Hopp til hovedinnholdet

Klimatiltak i planteproduksjonen

kløver-og-gras-svein-skøien-SKS_0150

Om dagens areal med fulldyrket eng får 20-40 prosent innslag av kløver, vil det ha en effekt på 13 000 tonn CO2-ekvivalenter per år. Foto: Svein Skøyen, NIBIO

NIBIO, NMBU og Norges Bondelag har sett på ulike tiltak for å redusere klimagassutslippene fra jordbruket. Prosjektet har resultert i tre nye rapporter som er brukt i arbeidet med å revidere «Landbrukets Klimaplan» i 2024.

Næringsorganisasjonene i jordbruket har inngått en frivillig avtale med Regjeringen om å redusere jordbrukets klimagassutslipp og øke karbonbindingen i jord. Fra 2021 til 2030 skal utslippene reduseres tilsvarende fem millioner tonn CO2-ekvivalenter.

NIBIO, NMBU og Norges Bondelag har utredet tiltak i henholdsvis planteproduksjonen og husdyrproduksjonen. Dessuten er det laget en rapport som ser på synergier mellom klimatiltak, klimarisiko og matsikkerhet. Samlet utgjør disse tre rapportene et oppdatert kunnskapsgrunnlag om klimatiltak i plante- og husdyrproduksjoner. Prosjektet er finansiert av «Forskningsmidler for jordbruk og matindustri».

Prosjektet fremhever at klimatiltak i jordbruket må ses i en sammenheng med tiltak for klimatilpasning, klimarisiko og matsikkerhet. Slike helhetsvurderinger mangler ofte når effekter av enkelttiltak vurderes.

Spesielle bakterier som trekker nitrogen fra lufta lever i symbiose med belgvekster. Slik kan de binde nitrogen. Her Ingunn Vågen fra NIBIO under et forsøk med soyaplanter i Ås. Foto: Anette Tjomsland Spilling, NIBIO
Spesielle bakterier som trekker nitrogen fra lufta lever i symbiose med belgvekster. Slik kan de binde nitrogen. Her Ingunn Vågen fra NIBIO under et forsøk med soyaplanter i Ås. Foto: Anette Tjomsland Spilling, NIBIO

 

Valg av tiltak 

Forskerne har vurdert tiltak som er aktuelle innenfor de forskjellige produksjonene. For planteproduksjonen trekkes det frem en rekke tiltak, blant annet drenering, endring i gjødslingspraksis, kalking, presisjonsjordbruk, bruk av biokull, dyrking av fangvekster og åkerbelgvekster og økt bruk av kløver i eng. Dette er noen av tiltakene som har god effekt.

– Løsningen på hvordan kutte i utslipp og øke karbonlagring ligger i summen av en rekke enkelttiltak som sammen gir gode effekter. Prosjektet har hatt hovedvekt på tiltak i korn- og grovfôrproduksjon, men flere av tiltakene er også relevante for grønnsaker og andre åkervekster, forteller prosjektleder Lillian Øygarden i NIBIO.

– Vi har sett på hva bonden kan gjøre innenfor sine driftssystemer. Det er ikke alle tiltak som er like relevante for alle. Når den enkelte bonden skal gjøre tiltak på sin gård, må han eller hun velge tiltak ut fra blant annet hva som produseres, hvordan det drives i dag, og lokale jord-, klima- og driftsforhold.

 

Robust jordbruk

Når ulike tiltak skal prioriteres er det viktig at man velger tiltak som bidrar til at jordbruket er robust overfor kommende klimaendringer.

 – Lykkes man med god klimatilpasning, kan man sikre god plantevekst og god utnyttelse av tilførte næringsstoffer. Det kan minske risikoen for tap av nitrogen til luft og avrenning til vann. God plantevekst som dekker jordoverflaten i store deler av året, kan være en god beskyttelse mot avrenningstap ved intens nedbør. Det beskytter jordressursene og dyrkingsgrunnlaget, sier NIBIO-forsker Erin Byers. Hun er en av flere forskere som har jobbet med prosjektet.

Forskerne har også sett på sammenhenger mellom produksjoner når de vurderte effektene av tiltak. Tiltak innen husdyrproduksjon kan for eksempel ha koblinger til planteproduksjon.

– Bedre grovfôrkvalitet gir reduserte metanutslipp fra drøvtyggere. For å oppnå dette kan det være aktuelt med tidligere innhøsting, noe som igjen kan redusere avlingsnivået. Dersom dette kompenseres med økt gjødsling eller økt arealbehov må dette tas med i helhetsvurderingen, fortsetter Erin Byers.

Å øke andelen gjødsel spredt med stripespredning vil medføre lavere utslipp av klimagasser. Foto: Svein Skøyen, NIBIO
Å øke andelen gjødsel spredt med stripespredning vil medføre lavere utslipp av klimagasser. Foto: Svein Skøyen, NIBIO

 

Gjødsling og bruk av gjødsel til biogass

Utslipp av lystgass er den største kilden til klimagassutslipp fra jordbruksarealene. Agronomiske tiltak som endrer tilført mengde nitrogengjødsel vil ha en direkte effekt på klimagassregnskapet.

– Det er beregnet at om en reduserer den årlige mengden tilført mineralgjødsel med ti prosent, vil det utgjøre en halv million tonn CO2-ekvivalenter over en tiårsperiode. Flere agronomiske tiltak kan føre til bedre nitrogeneffektivitet og inngå i en slik effekt. Det er viktig å få frem at det kan være lave nitrogentap ved høy gjødsling dersom det tas ut store avlinger, så nitrogeneffektiviteten er viktig, forteller forsker Synnøve Rivedal, stasjonsleder ved NIBIO Fureneset. Hun har utredet effekten av ulike husdyrgjødseltiltak.

I rapporten har man også beregnet hva som skjer hvis man bruker 25 prosent av husdyrgjødsla til å lage biogass. 

– Dette kan redusere tap av klimagasser både ved lagring og spredning. Effekten av tiltaket er beregnet til 80 000 tonn CO2-ekvivalenter i året i 2030. Andre tiltak som det er beregnet effekter av for husdyrgjødsel er å øke andel gjødsel spredt med stripespredning på eng fra 25 prosent i 2020 til 64 prosent i 2030, kombinert med økt innblanding av vann, raskere nedmolding i åpen åker, endring av spredetidspunkt og bygging av tak på utendørs gjødsellager for gris, fortsetter Rivedal.

Om en reduserer den årlige mengden tilført mineralgjødsel med 10 prosent, så vil det utgjøre en halv million tonn CO2-ekvivalenter over en tiårsperiode. Foto: Anette Tjomsland Spilling, NIBIO
Om en reduserer den årlige mengden tilført mineralgjødsel med 10 prosent, så vil det utgjøre en halv million tonn CO2-ekvivalenter over en tiårsperiode. Foto: Anette Tjomsland Spilling, NIBIO

 

Mindre behov for gjødsel

Forskerne har også sett på tiltak innen moderat kalking, gjødselplanlegging med bruk av delt gjødsling, presisjonsgjødsling og bruk av vekstskifter.

– Dersom man tar i bruk mer kløver i eng så kan det redusere behovet for tilført mineralgjødsel og dermed lystgassutslippet, sier Erin Byers. Hun viser til at om ti prosent av dagens areal med fulldyrket eng endres til 20-40 prosent kløver i blanding med graset, så vil det ha en effekt på 13 000 tonn CO2-ekvivalenter per år. Hun trekker også frem at det er mulig å dyrke åkerbelgvekster på et større areal enn det som gjøres i dag.

– Ved dyrking av åkerbelgvekster gis det heller ikke gjødsel i dyrkingsåret, og det er en forgrødeeffekt som kan redusere nitrogenbehovet påfølgende år, fortsetter Byers.

Biokull kan trekke karbon ut av kretsløpet og lagres i jord i lang tid. Det pågår forskning for å utvikle gjødselprodukter der kullet kan tas i bruk. Foto: Anette Tjomsland Spilling, NIBIO
Biokull kan trekke karbon ut av kretsløpet og lagres i jord i lang tid. Det pågår forskning for å utvikle gjødselprodukter der kullet kan tas i bruk. Foto: Anette Tjomsland Spilling, NIBIO

 

Økt lagring av karbon i jord

Karbonlagre i jord kan enten økes ved å øke/endre planteveksten eller ved å tilbakeføre karbonrikt materiale til jorda. NIBIO-forsker Alice Budai har utredet karbontiltakene.

Hun forteller at bruk av fangvekster kan bidra til å øke karboninnholdet i jord. I tillegg vil disse kunne redusere avrenningen av nitrogen, beskytte mot erosjon og mot fosfortap.

– Foreløpig vet vi for lite om effektene under norske forhold, men det pågår forskning på dette nå.

– Bruk av biokull er også et spennende tiltak. Biokull kan fremstilles av en rekke organiske materialer, som ved behandling under høy temperatur og uten lufttilgang (pyrolyse) produserer stabile karbonforbindelser. Dette kan bidra til å trekke karbon ut av kretsløpet for en lang tidsperiode.

– Bruk av biokull er et tiltak der effekten på lagring av karbon er godt dokumentert, men det produseres og brukes for tiden svært lite av dette i Norge. Det er ikke funnet effekt av biokull på avling av korn i Norge, men det pågår forskning for å utvikle gjødselprodukter der kullet kan tas i bruk, avslutter Alice Budai.

Hun oppsummerer med at det er svært viktig at klimatiltak vurderes i sammenheng med effekter på klimatilpasning, klimarisiko og matsikkerhet.

2-13-15.jpg

 

Veileder for miljø- og klimatiltak i landbruket
Fakta

I 2020 ble «Landbrukets Klimaplan» utarbeidet av et samlet jordbruk, og denne viser hvordan en gjennom åtte satsingsområder kan nå målet om å kutte klimagassutslipp og øke opptaket av karbon i jord i perioden 2021 - 2030. Landbrukets klimaplan ble revidert i 2024.

Kunnskapsgrunnlaget for klimatiltak i jordbruket er nå oppdatert, og tre rapporter har blitt utarbeidet. Rapportene er brukt i arbeidet med å revidere «Landbrukets Klimaplan» i 2024.

*Klimatiltak i planteproduksjonen. Delrapport 1 fra prosjektet: Kunnskapsgrunnlag for utslippsreduksjoner i jordbruket- sett i sammenheng med tilpasning, klimarisiko og matsikkerhet.

*Klimatiltak i husdyrproduksjonen. Delrapport 2 fra prosjektet: Kunnskapsgrunnlag for utslippsreduksjoner i jordbruket- sett i sammenheng med tilpasning, klimarisiko og matsikkerhet.

*Klimatiltak og matsikkerhet - synergi eller mistilpasning. Delrapport 3 fra prosjektet: Kunnskapsgrunnlag for utslippsreduksjoner i jordbruket- sett i sammenheng med tilpasning, klimarisiko og matsikkerhet.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.

Publikasjoner

Abstract

Denne rapporten gir en oversikt over klimatiltak i planteproduksjoner som enten kan redusere utslipp av klimagasser eller øke karboninnholdet i jord. Den gir oversikt over tiltak som bla. drenering, gjødsling, kalking, husdyrgjødseltiltak, åkerbelgvekster, kløver i eng, presisjonsjordbruk, fangvekster, biokull. I prosjektet- finansiert fra Forskningmidler for jordbruk og matindustri- er det også utarbeidet en delrapport om klimatiltak i husdyrproduksjonen (Aass mfl., 2024) og en delrapport om sammenheng ellom klimatiltak, klimatilpasning, klimarisiko og matsikkerhet (Bardalen, 2024). De utgjør til sammen et oppdatert kunnskapsgrunnlag om klimatiltak i plante og husdyrproduksjoner. Se utvidet sammendrag i rapporten.

Abstract

Denne rapporten er en delrapport fra et prosjekt med formål å oppdatere kunnskapsgrunnlaget for reduksjon av klimagassutslipp i jordbruket. Rapporten viser at det er både synergier og målkonflikter mellom klimatiltak for utslippsreduksjoner og klimatilpasning. Klimatiltak med ulike formål kan påvirke matsikkerheten både positivt og negativt. Det er ikke etablert metodikk for å gjøre systematiske og helhetlige analyser av potensial for synergier og målkonflikter mellom klimatiltak for utslippsreduksjoner og klimatilpasning eller effekter av slike tiltak på matsikkerheten. Rapporten begrunner behov for at slike analyser bør være obligatoriske krav når klimatiltak utredes og iverksettes. Det foreslås et rammeverk for slike vurderinger. Kjernen i dette er sjekklister som kan bidra til å avdekke synergier eller målkonflikter mellom klimatiltak med ulike formål, og om tiltakene styrker eller svekker matproduksjon og forsyningssikkerhet.