Biomarin verdiskapning

Akvakultur er den raskest voksende matsektoren globalt, og vi bidrar med overføring av teknologi og kunnskap fra grønn til blå sektor med fokus på bioøkonomi: bærekraftig produksjon og verdiskaping av fornybare marine ressurser, inkludert biprodukter og avfallstrømmer.

Avdelingens kompetanseområder omfatter følgende temaer:

Tang og tare

 • Sortutvikling og setteplanteproduksjon
 • Dyrkingsprotokoller og vekstforsøk
 • Høsting, prosessering og bioraffinering
 • Produkt og markedsutvikling
 • Biostimulanter

Verdiskaping av marine biprodukter og restråstoff

 • Marine oljer
 • Fôrråvarer
 • Gjødsel og jordforbedring
 • Bioenergi

Muliggjørende teknologier

 • Kostnadseffektive rense- og avvanningssystemer
 • Stabilisering, hygienisering og konservering
 • Fôrteknologier

Marine verdikjeder

 • Smarte, disruptive verdikjeder for optimal ressursutnyttelse
 • Ilandføring av alt fiskeråstoff
 • Bærekraft og livsløpsanalyser

Marine økosystemer

 • Verneområder og økosystemtjenester
 • Effekt av klimaforandringer på fiskeri og havbruk
 • Økosystembasert kystsoneforvaltning
 • Lokalitets- og egnethetsvurdering
FAO SOFIA 2020 fig 51.jpg
En stille revolusjon pågår hvor akvakulturproduksjon går forbi de samlede globale fiskeriene. Siste gang det skjedde noe slikt var for 12000 år siden da landbruk tok over for innhøsting (jordbruksrevolusjon). Kilde: FAO