Biografi

Mitt forskningsarbeid fokuserer på skjebne av organiske miljøgifter og plantevernmidler i miljøet. Min doktorgradsavhandling (Tekniske Universitet i Ostrava, Tsjekkia; 2017) handler om nedbrytning i jord samt opptak i planter og meitemark av noen utbredte miljøgifter fra avløpsslam. Gjennom postdoktorstilling har jeg jobbet videre med metodeutvikling for analyse av medisinrester, samt nye kontaminanter i ulike matriser som vann, avløp, sedimenter, fisk, osv. Jeg har vært involvert i flere internasjonale forskningsprosjekter og jobber for tiden med blant annet metodeutvikling for plantetoksiner, samt analyse av organiske miljøgifter ved bruk av høytoppløselig massespektrometri (Q-Exactive).

Les mer