Hopp til hovedinnholdet

I denne arbeidspakken vil vi undersøke egnetheten til ulike avfallsressurser som gjødsel i potte- og feltforsøk, og beskrive gjødselkvaliteten ved enkle lab metoder

Våre undersøkelser innbefatter et stort utvalg materialer som allerede er tilgjengelige for gårdbrukere som avfallsbaserte gjødselvarer, f.eks. anaerob råtnerest og kompost basert på matavfall, avløpsslam, struvitt basert på avløpsvann, fiskeslam, husdyrgjødsel osv. (Figur 1)

Oversikt avfall.jpg
Figur 1. Enkelte av produktene som benyttes i forsøkene. Fra øverst til venstre mot høyre: Tørket fiskeslam, biokull fra fiskeslam, separert storfegjødsel. Fra nederst til venstre mot høyre: Tørket flytende fraksjon av separert storfegjødsel, struvitt fra avløpsvann, separert svinegjødsel. Foto: Eva Brod

Vi vil undersøke både nitrogen- og fosforkvaliteten til avfallsressursene gjennom felt- og potteforsøk (Figur 2 og 3).

For nitrogen vil vi også teste i hvilken grad inkubasjonsforsøk, kjemiske ekstraksjonsmetoder og spektrometriske metoder kan benyttes til å forutsi gjødseleffekten til nye gjødselvarer.

For fosfor tar vi sikte på å verifisere tidligere foreslåtte metoder for å forutsi gjødseleffekt ut fra fosforfraksjon som er løselig i 0,5 M NaHCO3 (Olsen P-metoden).

Klikk her for foreløpige resultater fra forskningen vår på nitrogen Klikk her for resultater fra forskningen vår på fosfor

På grunnlag av resultatene ønsker vi å gi forslag til prediksjonsverktøy som kan benyttes i gjødslingsplanlegging i tilfeller der avfallsressurser erstatter mineralgjødselprodukter i landbruket.

Til slutt tar vi sikte på å utvikle veiledende modeller for balansert næringsstofftilførsel med avfallsbaserte gjødselvarer.

Biorest spredd på forsøksareal Foto Annbjørg Øverli Kristoffersen.JPG
Figur 3. Feltforsøk med råtnerest fra biogassreaktor. Photo: Annbjørg Ø. Kristoffersen