Kulturlandskap og biomangfold

Avdelingen har arbeidsoppgaver innen botanikk, vegetasjonsøkologi og landskapsøkologi, gjennomfører populasjonsdynamiske studier av truede arter, kartlegger effekter av landskapsendring og -fragmentering på det biologiske mangfoldet og effekter av skjøtselstiltak på problemarter.

Avdelingen kartlegger og dokumenterer driftsformer som både gir god produksjon og ivaretar verdifulle kulturlandskap, og som kan brukes til utvikling av matprodukter med merverdi. Avdelingen utvikler kartleggingsmetodikk, har kompetanse innen registrering av verdifulle kulturlandskap, biologisk mangfold og andre fellesgoder/økosystemtjenester, utarbeider skjøtsels- og forvaltningsplaner for verneområder, utvalgte kulturlandskap, verdensarvområder (i samarbeid med aktuelle FMLAer og fagsentra), enkeltbruk og bygdemiljøer.
 
  • Multifunksjonelt landbruk
  • Landskaps- og vegetasjonsøkologi
  • Arealendringer i jordbrukets kulturlandskap
  • Naturtyper
  • Skjøtsel- og arealforvaltning i kulturlandskapet
  • «Terroir»
  • Kulturmiljø og tradisjonell naturbruk
  • Økosystemtjenester

 

 

Sollia_Ørskog_kommune_M&R_Foto_Knut_Anders_Hovstad.jpg
Feltarbeid i Sollia, Ørskog kommune, Møre og Romsdal. Foto: Knut Anders Hovstad.
 
John Y. Larsson.JPG
Marisko er en av rødlisteartene som kartlegges av avdelingens forskere på feltarbeid. Foto: John Y. Larsson.