Hopp til hovedinnholdet

Reinens arealbruk ved naturinngrep

Reinflokken Karasjok vinter JAB_Foto Jan Helmer Olsen_3820

Foto: Jan Helmer Olsen

Hvert år skjer det store naturinngrep i reinbeiteområder. Våre medarbeidere har kunnskap og kart til å koble ulike geografiske data (f.eks. arealinngrep og kumulative effekter, produksjons¬data, arealbrukskart, beiteressurser, rovvilttap) med stedsposisjoner fra reinsdyr som er utstyrt med elektroniske sporingsløsninger. Dette kan knyttes sammen med annen stedfestet informasjon for å analysere årsakene til endret beite- og trekkatferd hos reinen. Dette er relevant kunnskap når store inngrep planlegges (vindmølleparker, hyttefelt, veier osv.). Her vil vi gjøre tilgjengelig informasjon og forskningsrapporter fra vårt arbeid.

Publikasjoner

Abstract

Foreliggende konsekvensutredning knyttet til reindrift ved planlagt vindkraftverk på Sjonfjellet, i Rana og Nesna kommuner er gjort på oppdrag fra Rambøll Energi. Planområdet til Sjonfjellet vindpark med tilhørende nettilknytning ligger innenfor beiteområdet til Hestmannen/Strandtindene reinbeitedistrikt. Kalvingslandet til reinbeitedistriktet ligger øst for utredningsområdet, mens de mest brukte vinterbeiteområdene ligger vest for området. På grunn av at det går viktige trekk- og flyttleier gjennom utredningsområdet vurderes dette å ha stor til middels verdi for reindrifta. Den planlagte traséen for nettilknytningen går gjennom et område der reinbeitedistriktet har viktige flyttleier. Anleggsarbeid i perioder når reinen skal beite og flytte seg igjennom disse områdene vil ha middels til store negative konsekvenser for reindrifta. Ved en samlet vurdering av konsekvenser for reindrifta ved etablering av Sjonfjellet vindkraftverk vurderes de negative konsekvensene som middels store (--). Det er særlig plasseringen av enkeltmøller midt i viktige flyttleier som fører til negative konsekvenser. Dersom disse utelates (foreslått som avbøtende tiltak) og reinen delvis vennes til (adapteres) vindmøllene og i stor grad gjenopptar bruken av arealene vil de negative konsekvensene av Sjonfjellet vindmøllepark reduseres til små (-). Det er viktig med god kommunikasjon mellom reinbeitedistriktet og driver av vindkraftverket for å sikre at det tas hensyn til reindrifta innenfor utredningsområdet. Avbøtende tiltak er foreslått.

Abstract

Foreliggende konsekvensutredning knyttet til reindrift ved planlagt vindkraftverk i Fálesrášša,Kvalsund kommune, er en del av en helhetlig konsekvensutredning som er gjennomført på oppdrag fra tiltakshaver Finnmark Kraft AS. Gearretnarga reinbeitedistrikt (nr 21) bruker utredningsområdet som beiteland fra vår, gjennom sommeren og til høsten. Området er også kalvingsland for distriktet. Utredningsområdet har stor til middels stor verdi for reindrifta. Etablering av Fálesrášša vindkraftpark vil ha middels negative konsekvenser for reindrifta, i hovedsak som følge av forventet forstyrrelser på reinen og dermed endret arealbruk som resultat. Utbygger kan ta hensyn til reindrifta ved å unngå aktivitet i området når reinen er særlig sårbar for forstyrrelser (kalvingsperioden). Stengte tilførsels- og internveier for motorisert ferdsel og begrensing av friluftslivsaktiviteter i kalvingsperioden er foreslått somavbøtende tiltak for å redusere de negative konsekvensene for reindrifta.

Abstract

Foreliggende konsekvensutredning knyttet til reindrift ved planlagt vindkraftverk i Kvalsund kommune er en del av en helhetlig konsekvensutredning som er gjennomført på oppdrag fra tiltakshaver Finnmark Fornybare Energiutvikling (FFE). Fálá reinbeitedistrikt (nr 20) som har flyttleier gjennom utredningsområdet. Fiettar reinbeitedistrikt (nr 22) bruker utredningsområdet som beiteland fra vår,gjennom sommeren og til høsten. Området er også kalvingsland for distriktet. Utredningsområdet har stor verdi for reindrifta. Etablering av Kvalsund vindkraftpark vil ha middels store negative konsekvenser for reindrifta, i hovedsak som følge av forventet forstyrrelser på reinen og dermed endret arealbruk som resultat. Utbygger kan ta hensyn til reindrifta ved å unngå aktivitet i området når reinen er særlig sårbar for forstyrrelser (kalvingsperioden).

Abstract

Foreliggende konsekvensutreding knyttet til reindrift ved planlagt vindpark i Sørfjord, Tysfjord kommune er gjort på oppdrag fra tiltakshaver Nordkraft Vind AS. Planområdet til Sørfjorden vindpark ligger innenfor Sörkaitum samebys beiteområde og innenfor Baste samebys konvensjonsområde "Bévgge". Store okserein bruker området som beiteland hele året for uten brunstperioden om høsten. Verdien av utredningsområdet vurderes å ha middels stor verdi for reindrifta. Reinokser er tradisjonelt mindre sårbar for forstyrrelser enn simler. Det er derfor sannsynlig at reinoksene delvis adapteres til anleggsaktiviteten i utrednings­området. De negative konsekvensene for reindrifta ved etablering av Sørfjorden vindmøllepark varierer fra middels til små negative avhengig av i hvilken grad utbygger tar hensyn til reindrifta. Det er viktig med god kommunikasjon mellom samebyene og driver av vindmølleparken for å sikre at det tas hensyn til reindrifta innenfor utredningsområdet. Ved endret arealbruk som følge av klimaendringer eller andre ytre påvirkninger kan utrednings­området få økt verdi for reindrifta ved at det benyttes som kalvingsområde/ sommerbeiter for simler. Ved et slikt scenario vil verdien av utredningsområdet vurderes å ha middels til stor verdi for reindrifta og de negative konsekvensene blir middels store. Avbøtende tiltak er foreslått.