Hopp til hovedinnholdet

Bruk av satellittdata til beitetaksering

Kilden reindriftskart

Foto: nibio.no

NIBIO kan gjøre bruk av satellittdata til taksering av beiteverdier på de ulike sesongbeitene til tamrein. Det finnes per i dag ikke metodikk for kartlegging av vinterbeiter til reinsdyr. I prosjektet Rein Drift har vi i 2019 laget en test av beitekart ved bruk av AR 50-data, der satellittinformasjon benyttes i fjellområdene. Følg arbeidet videre her og les rapporter og resultater fra arbeidet.

Publikasjoner

To document

Abstract

Takseringsmetoden ”overvåkingstakst” ble benyttet på halvøya mellom Utskarpen og Straumbotn i Rana kommune våren 2006 for å kartlegge områdets verdi som vinterbeiter for elgen og få en oversikt over elgens vinterbeiteuttak. Elgbeitetakseringen viste at elgens prioriterte vinterdiett stort sett består av rogn, osp, selje, vier og bjørk. På den sør-vestlige delen av haløya, ut mot Ranfjorden, ble det også registrert betydelige beiteskader på granplantene. Takseringen viser at beitingen på artene rogn, osp og selje har vært så hard at det går utover den årlige produksjonen. Kvistuttaket av bjørk fører ikke til redusert produksjon på lang sikt. Kvistuttaket av vier kan føre til redusert beiteproduksjon på lang sikt. Størrelsen på elgstammen er ikke forenelig med kvalitetsproduksjon av granskog i de mest beitede områdene. Dersom en ønsker å opprettholde produksjonen av vinterbeiteplanter for elgen på lang sikt, bør størrelsen på vinterstammen av elg reduseres noe. I vintre med vanskelige snøforhold bør tiltak som krattrydding og tynning av lauvtrær med over 4 meters høyde kunne øke tilgangen produksjonen av vinterbeite for elgen.