i web-løsninger. Måleteknisk gruppe har lang erfaring med å etablere og drifte målestasjoner og kan skreddersy løsninger tilpasset den aktuelle problemstillingen.

 

Saghellinga2.jpg
Foto: Ragnar Våga Pedersen.

 

Varelevering O43.png
Besøksinngang og varelevering i O43

 

NIBIO Ås (O43)

Besøkssaresse: Oluf Thesens vei 43, 1433 Ås
Post og varelevering: Elizabeth Stephansens vei 23, 1433 Ås
 
 

Fagavdelinger i O43

Bioressurser og kretsløpsteknologi Grøntanlegg og miljøteknologi Jordressurser og arealbruk Vannressurser og hydrologi