Hopp til hovedinnholdet

I arbeidspakke 4 vil vi arbeide med samfunnsøkonomiske utfordringer knyttet til gjenvinning med målsetning om å utarbeide et beslutningsstøtteverktøy for brukere og myndigheter.

Målet for denne arbeidspakken er todelt:

1) Undersøke samfunnsøkonomiske hindringer for etterspørsel og tilbud av avfallsbaserte gjødselprodukter, og

2) utarbeide et rammeverk der vi beskriver og sammenligner avfallsbaserte gjødselprodukter med tanke på kvalitet og miljøvirkninger som et beslutningsstøtteverktøy for brukere og myndigheter.

Bioressurser Anette Tjomsland.jpg
Ulike biologiske ressurser som kan gjenvinnes eller brukes på ulike måter. Fra venstre mot høyre: Separert husdyrgjødsel, biogass-råtnerest, rapsfrø, havalger og fiskeslam. Foto: Anette Tjomsland

Etterspørsel og aksept for avfallsbaserte gjødselprodukter hos gårdbrukere undersøkes gjennom besøk på gårder og intervjuer med strategisk utvalgte brukere og ikke-brukere av avfallsbaserte gjødselprodukter i Akershus og Østfold.

Intervjuene inneholder spørsmål om råtnerest, fiskeslam i pellets, struvitt, separert husdyrgjødsel og avløpsbaserte produkter.

Produsenthindringer undersøkes ved hjelp av kvalitative intervjuer med produsenter og potensielle produsenter av avfallsbaserte gjødselprodukter for slik å identifisere økonomiske, institusjonelle og eventuelt psykologiske hindringer.

Klikk her foreløpige resultater etter de første gårdbrukerintervjuene

Institusjonelle og politiske muligheter og hindringer analyseres ved hjelp av dokumentanalyse for slik å identifisere formålene bak regelverk, lover og politiske virkemidler, i kombinasjon med informantintervjuer med sentrale beslutningstakere og håndhevende myndigheter.

Vi vil også gå ett skritt videre i å undersøke hvordan man kan øke bruken av avfallsbaserte gjødselprodukter gjennom å analysere hvorfor det stadig produseres økende mengder næringsstoffrikt avfall samt undersøke den økende tendensen til å løse miljøproblemer ved hjelp av tekniske løsninger.  

Marked 2 LS Dalen.jpg
Hva er miljøvirkningen av produkter produsert ved hjelp av avfallsbaserte gjødselprodukter? Foto: Lars Sandved Dalen

Videre tar vi sikte på å utvikle et rammeverk der vi beskriver avfallsbaserte gjødselprodukter i lys av potensielle miljøkonsekvenser samt andre kvalitetsparametere, slik at vi kan informere myndigheter og brukere gjennom produktkvalitetsmerking. Dette arbeidet vil starte i januar 2020.

Det vil benyttes kvalitative metoder for å avdekke hva slags informasjon som er relevant for myndighetene, herunder miljøkonsekvensanalyser fra verdikjeden i avfallsbaserte gjødselprodukter.

Resultatene fra tilbuds- og etterspørselsanalysen vil benyttes som grunnlag i utviklingen av retningslinjer for produktmerking til støtte for både myndigheter og brukere.

Miljøkonsekvensene av avfallsbaserte gjødselprodukter vil undersøkes ved hjelp av livssyklusanalyser (LCA) der vi anslår miljøkonsekvensene av utvalgte avfallsbaserte gjødselprodukter.

Resultatene fra miljøkonsekvensanalysene vil være spesielt relevante for myndighetene og kan gi grunnlag for bruk av insentiver, ettersom det gir grunnlag for en rimelig sammenligning av de ulike produktalternativene.

Vi vil også vurdere ulike LCA-verktøy for estimering av miljøkonsekvenser av avfallsbaserte gjødselprodukter.