Fiskeslam

oppdrettsanlegg rvp2013-4323.jpg
Fiskeoppdrettsanlegg. Foto: Ragnar Våga Pedersen

Fiskeslam er et avfallsprodukt fra oppdrettsnæringen som består av fekalier og fôrspill.

Oppdrett av fisk kommer til å være en av hovedaktørene i den framtidige norske bioøkonomien. Hvert år ender ca. 27.000 tonn nitrogen og 9000 tonn fosfor i sjøen i form av fiskeslam. Fiskeslam er derfor en stor ressurs. Mengden fiskeslam kan bli enda større, fordi produksjonen av norsk oppdrettsfisk forventes å femdobles innen 2050. Dermed vil mengden fiskeslam også femdobles.

I dag er det kun nye settefiskanlegg og eksisterende settefiskanlegg som ønsker å utvide kapasiteten, som møter krav om å fange opp fiskeslammet, fordi denne produksjonen foregår på land. Utvikling av semi-lukkete anlegg i sjø og muligheter for økt individvekt på land vil øke den totale fiskeslammengden som blir fanget opp.

Ubehandlet fiskeslam inneholder ca. 1 prosent tørrstoff, hvorav 6-8 prosent er nitrogen og 2-3 prosent er fosfor. I dag spres noe fiskeslam på nærliggende jordbruksareal i blanding med husdyrgjødsel. Noe fiskeslam blir tørket eller behandlet i biogassanlegg.

Utvikling av løsninger for håndtering av fiskeslam har i stor grad vært motivert av å holde kostnadene så lave som mulig, og av å minske problemene med lukt. Det har derimot vært lite fokus på å lage høy-kvalitets sluttprodukter av fiskeslam som kan brukes som gjødsel.

Norske forsøk tyder på nitrogengjødseleffekten til fiskeslam blir sterkt påvirket av behandlingsteknologien. Nitrogen i tørket fiskeslam ser ut til å bli raskt tilgjengelig for plantene. Nitrogengjødseleffekten til fiskeslam som har blitt behandlet i en biogassreaktor er lik andelen mineralsk nitrogen. Det organiske nitrogenet mineraliserer ikke raskt nok til å dekke plantenes behov i løpet av vekstsesongen. Fosforgjødseleffekten til tørket fiskeslam er lavere enn fosforgjødseleffekten til husdyrgjødsel.
 

Eva Brod om potensialet for resirkulering av fosfor

KONTAKTPERSON

Publikasjoner

Til dokument

Sammendrag

I denne rapporten legges det fram resultater fra et potte- og et inkuberingsforsøk med ulike fiskeslam varianter (ubehandlet fiskeslam, 4 biorest av fiskeslam og husdyrgjødsel, 2 tørre fiskeslam produkter). Gjødseleffekten til biorest tilsvarte andelen mineralsk nitrogen tilført med gjødselen, som økte med andelen fiskeslam i prosessen. Tørre fiskeslam produkter viste god nitrogengjødseleffekt, og organisk nitrogen i tørre fiskeslam produkter mineraliserte raskt.

Til dokument

Sammendrag

I denne undersøkelsen ble biogassprosessen med fersk avvannet fiskeslam (15,9% TS) fra settefiskoppdrett blandet med husdyrgjødsel fra melkekyr undersøkt i 4 laboratoriereaktorer ved mesofil temperatur (33⁰C). Podeslammet ble tatt fra et biogassanlegg for husdyrgjødsel. Den enkleste måten å oppnå en stabil biogass prosess med fiskeslammet fra prosjektanleggene i en totalomblandet reaktor (CSTR) og å utnytte dets energi potensial vil være å behandle det i blanding et annet substrat med høyere C/N-forhold enn fiskeslam. I biogassanlegg for gjødsel med totalomblandet tankreaktor (CSTR) bør innblandingen være på maksimalt 20 vol%. Med denne innblandingen kan en doble volumetrisk metanproduksjon.

Til dokument

Sammendrag

Application of fish sludge as fertiliser to agricultural land can contribute to closing nutrient cycles in fish farming. The effect of different treatment technologies on the nitrogen fertilisation effects of fish sludge was studied by a bioassay with barley (Hordeum vulgare), an incubation and a field experiment. Dried fish sludge resulted in relative agronomic efficiency of 50–80% compared with mineral fertiliser. The anaerobic digestate based on fish sludge (20 vol%) and dairy manure did not increase nitrogen uptake in barley. Increasing the ratio of fish sludge in the digestate increased the fertilisation effect, but requires optimisation of the biogas process. A simple logistics analysis conducted for a case hatchery showed that on-site drying and co-digestion of fish sludge in a central biogas plant can be regarded as equal in terms of costs. Norway can become an exporter of fish sludge-based recycling fertilisers if current regulations are modified to facilitate nutrient recycling.

Til dokument

Sammendrag

Formålet med prosjektet Fish2Farm var å evaluere potensialet for resirkulering av næringsstoffer fra fiskeoppdrett ved å vurdere kvaliteten på tørket slam fra settefisk som gjødsel, undersøke påvirkningen av ulike behandlingsteknologier, og evaluere markedspotensialet som organisk gjødselvare. Resultatene tyder på at det først er en kraftig oppkonsentrering av nitrogen og fosfor under avvanning/filtrering i fiskeslam og deretter tap under tørking, særlig for mineralsk N. Med unntak av kompostert slamprodukt, som lå i kvalitetsklasse II til III for Cd, Zn, Cu og As, var konsentrasjonen av tungmetaller i kvalitetsklasse O eller tett opp til I...