Landvik

Landvik i Grimstad er NIBIOs sydligste forskningsstasjon, og eneste som ligger i den nemorale vegetasjonssone lik med Syd-Sverige (Skåne) og Danmark. Regionen er kjent for å dyrke tidligkulturer av grønnsaker og poteter, og har nær beliggenhet til tidligpotetdistriktet i Reddal.

Forskningsstasjonen disponerer 150 dekar god forsøksjord, med moldholdig mellomsand og lettleire som dominerende jordtyper. Jordsmonnet gir de aller beste fasiliteter for allsidige feltforsøk med konvensjonell og økologisk drift.

Utleie av lokaler

Nibio Landvik leier ut fine lokaler for konferanser og selskap med plass til 80-100 personer, også med romslige og fine utearealer.

Kontaktperson: Elise Krey Pedersen

Forskningsaktivitet

Grønnsaker og tidligpotet

Grønnsaker og tidligpotet viktige forskningsområder for Landvik, hvor det er etablert to forskerstillinger innen frukt og grønt. Fagtema omfatter dyrkningsteknikk, gjødsling, proteinvekster, utnyttelse av organiske restfraksjoner, helsegode innholdsstoff, kuldetolerante og varmekrevende grønnsaker. Deler av Landviks bruksareal er omgjort til økologisk drift, hvor det gjennomføres kontinuerlige prosjekt innen fagområdet.

Biomarin verdiskapning  - akvaponi

Landvik har også etablert eget akvaponianlegg (Aquaponic system), med produksjon av bladgrønnsaker i næringsvann fra fiskeoppdrett. Vi har produksjonskonsesjon for lukket system og oppdrett av laks, bleke, brunørret, regnbueørret og arktisk røye.

Kontaktperson for akvaponianlegget: Atle Beisland

Oppdrag gjøres på forespørsel fra næringslivet, og utføres i både sirkulærkoblede akvaponisystem og frikoblede varianter knyttet til resirkulerte akvakultursystemer (RAS). Forskning retter seg mot oppdrettsnæringen, og utnyttelse av restråstoff fra fiskeoppdrett som næring (gjødsel) til planteproduksjon. 

Kulturlandskap

Våre forskere har fagkompetanse på registrering, skjøtsel og restaurering av artsrike og truede vegetasjonstyper i kulturlandskapet, hvor forskerne koordinerer i henhold til Miljødirektoratets handlingsplan for slåttemark.

Gras til grøntanlegg

Landviksstasjonen har forskningsvirksomhet innen gras til grøntanlegg. Hovedaktiviteten er knyttet opp mot golfbaner, der ‘NIBIO Turfgras Research Group’ sine fire forskere utgjør Nordens største kunnskapsmiljø på fagfeltet. Det tilbys også konsulenttjenester mot fotballbaner, blomstereng, park og andre typer grøntanlegg.

Les mer om gras til grøntanlegg

 

Bærvekster

Vår plantegenetisk samling av ville varianter av bjørnebær og rips  er omfattende, og regionens milde klima har medført vellykkede forskningsprosjekt innen hageblåbær med sortsforsøk, gjødsling- og beskjæringsforsøk. 

Plantegenetiske ressurser

Nasjonale vegetative plantesamlinger, med gamle sorter av jordskokk, pepperrot, sjalottløk, karve rabarbra og bær-vekster, forvaltes av NIBIO Landvik på vegne av Norsk Genressurssenter. Samlingene er under kontinuerlig oppbygging/utvidelse. 

Analyser

Landvik har eget frølaboratorium for gjennomførelse av renhets- og spireanalyser, i tillegg til landets ledende laboratorium for diagnostisering av sykdommer på gras til grøntanlegg. 

Les mer om bestemmelse av sykdom på gras til grøntanlegg

 

Utvikling og produksjon av forsøksteknisk utstyr

Personalet vårt har kjernekompetanse rundt utvikling og produksjon, i tillegg til ombygging og oppgradering av forsøksteknisk spesialutstyr tilpasset behov. Våre tjenester leveres både til eksterne oppdragsgivere og internt i NIBIO.

Frøavl av engfrø og naturfrø 

Hovedtyngden av forskning på norsk frøavl foregår på Landvik, og anlegget har helt siden opprettelsen i 1950 vært en ledende aktør rundt produksjon av gras- og kløverfrø. NIBIO Landvik er godkjent frøforretning, og leverer spesialblandinger av stedegent grasfrø med opphav fra den norske fjellheimen. 

Det foregår produksjon og spesiallagring av naturgras- og blomsterengfrø for revegetering i ulike regioner av landet. Norsk kompetansesenter for blomstereng og naturfrø ble opprettet i 2018, som en del av prosjektet ‘Fra grasmark til blomstereng’.

Til Norsk kompetansesenter for blomstereng og naturfrø

 

Frørenseri

I tillegg til mindre rensemaskiner av frø fra forsøksfelt, har Landvik større spesialmaskiner for rensing av partier opp til 4-5 tonn. Rikholdig utstyr for frørensing, og eget frølaboratorium for håndtering av spesialfrø, gjør oss i stand til å påta rensejobber for andre næringsaktører i ulike regioner, eksempel frø til blomstereng og fjellfrø.

Værstasjon

Værstasjonen på Landvik foretar et vidt spekter av målinger, og har lagret nøyaktige værdata siden 1957. Stasjonen er tilknyttet Landbruksmeteorologisk tjeneste, og er i dag fullautomatisert med tilgang til timedata via internett.

Stasjonens historie

Jordsmonnet på Landvik består av havavsetninger fra isbreen (endemorene) som dekket Norge for om lag 10 000 år siden. Næringsinnholdet gjør jorden til en av de beste i distriktet, og var i sin tid krongods under danskekongen. Forskningsstasjon ble etablert i 1950, og erstattet tidligere stasjon på Kjevik i Kristiansand når flyplassen ble utbygget i 1944.

Flere milepæler innen grønnsaks-, bær- og grasforskning kan føres tilbake til forskningsstasjonen på Landvik. Arbeidet med kjølelagre til grønnsaker startet her, og sortsforedling med grønnsaker kom i gang i 1953. Forsøksveksthusene oppført i 1955, som på den tiden var de mest moderne i landet, var arena for flere spennende prosjekt med ulike varmekrevende vekster som tomat, melon, paprika og agurk.

Bruk av plastdekke som klimaforbedring til tidligkulturer, og arbeid rundt sykdomsfrie jordbærplanter ble opprettet i 1956. I 1971 startet forskning innen engfrøavl, og grunnet fruktbare resultater fikk Landvik i 1990 status som hovedstasjon for frøavlsforskning i Norge. 

I 2000 ble Landvik godkjent som frøforretning, og overtok samtidig ansvar for prebasisfrøavl av alle grassortene til det som den gang het Planteforsk. De første forsøksgreenene ble anlagt i 2002, og fra 2006 har all forsking på gras til grøntanlegg i Norge blitt koordinert fra Landvik. Som et resultat av prosjektet FJELLFRØ i 2010, og forskning på stedegent frø til restaurering av fjellheimen, ble egen forretning for fjellfrø etablert. Denne ble siden utvidet med satsninger på frø til blomstereng og begrepet naturfrø ble innført som et samlebegrep. Vi fikk etter hvert også forskningsaktivitet på kulturlandskap ved stasjonen. 

Aquaponics-forskning ble igangsatt i 2011, og i 2013 ble landets første pilotanlegg for fisk og planter bygd i veksthus.  Forskningen setter søkelys på utnyttelse av restråstoff fra fiskeoppdrett.

Nettverk og samarbeidspartnere

Grønn Vekst AS er Norges ledende foretak innen slutthåndtering av organiske avfallsfraksjoner, og har etablert seg på Landvik med drifts- og administrasjonsbygg.

Landvik er med i «Agder forskningsforum», bestående av forskningsinstitutt og regionale forskningsinstitusjoner som NIVA, Teknova, Agderforskning, Havforskningsinstituttet, Sørlandets sykehus og Universitetet i Agder.

Samarbeid pågår med ulike næringsaktører, gjennom prosjekter finansiert fra Norges Forskningsråd, Regionalt forskningsfond, Innovasjon Norge og Statsforvalteren i Agder. Scandinavian Turfgras and Environment Research Foundation er vår viktigste samarbeidspartner med tanke på gras til grøntanlegg, og vi samarbeider tett med Norsk landbruksrådgiving Agder som har etablert egne kontor ved NIBIO på Landvik.

untitled-05930.jpg
Forsøksjord på Landvik. Foto: Anette Tjomsland.
Atj-02222.jpg
Aquaponicsanlegget på Landvik. Foto: Anette Tjomsland.
Info, leie av lokaler, salg av fjellfrø og blomsterengfrø.
NIBIO LANDVIK

Besøksadresse: Reddalsveien 215, 4886 Grimstad
 
Landvik ligger i Grimstad, den største jordbrukskommunen i Aust-Agder. Landvik forskningsstasjon ligger ved Landvikvannet, 4 m.o.h. og ca. 3 km fra kysten.

Vekstsesong: Fra april til november og er blant de aller lengste i Norge.

Gjennomsnittlig 202 vekstdøgn

Årsnedbør (normal 1961 – 90): 1230 mm.

Middelårstemperatur: 6,9 °C (for hele året).

Beliggenhet: 5-20 moh.

Fagavdelinger på Landvik

Frukt og grønt Grøntanlegg og vegetasjonsøkologi Korn og frøvekster Kulturlandskap og biomangfold Biomarin verdiskapning

   

Atj-05943.jpg
Landvik forskningsstasjon. Foto: Anette Tjomsland.
Atj-057788.jpg
Forsker Ingunn Vågen foran et forsøksfelt med blomkål som utsettes for tørke for å se om det påvirker smaken. Foto: Anette Tjomsland.
Atj-05902.jpg
Ledende forskningstekniker Trond Olav Pettersen noterer data fra forsøksgreen for golf. Foto: Anette Tjomsland.
Atj-02499.jpg
Forskningstekniker Atle Beisland med nyhøstet salat fra Aquaponicsanlegget. Foto: Anette Tjomsland.
untitled-05792.jpg
Førstesekretær Elise Krey Pedersen på spesiallageret for fjellfrø. Foto: Anette Tjomsland.
Atj-2797.jpg
Erling Stubhaug høster tidligpotet på Landvik i juni. Foto: Anette Tjomsland.

 

 

Kamera på NIBIO Landvik med utsikt mot værstasjonen og Landvikvannet. Bildet oppdateres hver time.

Kamera på NIBIO Landvik med utsikt mot værstasjonen og Landvikvannet. Bildet oppdateres hver time.