Biografi

Claire er forsker på NIBIO siden 2013. Hun har en doktorgrad i miljøkjemi og økotoksikologi fra NMBU og en mastergrad i økologi og økotoksikologi fra Universitet i Toulouse (Frankrike).

Claire er opptatt av å forstå hva som skjer med miljøgifter som havner i jord som følge av menneskelig aktivitet (f.eks. ved bruk av avløpsslam, biorest og plantevernmidler i landbruksjord). Hvor fort brytes uønskede stoffer ned i jord? Hoper de seg opp i planter og i jordorganismer (f.eks. meitemark)? Hvor giftige er de for jordlevende organismer og planter og hva er miljøgiftenes effekter?

Arbeidet inkluderer lab- og feltforsøk, bruk av metoder og instrumenter for å spore miljøgifter og deres effekter på jord og jordorganismer, og samarbeid med andre faggrupper (f.eks. organisk og uorganisk kjemi, molekylærbiologi, mikroskopi).

Les mer

Sammendrag

Denne rapporten beskriver alle prosesser som er utarbeidet innenfor datafangst, dataforvaltning, bearbeiding og analyse samt formidling i implementeringsfasen av et nytt jordovervåkingsprogram for jordbruksjord i Norge. Rapporten inneholder detaljerte planer for hvordan jordinformasjon fra ulike indikatorer skal innhentes, analyseres og bearbeides slik at tilstand og endring i jordsmonnet kan overvåkes. Programmet vil danne grunnlaget for landsdekkende jordinformasjon som muliggjør en vurdering av jordsmonnets status og endring for de fem truslene man har identifisert for norsk jordbruksjord: erosjon, jordpakking, tap av organisk materiale, tap av jordbiodiversitet og forurensning.

Sammendrag

By the time they enter soils, engineered nanomaterials (ENM) have undergone physicochemical transformations and may no longer resemble the pristine materials which have been thoroughly investigated during two decades of nanotoxicology research. Is the behavior of environmentally relevant chemical forms of ENM different from that of other metallic species present in soils? Are they more available to soil organisms than their naturally occurring counterparts? The present study aimed at answering these questions, through the use of isotopically enriched ENMs, which could be traced at low concentrations in soil microcosms, despite high natural metallic background. The relevance of the chemical forms was ensured by introducing isotopically enriched 109Ag, 68ZnO and 46TiO2 ENM to a wastewater treatment plant and using the resulting sewage sludge (final sink for most ENM) as amendment in soil microcosms with earthworms. The sludge application rate to soil was similar to that used in agriculture and the experiment lasted for a month. Protocols using inductively coupled plasma mass spectrometry were developed for determination of isotope ratios in complex matrixes, such as soil and organisms. For 109Ag ENM, the dissolved fraction in soil (i.e. the most easily accumulated in organisms) was extremely low and comparable to that of Ag naturally present in soil, and transfer factors to earthworms were similar to those of natural Ag. For 46TiO2 ENM, the transfer to earthworms was negligible, similarly to what was observed for natural Ti. While no difference in behavior and bioavailability was observed between ENM and their naturally occurring counterparts for Ag and Ti, different results were obtained for Zn. The dissolved fraction for 68ZnO ENM was 3-5 times higher than for Zn forms naturally present in soil, and transfer factors to earthworms twice those of natural Zn. Overcoming long-standing challenges related to environmental relevance of chemical forms and concentrations in nanotechnology studies, the approach provides valuable insight into behavior and impacts of environmentally relevant forms of ENM in soils.

Sammendrag

Since the 1950s, the use of plastics in agriculture has helped solving many challenges related to food production, while its persistence and mismanagement has led to the plastic pollution we face today. Soils are no exception and concentrations of polyethylene mulch debris up to 380 kg/ha have been reported in Chinese agricultural soils. A variety of biodegradable plastic products have thus been developed and marketed, with the aim to solve plastic pollution through complete degradation after use. But the environmental conditions for rapid and complete degradation are not always fulfilled, and the risk that biodegradable plastics could also contribute to plastic pollution must be evaluated. In this presentation, we want to share the knowledge gained through research projects on biodegradable plastics in agricultural soil, where we both studied the degradation of biodegradable mulch under Nordic soil conditions, and the fate of other biodegradable plastics in soil amendments such as compost and biogas digestate. A two-year field experiment with biodegradable mulch (PBAT-starch and PBAT-PLA) buried in soil in mesh bags showed that also under colder climatic conditions does degradation occur, involving fragmentation already after 2 months, but that complete degradation may take 3 to 9 years, depending on soil temperature and soil organic matter content (both correlate positively with degradation rate). Accumulation is therefore likely to happen when biodegradable mulch is repeatedly used every year. A full-scale experiment with compostable plastic cups (PLA) at an industrial composting plant, where we followed their fate and conducted metagenomic analysis over 13 weeks, demonstrated the major role played by fungi for a successful degradation of PLA. However, the successful management of biodegradable plastic products largely depends on existing waste management infrastructure. Most biodegradable plastic bags, labelled as compostable and used for food waste collection do not end up in industrial composting plants in Norway, but in biogas production plants. Here, we showed that these plastic bags (Mater-Bi®) are only marginally degraded (maximum 21-33 % mass loss) during biogas production, and likely to end up in biogas digestate and then in agricultural soils, unless digestate is treated to remove plastic residues.

Sammendrag

Since the 1950s, the use of plastics in agriculture has helped solving many challenges related to food production, while its persistence and mismanagement has led to the plastic pollution we face today. Soils are no exception and concentrations of polyethylene mulch debris up to 380 kg/ha have been reported in Chinese agricultural soils. A variety of biodegradable plastic products have thus been developed and marketed, with the aim to solve plastic pollution through complete degradation after use. But the environmental conditions for rapid and complete degradation are not always fulfilled, and the risk that biodegradable plastics could also contribute to plastic pollution must be evaluated. In this presentation, we want to share the knowledge gained through research projects on biodegradable plastics in agricultural soil, where we both studied the degradation of biodegradable mulch under Nordic soil conditions, and the fate of biodegradable plastics in two major soil amendments: compost and biogas digestate. A two-year field experiment with biodegradable mulch (PBAT-starch and PBAT-PLA) buried in soil in mesh bags showed that also under colder climatic conditions does degradation occur, involving fragmentation already after 2 months, but that complete degradation may take 3 to 9 years, depending on soil temperature and soil organic matter content (both correlate positively with degradation rate). Accumulation is therefore likely to happen when biodegradable mulch is repeatedly used every year. A full-scale experiment with compostable plastic cups (PLA) at an industrial composting plant, where we followed their fate and conducted metagenomic analysis over 13 weeks, demonstrated the major role played by fungi for a successful degradation of PLA. However, the successful management of biodegradable plastic products largely depends on existing waste management infrastructure. Most biodegradable plastic bags, labelled as compostable and used for food waste collection do not end up in industrial composting plants in Norway, but in biogas production plants. Here, we showed that these plastic bags (starch-based polymer) are only marginally degraded (maximum 21-33 % mass loss) during biogas production, and likely to end up in biogas digestate and then in agricultural soils, unless digestate is treated to remove plastic residues.

Sammendrag

NIBIO, NORSUS og Norwaste har vært involvert i et forskningsprosjekt finansiert av Handelens Miljøfond, som har tatt for seg bionedbrytbar plast og innsamlingsløsninger for matavfall i Norge. Forskerne fant at bionedbrytbar plast i svært liten grad brytes ned i biogassprosessen. Prosjektet pågikk fra juni 2022, sluttrapporten ble levert i august i år. NIBIO valgte de to mest brukte bionedbrytbare plastposene i Norge, og kjørte laboratorieforsøk der man så på nedbrytningen av disse under anaerob utråtning (biogassprosessen). Det ble først gjort forbehandling med termisk hydrolyse, og siden forsøk under såkalt termofile og mesofile forhold, altså med varmebehandling. – Vi hadde en ganske lang oppholdstid på 22 dager. Det store spørsmålet var om disse posene brytes ned under slike forhold. Det korte svaret er at det skjer i svært liten grad, sier NIBIO-forsker Claire Coutris til Biogassbransjen.no. Posene merket «hjemmekomposterbare» tapte maksimalt 33 prosent av opprinnelig vekt under termofile forhold, 55 grader. De som var markert «komposterbare i industriell kompostering» hadde et vekttap på 14-21 prosent. – Posene er nedbrytbare, men ikke under anaerob utråtning, sier Coutris. – Ved kompostering ved cirka 60 grader skal de bli borte i løpet av 6 måneder. Komposteringsprosesser foregår over mye lenger tid enn prosesser i biogassanlegg. Det var 4 prosent plast i matavfallet, som tilsvarer det man finner i faktisk produksjon, forteller Coutris. – Sannsynligvis vil det være behov for etterbehandling av biorest selv når matavfallet samles inn i bionedbrytbare poser. – Men vil det være noe problem å kjøre bioresten på jordet med bionedbrytbar plast, hvis den uansett brytes ned på sikt? – Disse posene er nedbrytbare under spesifikke forhold. Industriell kompost holder minst 60 grader i minst 4 uker. Jord holder sjelden mer enn 20 grader, og vi kan dermed ikke forvente at plasten brytes ned fort nok til at den ikke vil akkumuleres i jord. Coutris ser for seg videre forsøk hvor man kan bruke plastbitene fra forsøker i landbruksjord for å se hvor raskt de brytes ned under slike forhold.

Sammendrag

Tire wear particles (TWP) are a major source of microplastics that are mainly transported by stormwater from roads to the environment. Their risk has not yet been sufficiently evaluated, mainly because of the lack of suitable analytical methods for identifying and measuring their environmental concentrations. Moreover, TWP are persistent in the environment while their generation is increasing, which calls for action to limit their environmental spread. Conversely, stormwater management solutions are becoming a growing fixture in the road environment for their multipurpose role in controlling peak runoff and reducing pollution. However, knowledge of the effect of stormwater management solutions in removing TWP is limited. The overall goal of this Ph.D. study was to introduce a suitable analytical method for detecting and quantifying TWP in the environment and measuring the actual concentrations of TWP in sediments of stormwater management solutions associated with roads. Three study sites and laboratory experiments were used as data sources for the studies included in this thesis (Papers I–IV). Simultaneous thermal analysis (STA) and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) were used to analyze the samples, and parallel factor analysis (PARAFAC) was used for data analysis. Analysis of variance (ANOVA) and t-tests were used for statistical analysis.

Sammendrag

De siste årene har det kommet en rekke bionedbrytbare plastvarianter, også i Norge. Men hvor nedbrytbar er egentlig denne plasten under norske forhold med relativt lave temperaturer? Brytes den fullstendig ned, eller omdannes den til makro- eller mikroplast i stedet? Gjennom prosjektet DGRADE – Nedbrytning av bionedbrytbar plast i jord og avfallsstrømmer har forskere forsøkt å finne svar på disse spørsmålene. De kan nå slå fast at plasten brytes ned, men kun hvis forholdene ligger til rette for det. Hvis ikke forholdene er gode nok, kan også nedbrytbare plastprodukter bidra til plastforsøpling

Sammendrag

Ny forskning viser at nedbrytbar plast brytes ned under norske forhold, men kun dersom den havner der den skal. Det vil si i industriell kompost eller i et jordmiljø der forholdene ligger til rette for at mikroorganismene kan bryte den ned.

Til dokument

Sammendrag

Bioretention cells are popular stormwater management systems for controlling peak runoff and improving runoff water quality. A case study on a functional large-scale bioretention cell and a laboratory column experiment was conducted to evaluate the concentrations and retention efficiency of bioretention cells towards tire wear particles (TWP). The presence of TWP was observed in all soil fractions (<50 µm, 50–100 µm, 100–500 µm, and >500 µm) of the functional bioretention cell. TWP concentrations were higher (30.9 ± 4.1 mg/g) close to the inlet to the bioretention cell than 5 m away (19.8 ± 2.4 mg/g), demonstrating the influence of the bioretention cell design. The column experiment showed a high retention efficiency of TWP (99.6 ± 0.5%) in engineered soil consisting of sand, silty-sand, and garden waste compost. This study confirmed that bioretention cells built with engineered soil effectively retained TWP > 25 µm in size, demonstrating their potential as control measures along roads.

Til dokument

Sammendrag

Ongoing efforts focus on quantifying plastic pollution and describing and estimating the related magnitude of exposure and impacts on human and environmental health. Data gathered during such work usually follows a receptor perspective. However, Life Cycle Assessment (LCA) represents an emitter perspective. This study examines existing data gathering and reporting approaches for field and laboratory studies on micro- and nanoplastics (MNPs) exposure and effects relevant to LCA data inputs. The outcomes indicate that receptor perspective approaches do not typically provide suitable or sufficiently harmonised data. Improved design is needed in the sampling, testing and recording of results using harmonised, validated and comparable methods, with more comprehensive reporting of relevant data. We propose a three-level set of requirements for data recording and reporting to increase the potential for LCA studies and models to utilise data gathered in receptor-oriented studies. We show for which purpose such data can be used as inputs to LCA, particularly in life cycle impact assessment (LCIA) methods. Implementing these requirements will facilitate proper integration of the potential environmental impacts of plastic losses from human activity (e.g. litter) into LCA. Then, the impacts of plastic emissions can eventually be connected and compared with other environmental issues related to anthropogenic activities.

Til dokument

Sammendrag

Ongoing efforts focus on quantifying plastic pollution and describing and estimating the related magnitude of exposure and impacts on human and environmental health. Data gathered during such work usually follows a receptor perspective. However, Life Cycle Assessment (LCA) represents an emitter perspective. This study examines existing data gathering and reporting approaches for field and laboratory studies on micro- and nanoplastics (MNPs) exposure and effects relevant to LCA data inputs. The outcomes indicate that receptor perspective approaches do not typically provide suitable or sufficiently harmonised data. Improved design is needed in the sampling, testing and recording of results using harmonised, validated and comparable methods, with more comprehensive reporting of relevant data. We propose a three-level set of requirements for data recording and reporting to increase the potential for LCA studies and models to utilise data gathered in receptor-oriented studies. We show for which purpose such data can be used as inputs to LCA, particularly in life cycle impact assessment (LCIA) methods. Implementing these requirements will facilitate proper integration of the potential environmental impacts of plastic losses from human activity (e.g. litter) into LCA. Then, the impacts of plastic emissions can eventually be connected and compared with other environmental issues related to anthropogenic activities.

Til dokument

Sammendrag

Ongoing efforts focus on quantifying plastic pollution and describing and estimating the related magnitude of exposure and impacts on human and environmental health. Data gathered during such work usually follows a receptor perspective. However, Life Cycle Assessment (LCA) represents an emitter perspective. This study examines existing data gathering and reporting approaches for field and laboratory studies on micro- and nanoplastics (MNPs) exposure and effects relevant to LCA data inputs. The outcomes indicate that receptor perspective approaches do not typically provide suitable or sufficiently harmonised data. Improved design is needed in the sampling, testing and recording of results using harmonised, validated and comparable methods, with more comprehensive reporting of relevant data. We propose a three-level set of requirements for data recording and reporting to increase the potential for LCA studies and models to utilise data gathered in receptor-oriented studies. We show for which purpose such data can be used as inputs to LCA, particularly in life cycle impact assessment (LCIA) methods. Implementing these requirements will facilitate proper integration of the potential environmental impacts of plastic losses from human activity (e.g. litter) into LCA. Then, the impacts of plastic emissions can eventually be connected and compared with other environmental issues related to anthropogenic activities.

Til dokument

Sammendrag

Motorsport is known for its high tire wear due to speed, cornering, and high acceleration/deceleration activities. However, studies on the generation of microplastics from racetracks are rare. This study aimed at quantifying microplastics concentrations in topsoil (0–5 cm) along a racetrack. The results showed that rubber materials (RM) and tire reinforcement microplastics (TRMP) were deposited in the soil along the racetrack. Concentrations of the two microplastics were affected by the distance from the edge of the racetrack (highest concentrations within 20 cm from the track) and track alignment (highest concentrations at the start/finish area). In addition, a weak correlation was observed between the concentrations of the two microplastics, suggesting the effect of track alignment on the type of microplastics abraded. The results also showed that coarser microplastics (1000–5000 μm) dominate the size distribution of microplastics along a racetrack. The findings of this study may provide racetrack managers with basic information for designing microplastic-controlling solutions. While additional studies are required to map environmental effects and policy measures, our initial results suggest that motorsport is of concern in terms of microplastics release to the environment.

Til dokument

Sammendrag

Microplastics ending up in nature as a result of end-of-life processes for plastic packaging is a serious environmental concern, and was addressed in the Packnoplast project through sampling at three sites: one biogas facility in Norway and two thermoplastic recycling plants, one in Norway and one in The Netherlands. The amounts of microplastics ending up in soil from biogas digestate was estimated to represent 0.4-2 mg/kg soil per year if 6 t/daa of biogas digestate is used as fertilizer. Food packaging is estimated to represent 75% of this. The amounts of microplastics measured are significant, but too small to affect soil properties even on a time-scale of decades. The risk of adverse effects on soil quality, plant growth or soil organisms seem very low at the current predicted rates of plastic inputs to soil. Since plastics are virtually non-degradable, they are still prone to accumulate in soil, and waste streams recycled to soil need to address and prevent plastic contamination even better than today. Thermoplastic recycling plants are handling large amounts of plastic, and during processes in the plant, microplastics are generated. Concentrations of microplastic particles varied from 7 to 51 particles per lite rin the effluent water from the two plants. Discharges of effluent water are often through the sewer system and/or into a water body. Today regulations regarding discharges of microplastics are missing. Sand filter treatment of the effluent water was a promising treatment technique to remove the microplastics. Background concentrations of microplastics, comparable to pristine areas, were found in blue mussels sampled outside the thermoplastic recycling plant in Norway. Knowledge about the risk imposed by microplastics to the aquatic environment is today not known.

Sammendrag

Søkelyset på utfordringene med plast og forsøplingsproblematikken har sammen med nye krav og forbud fra EU, ført til at mange produsenter ønsker seg gode alternativer til fossil plast. Et resultat av dette er at stadig flere velger bionedbrytbar plast i emballasje eller som alternativ i landbruket. Men hva skjer med den bionedbrytbare plasten? Enten ute på jordet eller i kommunale biokomposteringsanlegg. Blir den brutt ned? Det er noe Grønt Punkt Norge ønsker bedre svar på. Derfor har vi vært initiativtaker til et 3-årig prosjekt hvor NIBIO skal forske på dette. Prosjektet er nå halvveis og onsdag 24. mars vil forsker Claire Coutris fra NIBIO dele noen foreløpige resultater.

Til dokument

Sammendrag

Plastic pollution is a widespread environmental problem that is currently one of the most discussed issues by scientists, policymakers and society at large. The potential ecotoxicological effects of plastic particles in a wide range of organisms have been investigated in a growing number of exposure studies over the past years. Nonetheless, many questions still remain regarding the overall effects of microplastics and nanoplastics on organisms from different ecosystem compartments, as well as the underlying mechanisms behind the observed toxicity. This chapter provides a comprehensive literature review on the ecotoxicological impacts of microplastics and nanoplastics in terrestrial and aquatic organisms in the context of particle characteristics, interactive toxicological effects, taxonomic gradients and with a focus on synergies with associated chemicals. Overall, a total of 220 references were reviewed for their fulfilment of specific quality criteria (e.g. experimental design, particle characteristics, ecotoxicological endpoints and findings), after which 175 were included in our assessment. The analysis of the reviewed studies revealed that organisms’ responses were overall influenced by the physicochemical heterogeneity of the plastic particles used, for which distinct differences were attributed to polymer type, size, morphology and surface alterations. On the other hand, little attention has been paid to the role of additive chemicals in the overall toxicity. There is still little consistency regarding the biological impacts posed by plastic particles, with observed ecotoxicological effects being highly dependent on the environmental compartment assessed and specific morphological, physiological and behavioural traits of the species used. Nonetheless, evidence exists of impacts across successive levels of biological organization, covering effects from the subcellular level up to the ecosystem level. This review presents the important research gaps concerning the ecotoxicological impacts of plastic particles in different taxonomical groups, as well as recommendations on future research priorities needed to better understand the ecological risks of plastic particles in terrestrial and aquatic environments.

Sammendrag

The production, diversity and use of engineered nanomaterials (ENMs) increases globally as the market and number of applications for ENM expands. Silver (Ag), zinc (Zn) and titanium dioxide (TiO2) ENMs are among the most widely used in industrial processes and consumer products leading to increased releases to wastewater treatment plants (WWTP) from domestic and industrial sources. Material flow analyses suggest that landfills or agricultural soils and sediments are the main receiving compartments for ENM, depending on the application and ENM type. However, knowledge on the fate and transformation of ENMs in WWTP biosolids following their use as fertilizer on agricultural land, their impacts on soil and sediment ecosystems released through run-off after land-application are only poorly understood. ENTRANS aims to improve the understanding of the behavior and physicochemical transformation processes impacting ENM in different environmental media (wastewater, biosolids, soil, sediment) and how this transformation influences ENM bioavailability, bioaccumulation and toxicity in organisms from receiving environments considered to be the final sinks for ENMs, soil and sediments. The ENTRANS project will follow and characterize the physicochemical transformation of ENMs in WWTP and environmental compartments. Using isotopically labelled Ag, Zn and TiO2 ENMs, the transformation and further impact of these particles, including bioavailability, bioaccumulation, biodistribution and toxicity, will be tracked and studied using relevant in vitro and in vivo models to provide a better understanding of the link between transformation, uptake and observed toxicity. Existing guidelines will be improved to incorporate environmentally relevant exposures and toxicity endpoints of regulatory relevance and novel bioassays will be developed focusing on immune and stress responses. The transformation processes, exposure and uptake, biodistribution and toxicity data will be carefully generated so that the obtained results can be integrated into computational fate and exposure models and a risk assessment can be performed.

Til dokument

Sammendrag

While tire wear and tear is known to be a major source of microplastics in the environment, its monitoring is still hampered by the lack of analytical methods able to provide concentrations in environmental matrices. Tirewear particles (TWP) present in road runoff enter the drainage system through gully pots, built to prevent sediment deposition in the drainage system, and eventually protect downstream receiving waters. The aim of this study was to detect and quantify TWP in gully pot sediments, by using a novel method combining Simultaneous Thermal Analysis (STA), Fourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopy and Parallel Factor Analysis (PARAFAC). The method was applied to samples from five sites in Southern Norway, characterized by different traffic densities and patterns. The method involved no sample pretreatment, the whole sediment samplewas submitted to thermal decomposition in STA, and gases generated during pyrolysis were continuously transferred to FTIR. The FTIR data were arranged in a trilinearmulti-way dataset (samples × IR spectra wavenumber × pyrolysis temperature) and then analyzed by PARAFAC. The results showed that TWP concentrations in gully pots varied greatly across sites, ranging frombelow1 mgTWP/g sediment in streetswith the lowest traffic densities, to 150 mgTWP/g sediment at themost trafficked study site. The results also indicated that other traffic conditions, such as driving patterns influence TWP concentrations. Finally, by enabling quantification of TWP in gully pot sediments, the approach presented here supports environmental monitoring of TWP and safe disposal of gully pot sediments, which is critical for environmental pollution management.

Sammendrag

Remediation using nanoparticles depends on proper documentation of safety aspects, one of which is their ecotoxicology. Ecotoxicology of nanoparticles has some special features: while traditional ecotoxicology aims at measuring possible negative effects of more or less soluble chemicals or dissolved elements, nanoecotoxicology aims at measuring the toxicity of particles, and its main focus is on effects that are unique to nano-sized particles, as compared to larger particles or solutes. One of the main challenges when testing the ecotoxicity of nanoparticles lies in maintaining stable and reproducible exposure conditions, and adapt these to selected test organisms and endpoints. Another challenge is to use test media that are relevant to the matrices to be treated. Testing of nanoparticles used for remediation, particularly red-ox-active Fe-based nanoparticles, should also make sure to exclude confounding effects of altered red-ox potential which are not nanoparticle-specific. Yet another unique aspect of nanoparticles used for remediation is considerations of ageing of nanoparticles in soil or water, leading to reduced toxicity over field-relevant time scales. This review discusses these and other aspects of how to design and interpret appropriate tests and use these in hazard descriptions for subsequent risk assessments.

Sammendrag

There is an increasing interest in plastics, both as a resource and as a pollutant. In Europe, 25.8 million tons of plastic waste are generated each year, and their effects on climate, economy, human and environmental health are major challenges that society needs to address. Although a lot of emphasis is placed on recycling, the use of recycled plastics is still low in the EU. In this context, climate change and environmental concerns have boosted the development of various types of biodegradable plastics. The use of biodegradable plastics spans from disposable containers for food/drink, serviceware and wipes, via waste bags for organic waste collected for biogas production, to agricultural films used to cover soil during vegetable production. However, biodegradable plastics are rarely degraded so quickly and completely that the products disappear in nature, and the label may encourage people think otherwise, enhancing littering. The aim of our study was to describe the fate of biodegradable materials and products during waste treatment, and more specifically during composting. How long does it take these materials to degrade? What are the conditions for degradation, and ultimately, for obtaining plastic-free compost products? To answer these questions, we selected relevant materials, including compostable serviceware, biodegradable plastic bags used for organic waste collection, and biodegradable agricultural mulch films. Composting experiments were performed both at lab-scale (1.5 L containers with externally applied heating) and larger scale (in 140 L insulated compost tumblers, with natural heating from the composting processes, continuously monitored). The endpoints studied were recovery, mass loss, changes in morphology and composition, and microbial analysis of the various composts. In addition, we assessed the applicability of chemical digestion methods used for sample pretreatment of environmental samples containing conventional plastics to biodegradable plastics. Biodegradable plastics is an umbrella term covering materials with diverse polymeric compositions and thus material properties. This was well demonstrated by our selected materials, which displayed distinct degradation behaviors under similar controlled conditions. The time-course of degradation during composting will be presented for all selected materials, together with the main parameters influencing their degradation rates. In addition, some methodological challenges in this research field will be discussed. Finally, experience from a municipal composting facility receiving biodegradable plastic waste will also be presented to put our laboratory-based results into perspective.

Sammendrag

Stadig flere bønder bytter ut tradisjonell landbruksplast med bionedbrytbar plastfilm som kan freses rett ned i jorda etter bruk. Nå er forskere i gang med å undersøke hvor nedbrytbar den faktisk er under norske forhold.

Sammendrag

The majority of nanomaterials (NMs) used in commercial applications are likely to enter the wastewater stream and reach wastewater treatment plants (WWTP). Studies have shown high association of NMs with sewage sludge therefore soils can be a sink for NM pollution making terrestrial organisms vulnerable. NMs undergo transformations in different environmental matrices leading to altered behaviour, bioavailability and subsequent toxicity that can differ from the pristinepristine material. The NM transformation and the potential hazard they pose in these compartments are poorly understood. The aim of the study was to elucidate (i) the behaviour of Ag and TiO2 NMs in sewage sludge and sludge amended-soil and (ii) the subsequent effects of transformed NMs on the coelomocytes of the earthworm E. fetida.Spherical polyvinylpyrrolidone (PVP)-coated Ag nanoparticles (Ag NPs, 25 nm) and uncoated TiO2 NPs (anatase, 5 nm primary size, NM-101,JRC) were used in this study. Two types of sludge were used for the exposures, one from a municipal WWTP (Oslo, Norway), and another from a lab-scale WWTP simulating biological wastewater treatment processes continuously dosed during 5 weeks with well-characterised Ag and TiO2 NPs. Earthworms (adults E. fetida) were exposed to LUFA 2.2 soil amended with sewage sludge at two application rates: 20 t ha-1 (maximum recommended application rate in Europe), and 3 times this application rate, i.e. 60 t ha-1 (worst-case scenario). After 12 and 39 days, coelomocytes were isolated from exposed earthworms, and effects on cell population, metabolic activity, lysosomal integrity and reactive oxygen species (ROS) formation were assessed. Characterization of NMs in the sludge amended-soil and soil elutriates, in whole earthworms and coelomocytes isolated from exposed earthworms, was carried out at the beginning (day 0), during (day 12) and the end (day 39) of the exposure period, using inductively coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS) and single-particle (sp)-ICP-MS. Dose and exposure time-dependent effects were observed, with an alteration in the cell composition of coelomocytes, increase in ROS formation and decrease in lysosomal membrane integrity being more pronounced at the highest exposure concentration. The importance of taking NM transformation into account and the sensitivity of the E. fetida coelomocytes as a model to study the effects of transformed NMs in vitro are discussed.

Til dokument

Sammendrag

The current study provides an in vivo analysis of the production of reactive oxygen species (ROS) and oxidative stress in the nematode Caenorhabditis elegans following exposure to EU reference silver nanoparticles NM300K and AgNO3. Induction of antioxidant defenses was measured through the application of a SOD-1 reporter, and the HyPer and GRX biosensor strains to monitor changes in the cellular redox state. Both forms of Ag resulted in an increase in sod-1 expression, elevated H2O2 levels and an imbalance in the cellular GSSG/GSH redox status. Microscopy analysis of the strains revealed that AgNO3 induced ROS-related effects in multiple tissues, including the pharynx, intestinal cells and muscle tissues. In contrast, NM300K resulted in localized ROS production and oxidative stress, specifically in tissues surrounding the intestinal lumen. This indicates that Ag from AgNO3 exposure was readily transported across the whole body, while Ag or ROS from NM300K exposure was predominantly confined within the luminal tissues. Concentrations resulting in an increase in ROS production and changes in GSSG/GSH ratio were in line with the levels associated with observed physiological toxic effects. However, sod-1 was not induced at the lowest Ag concentrations, although reprotoxicity was seen at these levels. While both forms of Ag caused oxidative stress, impaired development, and reprotoxicity, the results suggest different involvement of ROS production to the toxic effects of AgNO3 versus NM300K.

Sammendrag

Mikroplast hoper seg opp i matjord. Ingen vet hvor mye det er av den, og det finnes ikke teknologi som kan stoppe den helt. Forsker Claire Coutris på Nibio har sett på forskning på plast over hele verden. Plasten i havet har fått mye oppmerksomhet, men problemet er stort i matjord, også. Siden 1950-tallet er det produsert 8,3 milliarder tonn plast i verden. Mesteparten av den har havnet enten i naturen eller på fyllinga. Mikroplasten – partikler som er mindre enn fem millimeter store – kommer i jorda blant annet når bonden gjødsler. Når matavfall blir til biogass, så blir det igjen det som kalles «biorest». Den kan brukes som god og næringsrik gjødsel. Anleggene bruker separasjonsteknologi for å ta ut fremmedelementer i matavfallet, som glass, plast og metall. Likevel skjer det at mindre plastfragmenter fra matemballasje og annen feilsortert søppel følger med i bioresten.

Sammendrag

Resirkulering av organisk avfall er et prioritert tema innen sektorene landbruk, klima og avfall, og skal bidra til at organisk materiale og næringsstoffer føres tilbake til jord. Dette kan motvirke en langsiktig trend der moldinnholdet i matjorda gradvis blir lavere, noe som ser ut til å bli et økende problem i forbindelse med klimaendringer og økende behov for mat. Tilbakeføring av næringsstoffene i organisk avfall skal på sin side bidra til å redusere behovet for mineralgjødsel, og dermed minske behovet for energikrevende gjødselproduksjon og uttømming av begrensete ressurser av mineralsk fosfat.

Sammendrag

Organic industrial and household waste is increasingly used in biogas plants to produce bioenergy, generating at the same time extensive amounts of organic residues, called biogas digestates. While agricultural soils can benefit from the organic matter and nutrients, in particular nitrogen and phosphorus, contained in biogas digestates, we need to assess the environmental and health risks associated to the undesirable substances that may come along. Among those, only a few are covered by actual regulations. For instance, the quantity of plastic materials below 4 mm in biogas digestate is currently not limited to any threshold, despite its likely occurrence in organic waste (waste bag remains and wrong waste sorting) and persistence in the environment. The aim of our study was identify and quantify plastic materials in digestates from Norwegian biogas plants, that are using various types of organic waste sources (e.g. sewage sludge, food waste, animal manure). In addition, a lab-scale experiment was set up to assess the physical and chemical transformations undergone during biogas processes by plastic materials commonly found in digestates. The methods used in our study included simultaneous thermal analysis coupled to Fourier transform-Infrared spectroscopy (for analysis of polymer composition), scanning electron microscopy (for assessment of physical transformations), and a range of physical and chemical extractions for recovering plastic materials from biogas digestates. While all digestates complied with current regulations, plastic particles with a size of 0.2-3 mm made up to 1% (on dry mass basis) of the samples analyzed. Analysis of the polymeric composition of the recovered plastic fragments confirmed that they originated both from the waste bags themselves (shredded during the first steps of waste handling) and from wrong waste sorting. In addition, the lab-scale biogas treatment was shown to considerably change the structure of the studied plastic materials, illustrating a pathway for the formation of secondary microplastics. Some analytical challenges linked to the size and aging of the plastic materials, as well as the complex composition of the digestates, will be discussed. From a broader perspective, a few options will be presented to address the presence of plastic materials in biogas digestates, and thereby minimize the risk associated to their use as soil amendment.

Til dokument

Sammendrag

In this study, the effects of aged Ag and TiO2 nanoparticles (NPs), individually and as a mixture, in wastewater relative to their pristine counterparts on the development of the copepod nauplii (Tisbe battagliai) were investigated. NP behavior in synthetic wastewater and seawater was characterized during aging and exposure. A delayed development and subsequent mortality were observed after 6 days of exposure to aged Ag NPs, with a twofold decrease in EC50 (316 μg/L) compared to pristine NPs (EC50 640 μg/L) despite the similar dissolved Ag concentrations measured for aged and pristine Ag NPs (441 and 378 μg/L, respectively). In coexposures with TiO2 NPs, higher dissolved Ag levels were measured for aged NPs (238.3 μg/L) relative to pristine NPs (98.57 μg/L). Coexposure resulted in a slight decrease (15%) in the Ag NP EC50 (270 μg/L) with a 1.9-fold increase in the Ag NP retained within the organisms after depuration (2.82% retention) compared to Ag NP single exposures as measured with sp-ICP− MS, suggesting that the particles are still bioavailable despite the heteroaggregation observed between Ag, Ti NPs, and wastewater components. This study shows that the presence of TiO2 NPs can affect the stability and toxicity of Ag NPs in complex media that cannot be predicted solely based on ionic, total, or nanoparticulate concentrations, and the need for studying NP interactions in more complex matrices is highlighted.

Til dokument

Sammendrag

Plastics in terrestrial ecosystems negatively affect their functioning by altering physical properties and disturbing soil microorganisms. The same could be true for biodegradable plastics entering nature through incomplete degradation in composting plants, and their subsequent application to soil in fertilizer substrate. So far, no standard analysis protocol for biodegradable plastic degradation exist. This Master's thesis has focused on developing methods for the analysis of biodegradable plastic degradation in a compost matrix and lays a foundation which later research can be built upon. Fenton's reagent and hydrogen peroxide were tested as a sample up-concentrating pre-treatment of an organic matter matrix containing biodegradable microplastics. The degradation of four different biodegradable plastics in nylon bags in a compost tumbler and a compost oven incubation were assessed. Samples for pH and phospholipid fatty acids (PLFA) of different treatments were collected to compare their development and interchangeability. Fenton's reagent was the better suited up-concentrating pre-treatment for samples with some uncertainty remaining. Assessing the biodegradable plastic degradation indicated an incomplete process in home composts and (Norwegian) composting plants. pH values coarsely reflected the composting conditions and suggested interchangeability of most treatments. Analysis of pH together with PLFA results would have been optimal, but could not be accomplished as the COVID-19 epidemic hindered the PLFA analysis. While some uncertainties in the developed methods remain, it can be concluded that a basis for establishing biodegradable plastic degradation analysis was created. Subsequent research should continue their development to assess whether biodegradable plastic remains from composting plants contribute to the accumulation of plastics in terrestrial ecosystems.

Sammendrag

Jord er et fantastisk materiale og basis for all plantevekst, nedbryting og resirkulering av organisk materiale, rensing av vann, og en rekke andre såkalte økosystemtjenester. I tillegg er jord levested for et enormt mangfold av liv som er grunnlaget for at jord beholder kvaliteten og fruktbarheten sin over tid. I anledning FNs internasjonale dag for jord den 5/12 arrangerer Jordforeningen et frokostmøte kl 8-9 i kafeen på på Vitenparken på Ås/NMBU der forskerne Claire Coutris og Erik Joner samtaler om hva som lever i jord, og hvordan jordorganismene sørger for å opprettholde jordas kvalitet og fruktbarhet. Vi tar deg fra Charles Darwins aller siste verk «The formation of vegetable mould through the action of worms ” fra 1881 til det vi i dag vet om livet i jorda, fra skrukketroll til sopp og bakterier.

Sammendrag

Vi har alle hørt om problemene plast i havet kan føre med seg. Men plast havner også i jord, blant annet via avløpsslam, biogjødsel og fra plastbruk i landbruket. Akkurat hvor mye plast det er snakk om, er imidlertid uvisst.

Sammendrag

Vi har alle hørt om problemene plast i havet kan føre med seg. Men plast havner også i jord, blant annet via avløpsslam, biogjødsel og fra plastbruk i landbruket. Akkurat hvor mye plast det er snakk om, er imidlertid uvisst.

Sammendrag

Vi har alle hørt om problemene plast i havet kan føre med seg. Men plast havner også i jord, blant annet via avløpsslam, biogjødsel og fra plastbruk i landbruket. Akkurat hvor mye plast det er snakk om er imidlertid uvisst.

Sammendrag

We investigated dissipation, earthworm and plant accumulation of organic contaminants in soil amended with three types of sewage sludge in the presence and absence of plants. After 3 months, soil, plants and earthworms were analyzed for their content of organic contaminants. The results showed that the presence of plant roots did not affect dissipation rates, except for galaxolide. Transfer of galaxolide and triclosan to earthworms was significant, with transfer factors of 10–60 for galaxolide and 140–620 for triclosan in the presence of plants. In the absence of plants, transfer factors were 2–9 times higher. The reduced transfer to worms in the presence of plants was most likely due to roots serving as an alternative food source. Nonylphenol monoethoxylate rapidly dissipated in soil, but initial exposure resulted in uptake in worms, which was detected even 3 months after sewage sludge application. These values were higher than the soil concentration at the start of the exposure period. This indicates that a chemical's short half-life in soil is no guarantee that it poses a minimal environmental risk, as even short-term exposure may cause bioaccumulation and risks for chronic or even transgenerational effects.

Til dokument

Sammendrag

Using Caenorhabditis elegans as a model organism, this study addresses the potential linkage between toxicity of NM300K Ag nanoparticles (AgNPs), their particle size distribution and the presence of dissolved Ag in the test media. Of the three endpoints assessed (growth, fertility and reproduction), reproduction was the most sensitive, with 50% effect concentration (EC50) ranging from 0.26-0.84 mg Ag L-1 and 0.08-0.11 mg Ag L-1 for NM300K and AgNO3, respectively. Silver uptake by C. elegans was similar for both forms of Ag, while bioaccumulation was higher in AgNO3 exposure. The observed differences in toxicity between NM300K and AgNO3 did not correlate to bioaccumulated Ag, which suggests the toxicity to be a function of the type of exposing agent (AgNPs vs AgNO3) and their mode of action. Before addition of the food source, E. coli, size fractionation revealed that dissolved Ag comprised 13-90 % and 4-8 % of total Ag in the AgNO3 and NM300K treatments, respectively. No dissolved Ag was detectable in the actual test media, due to immediate Ag adsorption to bacteria. Results from the current study highlight that information on behavior and characterization of exposure conditions is essential for nanotoxicity studies.

Sammendrag

The majority of nanomaterials (NMs) used in industrial and commercial applications are likely to enter the wastewater stream and reach wastewater treatment plants (WWTPs). In Oslo, Norway, the WWTPs receive both municipal and industrial wastewater. The treated effluents are discharged to aquatic recipients and the stabilised sludges are applied on agricultural land, however, the transformation of the particles and the potential hazard they pose in these compartments are poorly understood. The overall goal of this study was to elucidate the behavior of Ag and TiO2 NPs during biological wastewater treatment, and investigate the subsequent effects of transformed particles present in the effluent and sludge relative to their pristine counterparts. A laboratory-scale wastewater treatment system was established and combined with a battery of ecotoxicological assays and characterization techniques. The system was based on activated sludge treatment with a pre-denitrification system and fed with synthetic wastewater spiked daily with 10 µg Ag NPs/L (PVP coated, 25 nm, nanoComposix) and 100 µg TiO2 NPs/L (5 nm, NM-101, JRC) over a period of 5 weeks. Samples from all reactors, including the effluent, were collected weekly and analyzed by sequential filtration and inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) to determine the NP fractionation and partitioning. Transmission electron microscopy and single particle ICP-MS were performed on selected samples. The effects of transformed particles present in the effluents were assessed using a battery of bioassays including freshwater and marine algae (growth inhibition, reactive oxygen species -ROS- formation), crustaceans and in vitro models of relevance for NP toxicity assessment (RTgill-W1 cell line, metabolic activity, epithelial integrity, ROS formation, gene expression). The effects of the aged particles through biosolids application were evaluated using coelomocytes, primary cells involved in immune defense mechanisms, isolated from the exposed earthworms Eisenia fetida. The observed effects were organism-dependent, with bottom feeding organisms and algae being more sensitive. The in vitro models offered a useful tool for the assessment of environmental samples. Through a relevant exposure scenario, this study adds useful pieces to our still fragmentary understanding of the environmental fate of weathered NPs.

Sammendrag

The increase in production and use of Ag and TiO2 nanomaterials has led to their release in wastewater streams and subsequently in the environment. Nanoparticles (NPs) can undergo transformations in environmental media such as wastewaters leading to an alteration in behavior, bioavailability and toxicity that may differ from their pristine counterparts and make predictions challenging. In this context, the overall goal of the study was to elucidate (i) the behavior and transformation of Ag and TiO2 NPs in realistic matrices such as wastewater effluents and activated sludge and (ii) the subsequent effects of transformed particles in comparison to their pristine counterparts. In this study, a laboratory-scale wastewater treatment system was established and combined with a battery of ecotoxicological assays and characterization techniques. The system contained activated sludge and was operated as a pre-denitrification system fed with synthetic wastewater spiked daily with 10 µg Ag NPs/L (PVP coated, 25 nm, nanoComposix) and 100 µg TiO2 NPs/L (nominal primary size of 5 nm, NM-101, JRC) over a period of 5 weeks. During that period the effluents were collected weekly and the excess sludge was stored for the evaluation of terrestrial toxicity. Samples from all reactors and effluents were collected weekly and analyzed by sequential filtration and ICP-MS to determine the partitioning of NPs and their transformation products. Transmission electron microscopy and sp-ICP-MS were performed on selected samples. The effects of aged particles were assessed using a battery of bioassays including freshwater and marine algae (growth inhibition and reactive oxygen species -ROS- formation), crustaceans, as well as in vitro models of relevance for NP toxicity assessement (RTgill-W1 cell line, effects on metabolic activity, epithelial integrity, ROS formation, gene expression). The extent of the observed effects was dependent on the organism exposed, with bottom feeding organisms and algae being more sensitive, while the in vitro model was a good tool for environmental samples. Furthermore, the biosolids generated from the lab-scale continuous system were used in terrestrial microcosm experiments, giving insight into the fate and potential accumulation in a model terrestrial system. Experimental data generated from the continuous-flow operation of the activated sludge system and the targeted batch experiments will be used to model the fate and the removal of NPs.

Sammendrag

Antallet kunstgressbaner har økt kraftig i Norge de siste 15 årene, og det finnes per i dag 1750 kunstgressbaner i Norge. De oppmalte bildekkene og andre typer granulat fra nyprodusert industrigummi som brukes på kunstgressbaner er nå ansett som en av de største landbaserte kildene til mikroplast. Det viser seg at selv en godt driftet bane sprer granulatet i det ytre miljøet, spesielt baner med vinterdrift. I Vannområde Indre Oslofjord Vest tilsvarer dette mer enn 100 tonn granulat per år, som slippes ut i naturen. Vannområdet ba NIBIO om å ta jordprøver rundt tre av disse fotballbanene med vinterdrift for å bekrefte utlekking fra banene. Jordprøver viste at store mengder – opp til flere kg per kvadratmeter – finnes i nærheten av kunstgressbanene, og analysen av granulatet med simultan termisk analyse og Fourier-transformert infrarød spektroskopi ga oss innsyn i den kjemiske sammensetning av disse granulatpartiklene. Dette blir presentert i foredraget, samt tiltak som kan iverksettes for å redusere tap av granulat rundt kunstgressbaner.

Til dokument

Sammendrag

Understanding how toxic contaminants affect wildlife species at various levels of biological organization (subcellular, histological, physiological, organism, and population levels) is a major research goal in both ecotoxicology and radioecology. A mechanistic understanding of the links between different observed perturbations is necessary to predict the consequences for survival, growth, and reproduction, which are critical for population dynamics. In this context, experimental and modeling studies were conducted using the nematode Caenorhabditis elegans. A chronic exposure to external gamma radiation was conducted under controlled conditions. Results showed that somatic growth and reproduction were reduced with increasing dose rate. Modeling was used to investigate whether radiation effects might be assessed using a mechanistic model based upon the dynamic energy budget (DEB) theory. A DEB theory in toxicology (DEB-tox), specially adapted to the case of gamma radiation, was developed. Modelling results demonstrated the suitability of DEB-tox for the analysis of radiotoxicity and suggested that external gamma radiation predominantly induced a direct reduction in reproductive capacity in C. elegans and produced an increase in costs for growth and maturation, resulting in a delay in growth and spawning observed at the highest tested dose rate.

Sammendrag

The major fraction of engineered nanomaterials (ENMs) released in the environment are transiting through wastewater treatment plants (WWTPs). How do the microorganisms responsible for the removal of nitrogen in WWTPs react when exposed to wastewater-borne ENMs? We investigated the potential for Ag and TiO2 nanoparticles (and their transformation products) to cause a decrease in the operational efficiency of WWTPs, more specifically on nitrogen removal by denitrification. To gain a mechanistic understanding of the potential effects of Ag and TiO2 NPs on denitrifying bacteria, we exposed pure cultures of bacteria isolated from activated sludge to various concentrations of NPs, and monitored gas kinetics during the transition from oxic to anoxic respiration. We also conducted similar exposure experiments on indigenous bacterial communities present in actively operating WWTPs. Results obtained with suspended and biofilm associated microorganisms will be presented, in order to complement eco-physiological studies on single organisms.

Sammendrag

Sewage sludge is an important amendment that enriches soils with organic matter and provides plants with nutrients such asnitrogenandphosphorus.However,knowledgeonthe fateandeffectsof organic pollutants presentin the sludge on soilorganisms is limited.In the present study, the uptake of triclosan, galaxolide, and tonalide in the earthworm Dendrobaena veneta was measured 1 wk afteramendment of agricultural soil with sewage sludge, while elimination kinetics were assessed over a 21-d period after transferring worms toclean soil. After 1-wk exposure, earthworms had accumulated 2.6  0.6 mgg1galaxolide, 0.04  0.02 mgg1tonalide, and0.6  0.2 mgg1triclosan. Both synthetic musks were efficiently excreted and below the limit of quantification after 3 and 14 d ofdepuration for tonalide and galaxolide, respectively. Triclosan concentrations, on the other hand, did not decrease significantly over thedepuration period, which may lead to the transfer of triclosan in the food web.

Sammendrag

Nonylphenols (NP) are a group of alkylphenols, formed upon degradation of nonylphenol ethoxylates such as nonylphenol monoethoxylate (NP1EO) or nonylphenol diethoxylate (NP2EO), which have been broadly used as non-ionic surfactants. Both NP and their ethoxylates are often present in the sewage, despite being banned and substituted by less toxic alcohol ethoxylates in many countries. There is a number of degradation studies of nonylphenol in the soil environment, but there is a lack of understanding on how plants and soil organisms such as earthworms can affect the degradation. In our study, we investigated the degradation of 4-nonylphenol (4-NP) in a mineral field soil in the presence of barley (Hordeum vulgare) and earthworms (Aporrectodea caliginosa). Soil was spiked with 4-NP at a concentration of 12.5 mg kg-1 d.w. soil. Results showed that the degradation of 4-NP in soil was rapid during the 28 days after spiking, with remaining concentration of 0.397 mg kg-1 d.w. soil on day 28. Degradation was much slower between days 28 and 120, with a remaining concentration of 0.214 mg kg-1 d.w. soil on day 120. No significant difference in the degradation of 4-NP in the presence of either plants or worms was observed, but sampling after 28 days of exposure revealed transfer of 4-NP to worms (worm tissue concentration = 0.79 μg g-1), which increased with time (1.66 μg g-1 after 120 d). The calculated transfer factor after 28 (TF28) and 120 days (TF120) was 0.07 and 0.13 respectively. No toxicity or accumulation in plants was observed at the concentration tested herein. Concentration of 4-NP in the rhizosphere was not statistically different from that in the bulk soil.

Sammendrag

Remediation of soil and groundwater has been attempted using various iron based nanoparticles during more than a decade, but the technology has not been adopted as widely as expected. This is partly due to ongoing work on optimization of the nanoparticles used, as well as their coatings, injection parameters and correct choice of particles according to the pollutants to be treated. Another aspect that has hampered large scale adoption or even testing is the lack of knowledge on possible negative effects of what is perceived a large scale spreading of reactive nanoparticles into the environment. This may potentially cause harm to humans and the environment, including organisms living in soil and neighboring streams, rivers and lakes. Two years ago, the EU project NanoRem (Taking Nanotechnological Remediation Processes from Lab Scale to End User Applications for the Restoration of a Clean Environment) started a considerable effort in valorizing nanoremediation, and as part of this testing the potential toxicity of particles used and developed during the project. After two years, seven different types of nanoparticles have been tested with a range of standardized and non-standardized tests adapted to nanotoxicological assessments, and results show that most particles are non-toxic at environmentally relevant concentrations (<100 mg/kg or mg/L). In some cases, however, iron nanoparticles have shown toxicity at far lower concentrations, and these effects have not been caused by competition for electron acceptors, as often observed when highly reductive chemicals are tested for biological effects. An overview of the tests used and results obtained will be presented. Also, our strategy for field testing and early results from polluted fields injected with different nanoparticles will be discussed to make some preliminary conclusions on the overall benefit of this technology in terms of environmental protection and risks.

Til dokument

Sammendrag

In the context of reducing CO2 emissions to the atmosphere, chemical absorption with amines is emerging as the most advanced technology for post-combustion CO2 capture from exhaust gases of fossil fuel power plants. Despite amine solvent recycling during the capture process, degradation products are formed and released into the environment, among them aliphatic nitramines, for which the environmental impact is unknown. In this study, we determined the acute and chronic toxicity of two nitramines identified as important transformation products of amine-based carbon capture, dimethylnitramine and ethanolnitramine, using a multi-trophic suite of bioassays. The results were then used to produce the first environmental risk assessment for the marine ecosystem. In addition, the in vivo genotoxicity of nitramines was studied by adapting the comet assay to cells from experimentally exposed fish. Overall, based on the whole organism bioassays, the toxicity of both nitramines was considered to be low. The most sensitive response to both compounds was found in oysters, and dimethylnitramine was consistently more toxic than ethanolnitramine in all bioassays. The Predicted No Effect Concentrations for dimethylnitramine and ethanolnitramine were 0.08 and 0.18 mg/L, respectively. The genotoxicity assessment revealed contrasting results to the whole organism bioassays, with ethanolnitramine found to be more genotoxic than dimethylnitramine by three orders of magnitude. At the lowest ethanolnitramine concentration (1 mg/L), 84% DNA damage was observed, whereas 100 mg/L dimethylnitramine was required to cause 37% DNA damage. The mechanisms of genotoxicity were also shown to differ between the two compounds, with oxidation of the DNA bases responsible for over 90% of the genotoxicity of dimethylnitramine, whereas DNA strand breaks and alkali-labile sites were responsible for over 90% of the genotoxicity of ethanolnitramine. Fish exposed to > 3 mg/L ethanolnitramine had virtually no DNA left in their red blood cells.

Sammendrag

Mye kunnskap finnes om nanomaterialers effekter på helse og miljø. I løpet av ti år er vi gått fra et knapt til et overveldende antall artikler om temaet. Hva er da de hovedlinjene? Kan man endelig svare på hvor nanomaterialer blir av når produkter som inneholder dem har gjort sitt og kastes og hva slags trusler de utgjør for mennesker og miljø? På samme måte som nanomaterialer ikke ble skapt like, er fare- og eksponeringsnivåer knyttet til nanomaterialer ulike, og spenner fra trygge til bekymringsfulle. Gjennom noen eksempler tar foredraget for seg giftighet, eksponering og risiko, og vil forhåpentligvis gi deg en bedre forståelse for de mange faktorer som påvirker nanomaterialenes risikoprofil.

Til dokument

Sammendrag

Sewage sludge application on soils represents an important potential source of silver nanoparticles (Ag NPs) to terrestrial ecosystems, and it is thus important to understand the fate of Ag NPs once in contact with soil components. Our aim was to compare the behavior of three different forms of silver, namely silver nitrate, citrate stabilized Ag NPs (5 nm) and uncoated Ag NPs (19 nm), in two soils with contrasting organic matter content, and to follow changes in binding strength over time. Soil samples were spiked with silver and left to age for 2 h, 2 days, 5 weeks or 10 weeks before they were submitted to sequential extraction. The ionic silver solution and the two Ag NP types were radiolabeled so that silver could be quantified by gamma spectrometry by measuring the 110mAg tracer in the different sequential extraction fractions. Different patterns of partitioning of silver were observed for the three forms of silver. All types of silver were more mobile in the mineral soil than in the soil rich in organic matter, although the fractionation patterns were very different for the three silver forms in both cases. Over 20% of citrate stabilized Ag NPs was extractible with water in both soils the first two days after spiking (compared to 1–3% for AgNO3 and uncoated Ag NPs), but the fraction decreased to trace levels thereafter. Regarding the 19 nm uncoated Ag NPs, 80% was not extractible at all, but contrary to AgNO3 and citrate stabilized Ag NPs, the bioaccessible fraction increased over time, and by day 70 was between 8 and 9 times greater than that seen in the other two treatments. This new and unexpected finding demonstrates that some Ag NPs can act as a continuous source of bioaccessible Ag, while AgNO3 is rapidly immobilized in soil.

Sammendrag

Norway has the world’s largest facility for testing and improving CO2 capture. The aim of carbon capture technology is to minimize greenhouse gas emissions through a reaction between amines and effluents from gas power plants. During the overall process of CO2 capture, amines and their transformation products might escape to the environment through emissions, leakage, and as solid waste. The two main groups of transformation products with the most potential to cause environmental harm have been identified as nitrosamines and nitramines, both of which are considered to be carcinogenic. Recent theoretical modelling as well as laboratory experiments have found nitramine compounds, 2-nitroaminoethanol (CAS: 74386-82-6) and dimethylnitramine (CAS: 4164-28-7) to be present. However, despite the likelihood of these compounds increasing in the environment, no environmental toxicity data for these compounds currently exist. The aim of this project was to provide an environmental risk assessment for the selected nitramine compounds taking into account the key trophic groups within freshwater, marine and terrestrial environments. The toxicity assessment was made using a suite of standardised bioassays for the measure of acute and chronic toxicity. In the soil environment, the most potent compound was 2-nitroaminoethanol, which impaired the reproduction of earthworms and the seedling emergence of sunflower and ryegrass. The opposite was found in the aquatic environment, with freshwater and marine species consistently more affected by dimethylnitramine. All the tested freshwater species were more sensitive to nitramines than marine species. The selected amines were not acutely toxic to aquatic and soil species, with EC50 in the mg/L range. Both nitramines increased the nitrogen and carbon transformation activity of soil microorganisms.

Til dokument

Sammendrag

Abstract Due to difficulties in tracing engineered nanoparticles (ENPs) in complex media, there are few data on the exposure of soil biota to ENPs. This study used neutron activated cobalt (Co NPs) and silver (Ag NPs) nanoparticles, as well as soluble cobalt and silver salts, to assess the uptake, excretion and biodistribution in the earthworm Eisenia fetida. Concentrations of cobalt in worms after four weeks exposure reached 88% and 69% of the Co ions and Co NPs concentrations in food, respectively, while corresponding values for Ag ions and Ag NPs were 2.3% and 0.4%. Both Ag ions and Ag NPs in earthworms were excreted rapidly, while only 32% of the cobalt accumulated from Co ions and Co NPs were excreted within four months. High accumulation of cobalt was found in blood and in the digestive tract. Metal characterization in the exposure medium was assessed by sequential extraction and ultrafiltration. The Co NPs showed significant dissolution and release of ions, while Ag ions and particularly Ag NPs were more inert.

Sammendrag

Due to sewage sludge application on soils, terrestrial ecosystems are very likely to be exposed to silver nanoparticles (AgNPs) and it is thus important to understand the behavior of Ag NPs once in contact with soil components. The aim of this work was to compare the behavior of silver under three forms, silver nitrate, citrate stabilized AgNPs (C-ANPs) and uncoated AgNPs (P-AgNPs), in two soils with contrasting organic matter content, and over time. The physical and chemical properties of the studied soils as well as the nanoparticles size, shape, crystallographic structure and specific surface area were characterized. Soil samples were spiked with silver nitrate, C-AgNPs or P-AgNPs, and let for ageing 2 hours, 2 days, 5 weeks or 10 weeks before they were submitted to sequential extraction. The ionic silver solution and the two AgNPs types were radiolabeled so that we could detect and quantify silver by gamma spectrometry by measuring the 110mAg tracer in the different sequential extraction fractions. We thereby obtained for each silver form, soil type and time point a distribution of silver in the different fractions. Silver was generally more mobile in the mineral soil, although the fractionation patterns were very different for the three silver types in both cases. Over 20% of the total C-AgNPs concentration were water soluble in both soils (<5% for AgNO3 and P-AgNPs) the first two days after spiking, but the fraction decreased to trace levels thereafter. This was compensated by an increase in the reducible fraction. Regarding P-AgNPs, 80% were not extractable at all, but contrary to AgNO3 and C-AgNPs, the water soluble and ion exchangeable fractions did not decrease over time in the mineral soil, and even increased in the organic soil.

Sammendrag

Currently, very little data exist on the exposure of soil biota to engineered nanoparticles (ENPs), in spite of soils being an important potential sink for ENPs. Though, data on exposure are essential to determine whether or not, or to which extent, a hazard constitutes a risk. This knowledge gap is mainly due to difficulties in tracing ENPs in soils where natural nanoparticles are abundant. We used neutron activated ENPs as tracers and examined the exposure (uptake, excretion and internal distribution) of nanoparticles of cobalt (Co NPs 3.9 ± 0.8 nm) and silver (Ag NPs 20.2 ± 2.5 nm) in the earthworm Eisenia fetida, and compared this to soluble cobalt and silver salts. Accumulation patterns were highly different for cobalt and silver. Concentrations of cobalt in worms after 4 weeks exposure reached 88% and 69% of the Co ions and Co NPs concentrations in food, respectively, while corresponding values for Ag ions and Ag NPs were 2.3% and 0.4%. Both Ag NPs and Ag ions in earthworms were excreted rapidly, while only 32% of the accumulated Co ions and Co NPs were excreted within a 4 months depuration period. High accumulation of cobalt was found in blood, and to a lesser extent in the digestive tract. Sequential extraction and centrifugal ultrafiltration provided useful information on metal speciation, dissolution and bioavailability of Co NPs and Ag NPs. Both Ag NPs and Ag ions were strongly bound to soil constituents, whereas Co NPs and Co ions were largely found as water soluble species, in good agreement with the results from the uptake study.

Sammendrag

The exponential increase in the use of engineered nanomaterials (ENMs) in a variety of commercially available products has raised concerns about their release into environmental compartments. Soils in particular have been pointed out as a major environmental sink for ENMs, e.g. through the application of sewage sludge to soil. However, data are scarce on the fate of ENMs in soils and on their bioavailability to organisms once ENMs interact with the soil matrix. The main reason for this knowledge gap has been the methodological challenges to trace and quantify ENMs in complex matrices like soils due to the presence of abundant natural nanoparticles (e.g. clays, iron oxides, organic matter). Methods able to overcome this hurdle will be introduced, as well as their limitations. The aim of this lecture is to present the current state of knowledge on the fate, behavior and toxicity of some of the most commercialized ENMs (carbon nanotubes, fullerenes, metal and metal oxides) in terrestrial ecosystems. We will see the potential modifications ENMs may undergo in soils, namely agglomeration, adsorption to soil constituents, dissolution of particles, effects of pH and organic matter on their speciation, and how these parameters can influence their transport in soil and their bioavailability to organisms. Ecotoxicity will also be addressed, through studies on bacteria, nematodes and earthworms.

Sammendrag

Currently, very little data exist on the exposure of soil biota to engineered nanoparticles (ENPs), in spite of soils being an important potential sink for ENPs. This is mainly due to difficulties in tracing ENPs in soils where natural nanoparticles are abundant. We used neutron activated ENPs as tracers and examined the exposure (uptake, excretion and internal distribution) of nanoparticles of cobalt (Co NPs 3.9 ± 0.8 nm) and silver (Ag NPs 20.2 ± 2.5 nm) in the earthworm Eisenia fetida, and compared this to soluble cobalt and silver salts. Accumulation patterns were highly different for cobalt and silver. Concentrations of cobalt in worms reached 88% and 69% of the Co ions and Co NPs concentrations in food, respectively, while corresponding values for Ag ions and Ag NPs were 2.3% and 0.4%. Both Ag NPs and Ag ions in earthworms were excreted rapidly, while only 32% of the accumulated Co ions and Co NPs were excreted within 4 months. High accumulation of cobalt was found in blood, and to a lesser extent in the digestive tract. Sequential extraction and centrifugal ultrafiltration provided useful information on metal speciation and bioavailability of Co NPs and Ag NPs.

Sammendrag

Due to the exponential increase in production and marketing of engineered nanomaterials, concerns are raised about their inevitable spreading in the environment. Soils, with their high proportion of solid phase, are likely to constitute the major ultimate sink for engineered nanoparticles (ENPs). Regrettably, data are scarce on the potential environmental risks of ENPs on soil ecosystems. The main reason for this key knowledge gap was the lack of methodologies able to trace the ENPs in complex environmental matrices like soils, which already contain a high background of natural nanoparticles (e.g. clays, organic matter, iron oxides). Using neutron activation as a tracer technique enabled us to overcome this hurdle: neutron activated ENPs can readily be quantified by gamma spectrometry, in all kind of samples, including living organisms. Here we examined the uptake and excretion kinetics of cobalt (Co-NPs, APS 3.9 ± 0.8 nm) and silver nanoparticles (Ag-NPs, APS 20.2 ± 2.5 nm) in the earthworm Eisenia fetida, as well as their internal distribution within worms. We compared the uptake, retention time and internal ditribution of Co-NPs and Ag-NPs with those of soluble salts of cobalt and silver. Earthworms were fed over a 28d period with horse manure contaminated with either neutron activated Co-NPs and Ag-NPs, or Co and Ag salts spiked with the radiotracers 60Co and 110mAg. Accumulation and excretion kinetics were assessed by gamma spectrometry on living earthworms along a three month period for silver treatments and a five month period for cobalt treatments. The patterns of accumulation were highly different for cobalt and silver. The concentration ratios [(Bq/g worm) / (Bq/g food)] after 28d uptake were 0.93 ± 0.36 and 2.02 ± 0.65 for Co-NP and Co2+, respectively, while corresponding values for Ag-NPs and Ag+ were 0.015 ± 0.016 and 0.054 ± 0.024, respectively. Almost all absorbed Co-NPs and Co2+ remained within the worms four months after transfer to clean soil, while Ag concentration ratios fell to almost zero within a few days. We investigated futher the distribution of Co-NPs and Co2+ in worms bodies by coupling autoradiography images of worm transects and gamma spectrometry on individual organs. The body wall, mainly composed of muscular fibers, and the reproductive organs (e.g. spermathecae and seminal vesicles) accumulated lower amounts of cobalt than the digestive tract. By far, the highest accumulation was found in the blood, namely in the pseudo-hearts.

Sammendrag

Denitrification is a key ecosystem process which is essential to avoid massive enrichment of nitrate in surface and ground water. A rather narrow group of bacteria are able to carry out denitrification, and they are known to be sensitive to environmentally toxic pollutants like e.g. heavy metals. Since these microorganisms carry out a key ecosystem function, they are strong candidates for testing and monitoring environmental effects of toxic substances likely to reach the soil environment. We conducted a series of experiments where either a pure strain of a denitrifying bacterium (Paracoccus denitrificans) or intact soil microbial communities containing indigenous denitrifiers were subjected to different types of silver nanoparticles (average particle size 20 and 1 nm) at a wide range of concentrations. The results showed that the smallest particles were far more toxic than the larger ones on a mass basis and completely killed off denitrifying bacteria in vitro at concentrations as low as 100 ppb. When soil was present, this concentration had no effect on respiration and even the far more sensitive process of denitrification, measured as production of the gases NO, N2O and N2, was unaffected. Results from experiments that are under way will also be presented. Here threshold levels for inhibition of denitrification by P. denitrificans and intact microbial communities are established for the two types of silver nanoparticles and where toxicity is compared when expressed on a mass basis vs. a surface area basis. Also the sensitivity of the different steps in the denitrification process will be compared and related to corresponding data for dissolved metals. The perspectives for using denitrification impediment as a way to assess ecotoxicity at a functional level will be discussed.

Sammendrag

Silver nanoparticles constitute one of the most common nanomaterials used in consumer products today, and the volumes used are increasing dramatically. Silver is an element known for its acute toxicity to both prokaryotes and a range of aquatic organisms. While ecotoxicity studies on nano-sliver is being studied at species level for some aquatic organisms, corresponding studies on terrestrial organisms are lagging behind. Also, studies targeting functional endpoints rather than purely physiological aspects are lacking. We have compared two types of nano-silver differing in average particle size (1 and 20 nm) with respect to their inhibitory effects on a pure strain of the soil bacterium Paracoccus sp. Which is an efficient denitrifyer capable of transforming NO3 into N2. This process is an important step in the biogeochemical cycling of N, and one that may potentially produce large amounts of the potent green house gas N2O if impeded by environmental pollutants. The results show that nano-silver is highly toxic to denitrifying bacteria and that low amounts severely affect the process of denitrification. Studies using indigenous denitrifying bacterial communities incubated in the presence of different concentrations of nano-silver in soil slurries are under way and will provide data where soil constituents affect the bioavailability nano-silver in a close to realistic exposure scenario. The implications of the relationship between toxicity levels in pure cultures and soil slurries will be discussed regarding the bioavailability of nanoparticles as pollutants in terrestrial environments.

Sammendrag

Due to the exponential increase in production of engineered nanomaterials, concerns are raised about their inevitable spreading and fate in the environment. In this study we examined the uptake and excretion kinetics of cobalt and silver nanoparticles (NPs) in Eisenia fetida, as well as their internal distribution within earthworms. We hypothesised that the uptake, retention time and internal distribution of cobalt and silver depend on their speciation, i.e. whether they are absorbed as ions or nanoparticles. Nanoparticles were subjected to neutron activation prior to the experiment, in order to facilitate tracing and quantification in earthworms by gamma counting and autoradiography. Ions and NPs were added to the food, horse manure (HM). The treatments were Co2+ 0.70 µg/kg HM, CoNP 0.69 mg/kg HM, Ag+ 0.54 mg/kg HM, AgNP 0.45 mg/kg HM, and control. The experiment followed the OECD guidelines, with one month uptake and two months excretion for silver treatments, and four months excretion for cobalt treatments. The patterns of accumulation were highly different for cobalt and silver. The concentration ratios (Bq/g worm / Bq/g food) after one month uptake were 0.93 ± 0.36 and 2.02 ± 0.65 for CoNP and Co2+ respectively, and almost all absorbed CoNP and Co2+ remained within the worms after 4 months excretion. The Ag concentration ratios after one month uptake were 0.015 ± 0.016 and 0.054 ± 0.024 for AgNP and Ag+ respectively, with a subsequent excretion of almost all AgNP and Ag+ within a few days. In addition to information on uptake and excretion kinetics, gamma counting on individual organs, coupled to autoradiography on worm transects gave information on distribution of cobalt and silver NPs within the body, and the target organs for these NPs.

Sammendrag

A major challenge in studies on the environmental fate of nanoparticles is to detect their presence and distinguish them from natural nanoparticles and the large variety of amorphous materials present in environmental media. Neutron activation of mineral particles enables the production of radio-labelled NPs without surface modification, and enabling both localisation and quantification within a matrix or organism. The method is extremely sensitive, allowing detection at parts per billion or lower. Thus, any such labelled NP can be detected in individual fractions or compartments in soil or sediments (associated to clay, colloids, humic material, etc) or localized within organisms and their specific tissues following dissection (fish gills, digestive tract, liver, brain, etc) or by autoradiography. An added advantage of gamma-emitting radionuclides is that they do not need separation from the matrix for counting, thus uptake and extraction can be followed on live animals. Thus time-course experiments in vivo may be conducted to study metabolism and exposure, two aspects that are currently lacking in the body of ecotoxicological knowledge about ENPs. This paper will report some of the conditions, advantages and experimental opportunities of using neutron activation as a tool to study ENPs in environmental samples, with demonstration of the application of the technique in studies on Ag and Co nanoparticle uptake and metabolism in the earthworm Eisenia fetida.

Sammendrag

A major challenge in studies on the environmental fate of nanoparticles is to detect their presence and distinguish them from natural nanoparticles and the large variety of amorphous materials present in environmental media. Neutron activation of mineral particles enables the production of radio-labelled NPs without surface modification, and enabling both localisation and quantification within a matrix or organism. The method is extremely sensitive, allowing detection at parts per billion or lower. Thus, any such labelled NP can be detected in individual fractions or compartments in soil or sediments (associated to clay, colloids, humic material, etc) or localized within organisms and their specific tissues following dissection (fish gills, digestive tract, liver, brain, etc) or by autoradiography. An added advantage of gamma-emitting radionuclides is that they do not need separation from the matrix for counting, thus uptake and extraction can be followed on live animals. Thus time-course experiments in vivo may be conducted to study metabolism and exposure, two aspects that are currently lacking in the body of ecotoxicological knowledge about ENPs. This paper will report some of the conditions, advantages and experimental opportunities of using neutron activation as a tool to study ENPs in environmental samples, with demonstration of the application of the technique in studies on Ag and Co nanoparticle uptake and metabolism in the earthworm Eisenia fetida.