Arealundersøkelser

Avdelingen har ansvar for å samle inn og videreformidle data om ressurser innen jordbruks- og utmarksareal i tillegg til landbrukets genressurser.

Arealundersøkelser består av to faggrupper.

Faggruppen utmark har ansvar for kartlegging og verdsetting av beiteressurser for husdyr i utmark, lokalt og regionalt. Det blir også utarbeidet kart og statistikk over beitebruk.  Kunnskapsformidling er en viktig del av arbeidsområdet.

Den andre faggruppen er Norsk genressurssenter hvor statusoversikter, nasjonale og internasjonale rapporteringer og koordinering av det nasjonale genressursarbeidet er hovedoppgaver.

Faglig fokus fremover vil blant annet knyttes mot klimatilpassing med god utnyttelse av både utmarksressursene og de genetiske ressursene i landbruket og slik bidra til en sikker og bærekraftig matproduksjon inkludert bevaring av landbrukets genetiske mangfold.  

Kartlegging av utmarksbeite

Fagområdet er en del av Arealundersøkelser. Følg lenken under til temasider om utmarksbeite.

Utmarksbeite


Norsk genressurssenter

Senteret er en del av Arealundersøkelser. Følg lenken under til senterets egne sider.

Norsk genressurssenter
Ø-Slidre_Oppland_2015_gamle kuraser_fjellbeite_seter_Kari Stensgaard.jpg