Kunnskapsgrunnlag for jordvern

Jordressursene våre er verdifulle. Arealene med dyrka jord gir oss mat på bordet både i fredstid og krisetid. Disse arealene er det kommunene som har ansvaret for å forvalte. Statistikk og kart gir kunnskap som bidrar til en langsiktig og trygg forvaltning av landets jordbruksarealer.

lofoten0612 067
Foto: Åge Nyborg, NIBIO
KONTAKTPERSON
Ressurser for jordvern i arealplanleggingen

Det finnes mange nettsider og veiledere om jordvern:

Landbruksdirektoratets veileder

Informasjonsside hos statsforvalteren

NIBIO-rapport: Jordvernets begrunnelser, kunnskapsgrunnlag for revidert jordvernstrategi

Arealrapport

På NIBIOs kartportal, Kilden, under fanen Arealinformasjon, ligger verktøyet Arealrapport i Verktøymenyen. Dette verktøyet gjør det mulig å få en rapport for et markert område med fordeling av  arealressurser fra AR5, jordkvalitet, dyrkbar jord og myrinformasjon fra DMK.

Arealberegning, KOSTRA

På samme sted ligger også Verktøyet, Arealberegning KOSTRA., Dette verktøyet gjør det mulig å laste inn en reguleringsplan for å få regnet ut hvor mye dyrka mark og dyrkbar jord som blir berørt.

Tjenester

Kilden

Kilden er NIBIOs hovedkartløsning. Her er alle instituttets data samlet på ett sted sammen med et utvalg andre sentrale, nasjonale datasett.

Mer informasjon Til tjenesten

Publikasjoner

Sammendrag

Matjorda er menneskehetens tause allierte. Den har gitt grunnlag for en eksplosiv befolkningsvekst de siste hundre årene. Men få har spurt seg hvordan det står til med vårt tause livsgrunnlag. 2015 ble utnevnt til FNs jordår. I den anledning lagde 200 av verdens fremste jordforskere en rapport om tilstanden til verdens jordressurser. Rapporten viser at matjorda vår er i fare. En av truslene er urbaniseringen som fører til nedbygging av enorme jordbruksarealer i hele verden. Denne brosjyren belyser jordvern både internasjonalt og nasjonalt. Brosjyren er lagd til alle som trenger mer kunnskap for å redde vår viktige allierte, matjorda.