Hopp til hovedinnholdet
INAKTIV SIST OPPDATERT: 07.12.2022
Slutt: des 2022
Start: feb 2019

NIBIO har gjennom mange år jobbet aktivt med forskning og utvikling for reindriften. Dette prosjektet er et resultat av en Strategisk Instituttsatsning (SIS) og hovedmålet er å utføre forskning og metodeutvikling som tar tak i reindriftas utfordringer i dag og i fremtiden. Er du reindriftsutøver og har gode innspill til hva det bør forskes mer på er det bare å ta kontakt med våre medarbeidere.

Status Pågående
Start- og sluttdato 01.02.2019 - 31.12.2022
Prosjektleder Svein Eilertsen
Totalt budsjett 2800000

Prosjektet har som formål å bygge opp tverrfaglig kunnskap og kompetanse som på sikt kan inngå i rådgivingstjenester og forvaltning. En aktiv næringsutvikling og dokumentasjon av arealbruk og beiteressurser vil være sentralt i prosjektet. Hvordan klimaendringer og inngrep i naturen påvirker næringen, hvordan ny teknologi kan benyttes for å bedre arbeidsmiljøet og dyrevelferd samt reindriftsøkonomi vil være andre tema som er aktuelle. Våre medarbeidere har bred kunnskap og erfaring med bruk av kart og statistikk, samt praktiske utprøvinger etter initiativ fra næringen selv. 

Prosjektet har også opprettet en egen side på Facebook under NIBIO der du kan oppdatere deg på de ulike tema og resultater fra forskningsarbeid relevant for reindriftsnæringen. 

https://www.facebook.com/Reinforskning   

P8280022.JPG
Foto: Seyda Özkan Gülzari

 

DSCF2393.JPG
Foto: Seyda Özkan Gülzari

Publikasjoner i prosjektet

Sammendrag

På oppdrag av Landbruks- og matdepartementet, har NIBIO gjort en vurdering av forskningen på fire fagområder i reindriften; 1) Kunnskapsgrunnlaget for å vurdere oppnåelsen av bærekraften i reindriften, 2) Klimaendringenes betydning for reindriften, 3) Mulige klimatilpasningsstrategier for reindriften, og 4) Langsiktige konsekvenser av endringer i arealbruk og utbygging for reindriften. Fakta og innspill er hentet inn gjennom litteratursøk, dokumentanalyser og intervjuer med sentrale informanter fra reindriftsnæringen. Effekter av klimaendringer og arealinngrep for reindriften avdekkes gjennom en blanding av biologisk grunnforskning, anvendt forskning i reindriftsområdene, tradisjonell/erfaringsbasert kunnskap og samfunnsforskning. Det må fokuseres på en helhetlig tilnærming for å belyse effekter og sammenhenger mellom ulike drivkrefter på beitegrunnlaget og for å synliggjøre kumulative effekter av arealinngrep på best mulig måte.

Sammendrag

I 2019 vedtok Stortinget innføring av individmerking av rein. I vedtaket forutsettes det at dette ikke gjennomføres før praktiske og tekniske løsninger er på plass. Videre slås det fast at tradisjonelle eiermerker (snitt i ørene) skal videreføres. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har tidligere gjort forsøk med å kombinere tradisjonelle eiermerker med elektronisk merker basert på RFID-teknologi. I denne POP’en kan du lese om erfaringene med dette.

Sammendrag

Innføring av obligatorisk individmerking av tamrein i Norge ble vedtatt av Stortinget 13. juni 2019. NIBIO har i denne rapporten belyst hvilke merkemetoder for individmerking som finnes på markedet i dag og hvordan disse egner seg for bruk i reindrifta. Kunnskap om disse og individmerking generelt i næringa, forvaltningen og reindriftsmyndighetene er innhentet gjennom utstrakt kontakt med en rekke informanter. Mulighetene og utfordringene som ligger i individmerking for næring, forvaltning og myndigheter er undersøkt og kartlagt. NIBIO har belyst en del punkter som anbefales for veien videre vedrørende innføring av individmerking i reindriften. NIBIO har også foreslått pilotprosjekter som kan/bør gjennomføres for å forberede reindriften på innføring av individmerking, samt forbedrer dagens løsninger for elektronisk individmerking slik at disse blir driftssikre, kostnadslave, møter næringens behov og nytte og samtidig gir myndigheter og forvaltning ny kunnskap om Norges tamrein...