Hopp til hovedinnholdet

Tiltaksveilederen – et planleggingsverktøy for miljø- og klimatiltak i landbruket

IMG_3625_mulig forside_cropped

Foto: Eva Skarbøvik.

Klimaendringer med stadig mer nedbør kan by på utfordringer for landbruket, der det også er et mål å redusere klimagassutslipp. Nå er tiltaksveilederen oppdatert til å omfatte tiltak for klimatilpasning og reduserte klimagassutslipp fra jordbruksarealer. Den gir også informasjon om biomangfold i jordbrukslandskapet.

Klimaet vårt forventes å bli våtere, varmere og villere. Faren for jorderosjon vil øke, med påfølgende fare for høyere tilførsler av næringsstoffer fra landbruk til vannforekomster.

– Det er viktig med tilpasning til disse klimaendringene, sier seniorforsker Marianne Bechmann som er hovedansvarlig for Veileder for miljø- og klimatiltak i landbruket.

Hun forteller at den nettbaserte veilederen nå gir en samlet oversikt over miljø- og klimatiltak og presenterer oppdatert kunnskap om effektene tiltakene har. Den inneholder også hjelpemidler til å finne de rette tiltakene for norsk landbruk.

 

Nyttig for hele landbrukssektoren

Målgruppen for veilederen omfatter landbruks- og miljøforvaltningen, landbruksrådgivingen og bønder. Den ble opprinnelig utviklet som hjelpemiddel til å finne de mest effektive vannmiljøtiltakene, og omfatter tiltak som fangdammer, kantsoner, fangvekster, overvintring i stubb, grasdekte vannveier og mange flere.

Veilederen inneholder også henvisninger til hjelpemidler for blant annet gjødslingsplanlegging, vurdering av tiltakseffekter og kostnadseffektivitet av tiltak.

– Den oppdaterte tiltaksveilederen viser til beskrivelser av flomtiltak i landbruksområder, f.eks. hvordan man kan forsinke vannet og dermed redusere flomtoppen nedstrøms, lede bort eller infiltrere vannet og forhindre jordpakking, sier Bechmann.

– Veilederen kan også brukes til å finne ut hvilke tiltak som passer i husdyrområder og hva som skal til for å redusere næringsstofftapene fra arealer med kornproduksjon, legger hun til.

I tillegg inneholder veilederen informasjon om lystgass- og metanutslipp fra jordbruksarealer, og om utslipp av klimagasser fra myr. Den beskriver dessuten mulige tiltak for å redusere klimagassutslippene fra disse arealene.

Det siste tillegget i veilederen er informasjon om biomangfold og hvordan endringer i jordbrukslandskapet påvirker biomangfoldet.

– Dette er jo et svært aktuelt tema sett i lys av insektdøden som diskuteres nå for tiden, sier Bechmann.

Kunnskapen i tiltaksveilederen presenteres i form av faktaark, rapporter og tematiske nettsider med tilhørende kontaktpersoner.

mg200807_DSC_9190.jpg
Den nye versjonen av tiltaksveilederen inneholder informasjon om hvordan endringer i jordbrukslandskapet påvirker det biologiske mangfoldet. Foto: Morten Günther.
13-14-15.jpg
Tiltaksveilederen
Tiltaksveilederen

Veileder for miljø- og klimatiltak i landbruket er finansiert av Landbruksdirektoratet og utarbeidet av NIBIO. Den gir råd om vannmiljøtiltak, klimatilpasning og klimagassutslipp. Målgruppen omfatter landbruks- og miljøforvaltningen, landbruksrådgivingen og bønder.

Brosjyre om Tiltaksveilederen. Eva Skarbøvik 2019.

0.831 MB pdf

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.