Økonomi og samfunn

Avdeling for økonomi og samfunn har medarbeidere med bred kompetanse innen landbruksøkonomi, samfunnsøkonomi, institusjonell økonomi, miljø- og ressursøkonomi, statsvitenskap, sosiologi og matvitenskap.

Avdelingens medarbeidere analyserer foretaksøkonomiske, politiske og samfunnsmessige problemstillinger og utfordringer knyttet til biobaserte næringer, med særlig fokus på jordbruk og skogbruk og andre areal- og plantebaserte produksjoner samt økosystemtjenester. 

Konsekvensanalyser av så vel nasjonale som internasjonale endringer i økonomiske og politiske rammevilkår samt konsumentteori og forbrukeratferd i bioøkonomien, utgjør også sentrale forskningsområder i avdelingen. Det omfatter innovasjon for en bærekraftig utvikling av bioøkonomien og dens bidrag til distrikts- og regionalutvikling. Menneskelig adferd og beslutninger, teknologi, markeder og institusjoner er sentrale i forskningen. 

Avdelingen utfører innovasjonsfremmende oppgaver på regionalt nivå (Nord-Norge) i samarbeid med næringsutøvere og regionale myndigheter.

Avdelingens kompetanseområder omfatter:

Produksjon, omsetning og forbruk av matvarer

 • Produksjonsøkonomi, herunder effektivitets- og produktivitetsanalyser
 • Foretaksøkonomiske analyser av ulike driftsmetoder, systemer og teknologier
 • Kvantitative og kvalitative mål- og virkemiddelanalyser i landbruks- og matvaresektoren, herunder bruk av spørreundersøkelser og dybdeintervjuer.
 • Beslutningsatferd, økonomiske insitamenter og bruk av virkemidler i verdikjeden for matvarer
 • Bruk av systemanalyser, statistiske metoder og simuleringsmodeller til belysning av pristransmisjon, forhandlingsmakt og strategisk beslutningsatferd i verdikjeden for matvarer
 • Sosiologiske og statsvitenskapelige studier av virkningen av økonomiske virkemidler, informasjon, demografi og holdninger på matforbruket
 • Økonometriske og sosiologiske analyser av konsumentøkonomi og matforbruk, mattradisjoner og matkultur, trygg mat, kosthold og folkehelse
 • Empiriske og sosiologiske beskrivelser og analyser av hvordan ting faktisk er og har utviklet seg, og hvordan utviklingen kan påvirkes av ulike tiltak for og nå mål om effektiv og bærekraftig ressursutnytting, produksjon og forbruk
 • Offentlige og private forvaltningsmodeller og reguleringssystemer
 • Anvendelse av investerings- og finansteori
 • Innovasjonsstudier og entreprenørskap
 • Operativ kompetansemegling og bygging av kompetansearenaer for bønder og lokalmatprodusenter

Skogbruk

 • Produksjonsøkonomi, herunder effektivitets- og produktivitetsanalyser
 • Foretaksøkonomiske analyser av ulike driftsmetoder, systemer og teknologier
 • Analyser knyttet til verdikjeden for tømmer og ander skogsprodukter
 • Innovasjonsstudier og entreprenørskap

Landbrukets distrikts- og regionalpolitiske betydning

 • Analyser av biobaserte næringers distrikts- og regionalpolitiske betydning
 • Kompetanse på bygdeutvikling som involverer sosiologiske og politiske analyser av institusjonelle/regulatoriske rammer, sosiale nettverk, sosial kapital og forholdet mellom mennesker og økosystem

Landbrukets produksjon av andre goder enn mat og tømmer, tjenester, kollektive goder og økosystemtjenester 

 • Produksjon av energi (bioenergi, vannkraft)
 • Statistiske og kvalitative metoder til analyse av landbrukets produksjon av kollektive goder inkludert økosystemtjenester
 • Produksjon av tjenester som gårdsturisme, rekreasjon og friluftsliv
 • Innovasjonsstudier og entreprenørskap innen bioøkonomien

Klima og miljø

 • Økonomiske og sosiologiske analyser av landbruk og mulige klima- og miljøpåvirkninger 
 • Økonomiske og sosiologiske analyser av klimaendringer og mulige innvirkninger på mat- og ernæringssikkerhet
 • Økonomiske og sosiologiske analyser av hvordan landbruket kan tilpasse seg et endret klima

Dyrevelferd og dyrehelse samt HMS

 • Samfunnsfaglige analyser knyttet til dyrevelferd og dyrehelse 
 • Samfunnsfaglige analyser knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS) i biobaserte næringer

Avdeling for økonomi og samfunn samarbeider med andre avdelinger i Divisjon for matproduksjon og samfunn og med avdelinger i andre divisjoner i NIBIO. Avdelingen har bl.a. betydelig samarbeid med avdelingene landbruksøkonomisk analyse og driftsøkonomisk analyse i Divisjon for kart og statistikk. Videre er det en sentral strategisk utfordring for avdelingen å videreutvikle sine kompetanseområder for å bli en attraktiv samarbeidspartner for nasjonale og utenlandske forskningsinstitusjoner. 

Avdelingen har 24 medarbeidere. Hovedtyngden av medarbeiderne arbeider ved NIBIOs kontorer i Oslo og på Ås, men noen medarbeidere er lokalisert ved NIBIOs kontorer i Bergen, Trondheim og Tromsø. Lokalisering i Oslo og på Ås sikrer nærhet og god kontakt til sentrale landbruksmyndigheter og forvaltningsorganer samt mange aktører innen landbruks- og matvaresektoren. Avdelingen har i tillegg betydelig kontakt med regionale myndigheter og næringsaktører.

 
 
ef-20060821-211544.jpg
Å spå om framtida i landbruket har mange usikre variabler, været er en av dem. Foto: Erling Fløistad.