Hopp til hovedinnholdet

I arbeidspakke 3 tar vi sikte på å utvikle en analytisk metode for å identifisere og kvantifisere ulike plastpolymerer i organisk avfall. Dette vil muliggjøre en rekke undersøkelser om bærekraftig avfallsbehandling og kvalitetsvurdering, samt undersøkelser om transport av og risikoer ved mikroplast og assosierte miljøgifter i terrestriske miljøer.

NIBIO har en TG/DSC/FT-IR/GC-MS som kan benyttes til å kvantifisere plast i avfall.

TG/DSC/FT-IR/GC (termogravimetri/differensiell skanning-kalorimetri /Fourier-Transform infrarød spektroskopi / gasskromatografi-massespektrometri) er en analyselinje der smelteenergien til plast kan måles (gjennom DSC) og benyttes til både kvantifisering og identifisering, og der FT-IR og CG-MS kan benyttes til å kvalifisere resultatene fra DSC-analysene.

Denne metoden, i kombinasjon med forbehandling av prøver der vi fjerner lett nedbrytbart organisk materiale, skal utvikles og implementeres som et verktøy i kvalitetskontroll av organisk avfall som skal gjenbrukes som organisk gjødsel og jordforbedringsmiddel.

Det endelige målet i metodeutviklingen er å kunne kvantifisere mikroplast i virkelige prøver fra biogass-råtnerest, avløpsslam og jord. Dette vil gjøre det mulig å foreta kvalifiserte vurderinger av mulige skadevirkninger av mikroplast i agroøkosystemer.

Det videre arbeidet i arbeidspakke 3 vil fokusere på andre forurensende stoffer som er knyttet til mikroplast (organisk materiale adsorbert til plast), enten de er iboende egenskaper ved plasten eller adsorberes under behandling og kontakt med avfall og jord.

Klikk her for foreløpige resultater fra forskningen vår på identifisering og kvantifisering av (mikro-)plast i organiske avfallsressurser Klikk her for foreløpige resultater fra forskningen vår på nedbrytning av (mikro-)plast i jord og jordforbedringsmidler
Mikroplast.jpg
Foto: Erik J. Joner