Landskaps-overvåking

Avdeling landskapsovervåking er tverrfaglig sammensatt, og arbeider med dokumentasjon, analyse og forskning på landskap og landskapsendringer. Det skjer blant annet gjennom fotografering og kartlegging av arealbruk og elementer i landskapet, og deres fordeling geografisk, lokalt og nasjonalt.

Våre faglige hovedtema er:
 • Drivkrefter bak arealendringer og konsekvenser av dem.
 • Indikatorer for landskapsovervåking nasjonalt og regionalt.
 
Avdelingens statsoppdrag innebærer ansvar for to nasjonale programmer til bruk i forvaltningen:
 • Tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap (3Q): Måloppfølging innenfor arealbruk, biologisk mangfold, kulturminner og tilgjengelighet.
 • Referansesystem for landskap: Jordbruksregioner, landskapsregioner og underregioner.
 

Forvaltningsstøtten vi leverer er forskningsbasert, dels langsiktig og noe prosjektfinansiert. Avdelingen utvikler og utprøver nye indikatorer gjennom forskning på egne data, på data fra andre avdelinger i Divisjon for kart og statistikk og gjennom utstrakt forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt.
 

Avdelingens stab er tverrfaglig sammensatt med fagområder innen:
 • Natur- og samfunnsgeografi
 • Biologi og naturforvaltning
 • Landskaps- og vegetasjonsøkologi
 • Landbruksøkonomi  
 
Våre arbeidsmetoder omfatter:
 • Kart- og flyfotoanalyse ved hjelp av geografiske informasjonssystemer (GIS).
 • Landskapsfotografi.
 • Feltregistrering av biologisk mangfold, spesielt karplanter og fugler.
 • Feltregistrering av kulturminner og -miljøer.
 • Spørreundersøkelser.
 • Analyse av dokumenter og statistiske data.

 

Den europeiske landskapskonvensjonen krever at hvert medlemsland har oversikt over og øker bevisstheten om landskapet som nasjonal ressurs, og overvåker endringer. Vår avdeling bidrar til at Norge kan oppfylle disse målene.

Landskapsovervaking-bilde-norsk.jpg
Foto: Frode Bentzen/NIBIO