Aktiv SIST OPPDATERT: 09.09.2020
Slutt: des 2021
Start: jan 2017

Optimal nyttegjøring av avfallsressurser vil være uvurderlig i fremtidig bioøkonomi. I denne strategiske instituttsatsningen tar vi sikte på å bidra til fremtidens bioøkonomi ved å skaffe til veie ny kunnskap om bærekraftig bruk av avfallsressurser som gjødsel i landbruket.

Status Pågående
Start- og sluttdato 01.01.2017 - 31.12.2021
Prosjektleder Eva Brod
Divisjon Divisjon for miljø og naturressurser
Avdeling Bioressurser og kretsløpsteknologi
Budsjett for NIBIO inneværende år NOK 3.15 mill
Finansieringskilde Norges forskningsråd (Grant number 194051)

Selv om organiske avfallsressurser kan inneholde store mengder næringsstoffer som kan benyttes til produksjon av nye vekster, blir disse for øyeblikket ikke resirkulert på en effektiv måte.

Avfallsressurser er komplekse materialer som varierer sterkt i sammensetning, kvantitet og kvalitet. Det er flere hindringer som må overvinnes før vi kan få til en effektiv resirkulering av næringsstoffer.

En av disse hindringene er de store geografiske avstandene mellom område med næringsstoffoverskudd og områder som mangler disse. Før vi kan nyttiggjøre oss næringsstoffene i avfallsressursene, må de fraktes dit de trengs.

Mange avfallsressurser inneholder imidlertid store mengder vann, og det fører til kostbar og ikke-bærekraftig transport og vansker knyttet til håndtering og bruk av disse som gjødsel.

I tillegg er kvaliteten på de ulike avfallsressursene som gjødsel ofte ukjent, og det er til hinder for at de kan benyttes på en effektiv og miljøvennlig måte.

Avfallsressurser kan inneholde miljøgifter og patogene mikroorganismer. I det siste har spesielt mikroplast blitt gjenstand for mye oppmerksomhet.

Det er også ukjent i hvilken grad gårdbrukere vil akseptere bruk av avfallsressurser til gjødsel, og resirkulering av næringsstoffer kan føre til flytting av miljøproblemer fra ett område til et annet.

I dette prosjektet ønsker vi å fremskaffe ny kunnskap som kan bidra til å løse disse utfordringene, samt å fremme bærekraftig bruk av organiske avfallsressurser som gjødsel i landbruket.

Prosjektet er inndelt i fem arbeidspakker:

- Arbeidspakke 1: Bærekraftig oppkonsentrering/separering av næringsstoffer

- Arbeidspakke 2: Bruk av organiske avfallsressurser som gjødsel

- Arbeidspakke 3: Mikroplast og andre uønskede elementer

- Arbeidspakke 4: Samfunnsøkonomiske hindringer og beslutningsstøtte

- Arbeidspakke 5 er avsatt til prosjektkoordinering og formidling. Leder for arbeidspakke: Eva Brod

Cristin-prosjekt-ID: 539607

Publikasjoner i prosjektet

Sammendrag

Vi har alle hørt om problemene plast i havet kan føre med seg. Men plast havner også i jord, blant annet via avløpsslam, biogjødsel og fra plastbruk i landbruket. Akkurat hvor mye plast det er snakk om er imidlertid uvisst.

Sammendrag

Vi har alle hørt om problemene plast i havet kan føre med seg. Men plast havner også i jord, blant annet via avløpsslam, biogjødsel og fra plastbruk i landbruket. Akkurat hvor mye plast det er snakk om, er imidlertid uvisst.

Sammendrag

Vi har alle hørt om problemene plast i havet kan føre med seg. Men plast havner også i jord, blant annet via avløpsslam, biogjødsel og fra plastbruk i landbruket. Akkurat hvor mye plast det er snakk om, er imidlertid uvisst.