Grøntanlegg og vegetasjonsøkologi

Avdelingen jobber med kunnskap om etablering, restaurering og vedlikehold av grønne arealer i urbane og semi-urbane miljøer. Grønne arealer spiller en stor rolle for trivsel, helse og miljø, og bidrar til å gjøre arealene interessante også for bevaring av biologisk mangfold. Avdelingen arbeider også mye med bevaring av jordressurser ved utbyggingsprosjekter, med jordflytting og vegetasjonsetablering. Avdelingen arbeider også med vegetasjonsovervåking og restaureringsbiologi. Kunnskap om jord, vegetasjon, lokalklima og lokalhydrologi er viktige faglige elementer som anvendes i forskning og rådgivning.

Avdelingen har 15 ansatte på Campus Ås, på Landvik i Grimstad og Særheim på Jæren og har et nasjonalt fokus og arbeidsområde. Kompetansen er bredt sammensatt og består av 9 personer med doktorgrad hvor 4 har professor-kompetanse. Flertallet har mer enn 10 års erfaring med FoU-arbeid som spenner fra grunnleggende til anvendt forskning og rådgiving. Flere ansatte har veiledning for studenter på MSc og PhD nivå.

 

Avdelingen har spesialkompetanse innen:

 • Jordfag, vekstmedier, agronomi, geologi, kvartærgeologi og hydrogeologi 
 • Vegetasjonskunnskap, vegetasjonsøkologi, planteernæring og stressfysiologi
 • Naturforvaltning, vannressursforvaltning, miljøovervåkning og økosystemtjenester
 

Avdelingens viktigste fagområder:

 • Flytting av jordsmonn og ivaretakelse av jordkvalitet i utbyggingsprosjekter
 • Vegetasjon og vekstmedier til golf, parker og grønne tak
 • Restaurering etter inngrep i natur
 • Multifunksjonell blågrønn infrastruktur i byer og tettsteder
 • Urban økologi og miljøkvalitet
 • Utvikling av avfallsbaserte gjødsel- og jordforbedringsprodukter
 • Forbedring og utvikling av vekstmedier for grøntanlegg, hagebruk og landbruksproduksjon
 • Langtids vegetasjonsovervåking i skog
 
 
untitled-05902
Forskningstekniker Trond Pettersen noterer data fra forsøksgreen for golf på Landvik. Foto: Anette Tjomsland