Hopp til hovedinnholdet

Publikasjoner

NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs bibliotek.

2024

Til dokument

Sammendrag

Housing and indoor feeding of sheep is required throughout the cold season, which can last more than half a year, in Nordic highlands and Alpine regions. This study aimed to examine and evaluate the housing costs, including labour requirements, according to type of sheep housing system and degree of mechanized feeding by investigating systems commonly used in Nordic and Alpine regions. Detailed cost data were obtained from 61 surveyed sheep farmers in Norway with sheep houses built between the years 2008 and 2015. Costs were calculated for a baseline scenario (2021-prices) as well as for five scenarios at low and high discount rates and opportunity cost of labour, and high energy prices. The median (interquartile range) flock size was 150 (100) winter-fed sheep. Houses with slatted floors were more expensive than deep-litter systems. Costs of bedding material and feed waste were however higher, and the net value of the manure were lower in houses with deeplitter systems. At the baseline assumptions, overall net housing costs per sheep was not statistically different among the main housing types studied. Multiple regression analyses showed that net housing costs per sheep were lower in larger flocks and for centrally located farms (control variables). Undertaking daily chores, such as feeding of roughages twice a day rather than once, resulted in significantly higher net housing costs. Mechanized feeding of roughages, and even more so for concentrates, were not economically justified since labour savings were not sufficient to pay for the additional capital costs. A round bale chopper lowered net housing costs, significantly at a high labour cost. None of the scenarios found slatted floors to be significantly more expensive than deep-litter systems. High costs of labour and capital favoured deep-litter systems, while slatted floor systems were more advantageous at rising prices of energy that resulted in increased values of organic manures and costs of feed wastes and bedding materials. The study was based on a decade old data from common Norwegian sheep house variants. Farmers that consider constructing a new sheep house today, still must compare these variants as their main alternatives. We encourage other researchers to include effects of housing systems and mechanized feeding on animal performance, health, and welfare. Moreover, future studies should preferably also be undertaken in other environmental or socio-economic settings to produce more general results.

Sammendrag

Rapporten presenterer resultater fra en spørreundersøkelse om nordnorske kommuners arbeid med næringsutvikling i jordbruket. Spørreundersøkelsen ble gjennomført våren 2023 og var rettet mot ansatte i nordnorske kommuner med tilknytning til landbruksforvaltninga. Undersøkelsen viser at de ansatte mener at kommunen har en viktig rolle som pådriver for næringsutvikling i jordbruket, og at mange har et sterkt engasjement og ønske om å utføre næringsrettet arbeid. Mangel på ressurser i kommunen er den største utfordringen for arbeidet med næringsutvikling, noe som går ut over de ansattes kapasitet og mulighet til å prioritere dette arbeidet. Tiltak som kan bidra til å styrke kommunens arbeid med næringsutvikling inkluderer å bedre økonomien i jordbruksnæringa, sikre tilstrekkelig ressurser i kommunal landbruksforvaltning, skape gode samarbeidsformer og møteplasser ovenfor næringa, ivareta næringsutvikling i kommunal planlegging, legge til rette for interkommunalt samarbeid, bidra med veiledning og kunnskapsformidling og skape større politisk bevissthet om viktigheten av jordbruksnæringa i kommunen. Flere tema kan være aktuelt å følge opp i vider forsknings- og utviklingsprosjekter, som f.eks. virkemiddelbruk, kompetanse og kunnskapsbehov, næringsutvikling gjennom planarbeid, organisering og samarbeidsformer (internt, mellom kommuner og opp mot regionale myndigheter og næringa), og synliggjøring av hva jordbruksnæringa betyr for næringsutvikling.

2023

Sammendrag

Denne rapporten omhandler bærekraft og lokalmatproduksjon i Arktis og presenterer resultater fra en litteraturanalyse og to workshoper med ystere fra Nord-Norge. Resultatene fra workshopene viser at ysterne har et helhetlig og reflektert forhold til bærekraft. Ystenæringa i Arktis har en rekke muligheter og styrker når det gjelder å bidra til bærekraft, men det er krevende å sikre en produksjon som er økonomisk bærekraftig. For å styrke lokalmatnæringa i Arktis sine forutsetninger for å utvikle seg i en mer bærekraftig retning, anbefaler vi i rapporten ulike tiltak: (i) sikre gode økonomiske betingelser for lokalmatprodusentene, gjøre små gårdsbruk økonomisk drivverdige, samt motvirker økt sentralisering av infrastruktur, med et mål om å bidra til lokal verdiskaping, spredt bosetting og robuste lokalsamfunn (ii) ivareta produksjonsgrunnlaget og (iii) styrke kunnskap om lokalmatproduksjon og bygge nettverk blant lokalmatprodusentene. Prosjektet bør følges opp med forskning som undersøker (i) lokalmatnæringa i Arktis sin betydning for lokal verdiskapning, (ii) «beste-praksis» for ystenæringa og andre lokalmatproduksjoner for å bidra til bærekraft og (iii) lokalmatnæringa sin betydning for regional matsikkerhet, spesielt i forhold til næringas betydning for å sikre levedyktige lokalsamfunn og å opprettholde robuste landbruksmiljø.