Hopp til hovedinnholdet

Publikasjoner

NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs bibliotek.

1999

Sammendrag

Mixtures of white clover and smooth meadow-grass and pure stands of grass were treated with 0, 40, 80 or 120 kg N ha-1. Yields were compared between all treatments and the proportion of white clover in the mixtures was determined. N2 fixation was estimated by the N-difference method. The experiment was established in 1996 on a sandy loam in Tromsø (690 39"N), northern Norway, under subarctic conditions. The clover/grass mixtures yielded more than pure stands of grass. N-levels significantly affected the dry matter production of the grass, but much less of the mixtures. As N-levels increased from 0 to 120 kg N ha-1 , the yields of the mixture rose from 4.1 t ha-1 to 5.3 t ha-1 while the yields of the grass in pure stand increased from 1.2 t ha-1 to 4.8 t ha-1. Increasing N-levels caused a decrease of the proportion of white clover in the mixtures. With 0 kg N application, white clover made up 63% of the total dry matter yields, whereas at 120 kg Nha-1 the proportion dropped to 19%. Correspondingly, N-application strongly depressed the yields of fixed N2 from 91 kg N ha-1 when no fertilizer N was added, to 30 kg N ha-1 at the highest N-level.

Sammendrag

Artikkelen diskuterer resultater fra et forsøk med tre engrappsorter for beiting. Forsøket ble lagt ut med to gjødslingsnivåer, på fire steder i Nord-Norge

Sammendrag

Prosjektet "Beitedyr i gjengroende kulturlandskap i Nord-Norge, metode for restaurering" har til mål å bruke beitende sau til å gjenåpne kulturmark som er på tur til å gro igjen. Erfaringene så langt viser at sauen er velegnet til dette arbeidet, forutsatt at beitinga begynner tidlig i vekstsesongen og med et høyt beitepress. Seinere bør beitetrykket reduseres for å oppnå tilfredsstillende tilvekst på lamma.

Sammendrag

Voksne søyer og voksne kyr ble fôret enten etter appetitt eller etter norm med førsteslått surfôr slått tidlig (beg. skyting) eller seint (beg. blomstring). Det var store forskjeller i fôropptak og vektendring men ingen forskjell i avdrått mellom de ulike grupper innen hver husdyrrase.

Sammendrag

InterNorden er en sammenslutning av forskere, rådgivere, organisasjonsfolk og praktikere innen sauehold i Norden, som møtes hvert 2. år for å diskutere problemer, utveksle erfaringer og kunnskap. I 1998 var møtet på Grønland og fire forskere/konsulenter utgjorde den norske delegasjonen. Her er samlet noen av de faglige inntrykk fra turen.

Sammendrag

Rettleiing om etablering, utnytting og stell av inn- og utmarksbeite i økologisk jordbruk. Det er gitt råd om kva artar som høver til ulike typar beite, kva beitesystem ein skal velje om korleis ein skal styre beitebruken for å oppnå best muleg resultat