Hopp til hovedinnholdet

Nye klimakart skal hjelpe kommuner å ta mer hensyn til klima og miljø

collage_tonsberg

Kirkegården i Tønsberg slik den ser ut i slutten av oktober, og et utsnitt av kartlaget «utslipp og opptak av klimagasser ved nedbygging» til høyre. Desto mørkere farge på kartet, desto større potensielle utslipp. Bildet og kartlaget er bare et eksempel for å illustrere hvordan grønne områder med plen og trær kan bli røde på kartet som viser mulige utslipp ved nedbygging. Det finnes ingen planer om å bygge ned kirkegården i Tønsberg. Foto: Anette Tjomsland Spilling

Hvordan kan vi drive byutvikling på en måte som tar best mulig vare på naturen, gir minst mulig klimagassutslipp, og skaper bedre forutsetninger for å håndtere klimaendringene? NIBIO har utviklet kart som skal hjelpe Oslo, Drammen og Tønsberg med nettopp dette.

Kartene vil gjøre det enklere for kommunene å vurdere konsekvensene for klima og natur i ulike planprosesser. For eksempel gir kartene kunnskap om hvilke områder som vil gi størst karbonutslipp dersom de bygges ned. Kartene viser også hvor det er stort artsmangfold, og hvilke grønne korridorer som er viktige å ta vare på for at truede og sårbare arter skal kunne bevege seg gjennom byen.
 

Gir kunnskap om hvor man bør bevare natur

– Tilbakemeldingene fra Oslo, Tønsberg og Drammen har vært veldig positive, forteller prosjektleder og rådgiver i NIBIO, Henrik Forsberg Mathiesen. I Tønsberg og Drammen brukes kartene i arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel. I Oslo brukes de som supplement til egne undersøkelser.

Kartene skal hjelpe bykommunene med å tilpasse seg et endret klima, f.eks. ved å kunne planlegge for hvordan grøntområder og vegetasjon kan dempe regn og oversvømmelser. Vegetasjon kan også avkjøle byen under hetebølger, i motsetning til f.eks. store asfalterte parkeringsplasser som bidrar til ytterligere oppheting.

– Temakartene gir kunnskap om hvor man bør bevare natur for å unngå store klimagassutslipp ved arealbruk og nedbygging. De gir også innsikt i vegetasjonsdekket mellom bygninger innenfor byer og tettsteder, og hvor man har større sammenhengende tresatte områder og grønne lunger langs elver og bekker. Noen av kartene gir også indikasjoner på arealer der kommunen har store utfordringer med tilsig og avrenning av overvann.

tonsberg nedbygging vegetasjon og avrenning.png
Dette er et utdrag fra rapporten som viser kartlag for klimagassutslipp ved nedbygging, hvor det er vegetasjon, og hvilke områder det er utfordringer med vann fra avrenning.

Enklere å vurdere hvilke konsekvenser nedbygging kan ha for klima

Tønsberg kommune har nylig fått de nye kartene inn i kommunens kartportal. Kartene er allerede tatt i bruk når kommunen vurderer søknader om å omregulere et område til f.eks. bolig eller næringsvirksomhet.

– Vi i kommuneadministrasjonen leverer informasjon som politikerne bruker som underlag før de tar beslutninger. Kartene tilføyer et mer konkret kunnskapsgrunnlag for å vurdere konsekvenser for klima ved nedbygging, sier Kristine Molkersrød, klimarådgiver i Tønsberg kommune.

Kommunen lager konsekvensutredninger for mange av arealendringsforslagene som sendes inn av grunneiere eller utbyggere. For eksempel vurderes det hvilken betydning utbyggingen vil ha for en rekke tema som trafikksikkerhet og skolekapasitet, og behov for tilhørende infrastruktur, som nye veier.

– Tidligere har vi ikke hatt noen metode for å rangere klimagassutslipp. Her får vi jo en viss indikasjon på om det blir mye eller lite utslipp som følge av naturinngrep ved nedbygging, sier Molkersrød. Hun jobber blant annet med å kartlegge hvilke konsekvenser mulige utbygginger har for natur og klima.

20221024_082104554_iOS.jpg
Kristine Molkersrød er klimarådgiver i Tønsberg kommune, Hun har nylig tatt i bruk de nye klimakartene som NIBIO har utviklet. Foto: Anette Tjomsland Spilling

Flere kommuner ønsker seg klimakart

Nye nasjonale føringer pålegger alle kommuner å kartlegge økosystemer og arealbruk med betydning for klimatilpasning, samt å se utslippskutt og klimatilpasning i sammenheng, og finne de positive samspillseffektene.

Henrik Forsberg Mathiesen forteller at flere kommuner har tatt kontakt med NIBIO for å få utviklet tilsvarende kart.

Snart blir også klimakartene til Tønsberg og Drammen enda bedre. NIBIO vant nettopp vant et nytt oppdrag, som skal styrke kartene i disse to kommunene. Instituttet skal levere temakart som beskriver hvordan klimaendringene vil kunne påvirke kommunens natur og jordbruksområder i mer eller mindre gunstig retning, basert på scenarier for klimaendringer fram mot 2050.

– Arbeidet gjøres i samarbeid med eksperter på jordbruk, klima og hydrologi, samt skogskader fra tørke og insekter, sier Mathiesen.

Temakartene ligger ute i kommunenes kartportal slik at politikere, utbyggere, innbyggere og interesseorganisasjoner har tilgang til det samme kunnskapsgrunnlaget.

Klassifisering etter utslipp og opptak av klimagasser ved nedbygging av areal.JPG
Denne tabellen viser fargekodene for klassifisering av utslipp ved nedbygging av areal.
9-11-12.jpg
Klimakartene for Tønsberg og Drammen er tilgjengelige via lenkene over. Du finner klimakartene nederst i kartlagslisten i menyen til venstre. Klikk på Klima.
Kan kartlegge potensielle klimagassutslipp og mulige årsaker

Tønsberg kommune har nettopp tatt i bruk det nye kartlaget «utslipp og opptak av klimagasser ved nedbygging.» Utslipp klassifiseres på en skala fra 0-5 (fra hvit til rød).

Klimarådgiver Kristine Molkersrød viser frem de nye klimakartene inne på kommunens kartportal.

– Når det gjøres konsekvensutredning av et område så bruker jeg kartlagene som sier noe om eksisterende utslipp fra et areal, og mulige utslipp ved nedbygging. I tillegg bruker jeg andre kartlag for å undersøke hva som kan være årsaker til at kartet f.eks. blir rødt hvis det bygges ned. Da kan det hende at det er mye skog der. Jeg kan også se på arealets evne til å dempe temperatur.

På litt lengre sikt ser hun for seg at det kan være mulig å bruke noen av de andre kartlagene for å detaljregulere et område som blir omregulert.

– Et eksempel kan være at et område i utgangspunktet ikke er rødt, men så er det en trerekke der som gjør at det får rød farge på kartet, sier Molkersrød, og demonstrerer at det er mulig å avdekke dette ved å skru på det kartlaget som heter «tresatte områder».

– I konsekvensutredningen går vi ut fra at hele området kan bli nedbygd, men det er mulig å sette begrensninger i detaljreguleringsplaner. Da kan man jo tenke seg at det kan være en mulighet å bevare den trerekka.

Hun er usikker på om det er gjennomførbart rent juridisk, men mener det kan være en interessant mulighet å undersøke.

collage_kart.jpg
Disse kartlagene viser eksisterende utslipp fra Tønsberg sentrum, utslipp ved nedbygging, og hvor i byen det er tresatte områder.
Jernbanestasjonen - allerede nedbygd.JPG
Områder som allerede er nedbygd med infrastruktur, som vei og jernbane, blir markert som «ingen utslipp» på kartlaget utslipp og opptak av klimagasser ved nedbygging. Det er fordi områdene allerede er nedbygd.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.

Publikasjoner